SPRb1142 Přístupy k práci s menšinami

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Roman Baláž, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Roman Baláž, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 16 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/16, pouze zareg.: 0/16
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz navazuje na předmět "Sociální problematika menšin," který je vyučován v podzimním semestru. Cílem kurzu je, aby se studující po jeho ukončení orientovali v problematice možných, potřebných a nepřípustných intervencí do problémových situací lidí v menšinovém postavení. Po absolvování kurzu budou ovládat obecnou metodu sociální práce s lidmi v menšinovém postavení (kontakt, posouzení, rozhodování, intervence, evaluace).
Výstupy z učení
Studující dokáží používat koncepty diversity, intersekcionality a jinakosti k uvažování o povaze problémů lidí v menšinovém postavení.
Studující znají pozitiva a negativa specifických meta-přístupů (administrativní/procedurální a situační) a ideálně typických přístupů (terapeutický, poradenský a reformní/aktivistický) sociálních pracovnic a pracovníků k práci s příslušníky menšinových skupin.
Studující ovládají obecnou metodu sociální práce s lidmi menšinovém postavení.
Osnova
 • Společnost, stát a lidé v menšinovém postavení (opakování z předchozího kurzu)
 • Převládající ideologie a „ztráta paměti“ oboru sociální práce
 • Cíle sociální práce
 • Intersekcionalita
 • Jinakost a zne/uznání druhých
 • Typologie přístupů sociálních pracovnic a pracovníků
 • Kontakt s lidmi v menšinovém postavení
 • Posouzení problému a jeho komplexity
 • Rozhodování o volbě intervence
 • Intervence a její design
 • Evaluace (vyhodnocení) intervence a poučení se
Literatura
  povinná literatura
 • Frost, N. (2009). Evaluating practice. In: Adams, R., Dominelli, L. and Payne, M. Practising social work in a complex world. Pargrave, pp. 296-307.
 • Bhatt, S., Sanyal, S., Singh, A. P., Chand, D., Banerjee, S., Khan, M. R., ... & Kushwaha, A. (2019). Definitions of social work in past hundred years: A review. Journal of Social Work, Education, Research and Action, 5(1), 5-27
 • Bowleg, L. (2012). The problem with the phrase women and minorities: intersectionality—an important theoretical framework for public health. American journal of public health, 102(7), 1267-1273
 • Matoušek, O. (2013). Encyklopedie sociální práce – vybrané kapitoly. Praha: Portál
 • Taylor, B. (2010). Professional decision-making in social work. SAGE, pp. 60-71.
 • Musil, L. (2013). Administrativní (procedurální) přístup. In: Matoušek, O. (ed.). Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál
 • Graf, S. et al. (2015). Češi a jejich sousedé: meziskupinové postoje a kontakt ve střední Evropě. Praha: Academia
 • Timor-Shlevin, S. (2022). Between othering and recognition: in search of transformative practice at the street level. European Journal of Social Work, 1-13.
 • Alexander, J., C. (2006). Promýšlení „způsobů začlenění“. Asimilace, napojování a multikulturalismus jako varianty občanské participace. In: Marada, R (ed.). Etnická různorodost a občanská jednota. Brno: CDK
 • Kolektiv autorů. Kontaktní práce. Praha: Česká asociace streetwork
 • Ferguson, I., Ioakimidis, V., & Lavalette, M. (2018). Global social work in a political context: Radical perspectives. Policy Press
 • Baláž, R. (2018). Komplexní posouzení: Spojení studia sociálních deviací se sociální prací. Sociální Práce/Sociálna Práca, 18(6), 26-38
 • MUSIL, Libor a Pavel NAVRÁTIL. Přístupy k práci s minoritami. In Základy sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. s. 267-292. ISBN 80-7178-473-7. info
 • NAVRÁTIL, Pavel a Libor MUSIL. Sociální práce s příslušníky menšinových skupin. Sociální studia. Fakulta sociálních studií MU Brno, 2000, roč. 2000, č. 5, s. 127-163. ISSN 1212-365X. info
Výukové metody
Přednášky. Rozbory textů a videí. Individuální práce a práce v párech. Skupinové projekty. Diskuse a prezentace.
Metody hodnocení
Průběžné úkoly a kontrola jejich naplnění. Práce v hodinách. Prezentace seminární práce. Obhajoba seminární práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.