SPRb1144 Proces práce s klientem v praxi

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Miloš Votoupal, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Miloš Votoupal, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 8:00–9:40 Studio 527
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 12 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 12/12, pouze zareg.: 4/12, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 4/12
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen aplikovat prvky na řešení orientovaného přístupu do práce s různými typy klientů sociální práce,Formulovat takovou strategii práce s klientem, která bude adekvátní životní situaci klienta a jeho aktuálním možnostem.Identifikovat možné alternativní přístupy ke konkrétnímu klientovi, posoudit vhodnost jejich aplikace v kontextu konkrétního případu i v kontextu vlastního stylu práce s klientem.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen aplikovat prvky na řešení orientovaného přístupu do práce s různými typy klientů sociální práce,Formulovat takovou strategii práce s klientem, která bude adekvátní životní situaci klienta a jeho aktuálním možnostem.Identifikovat možné alternativní přístupy ke konkrétnímu klientovi, posoudit vhodnost jejich aplikace v kontextu konkrétního případu i v kontextu vlastního stylu práce s klientem.
Osnova
 • 1 ) Seznámení s způsobem práce v kurzu, reflexe očekávání účastníků. Invemntura zdrojů, které mají pro práci s klientem k dispozici. 2)Vymezení základních teoretických pojmů a konceptů na řešení orientovaného přístupu 3) Příprava na kontakt s klientem:Obsahem tohoto tématu jsou dovednosti umožňující identifikovat zdroje pracovníka,rozlišit adekvátní kontexty spolupráce a umožňující a orientovat se na řešení, jehož zadavatelem je klient jako držitel problému 4) První seminář spojený s hraním rolí 5)Obsahem tohoto tématu jsou dovednosti potřebné pro navázání kontaktu s klientem a pro rozvoj spolupráce 6)Druhý seminář spojený s hraním rolí 7)Zakázka + model orientovaný na řešení ( princip užitečně zformulovaného cíle) Obsahem tohoto tématu jsou dovednosti potřebné pro dojednání zakázky, na které mohu klient s pracovníkem společně pracovat. Prvním z nich je jak vytvořit bezpečný prostor pro pracovníka i klienta. Druhým tématem jsou konstruktivní otázky jako efektivní nástroj vedení rozhovoru a jejich využití v procesu dojednávání zakázky a formulování cílů spolupráce 8)Průběžná práce s klientem Obsahem tohoto tématu je především adekvátní volba způsobu práce klientem vztažená k dilematu pomoc/kontrola. Druhým tématem je udržení kontaktu s klientem průběžná kontrola a reformulace dohodnutých cílů spolupráce. Téma uzavírají dovednosti pro řešení specifických situací, které se vymykají zakázkovému modelu . 9)Třetí seminář s hraním rolí 10)Ukončení práce s klientem Téma je věnováno dovednostem potřebným pro uzavření kontaktu s klientem. Zhodnocení průběhu spolupráce, supervizi. 11) Čtvrtý seminář s hraním rolí 12)Závěrečné setkání, zhodnocení kurzu, reformulace katalogu dovedností
Literatura
  povinná literatura
 • Berg, Insoo Kim Posílení rodiny : příručka krátké terapie / Insoo Kim Berg ; přel. Ivan Úlehla. -- Písek : Renesance, 1992. -- 138 s. ISBN 80-900962-5-5
 • KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese. Edited by Jiřina Šiklová. 5. vyd. Praha: Portál, 2006. 147 s. ISBN 8073671816. info
 • SCHLIPPE, Arist von. Systemická terapie a poradenství. Edited by Jochen Schweitzer. Brno: Cesta, 2006. 251 s. ISBN 8072950827. info
 • ÚLEHLA, Ivan. Umění pomáhat : učebnice metod sociální praxe. Vyd. 3., v Sociologickém na. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 128 s. ISBN 9788086429366. info
  neurčeno
 • ZATLOUKAL, Leoš a Pavel VÍTEK. Koučování zaměřené na řešení : 50 klíčů pro společné otevírání nových možností. Vydání první. Praha: Portál, 2016. 258 stran. ISBN 9788026210115. info
 • MILLER, Scott D. a Insoo Kim BERG. Zázračná metoda : radikálně nový přístup k problémovému pití alkoholu. Translated by Petr Bílek - Pavla Le Roch. Vydání první. Praha: Portál, 2014. 215 stran. ISBN 9788026205937. info
 • DE SHAZER, Steve. Zázračná otázka : krátká terapie zaměřená na řešení. Translated by Ondřej Fafejta. Vyd. 2. Praha: Portál, 2014. 239 s. ISBN 9788026206804. info
 • VOTOUPAL, Miloš. Narativní přístup v sociální práci: pomoc skrze reformulaci životních příběhů. Czech & Slovak Social Work / Sociální Práce / Sociálna Práca. Brno, 2013, roč. 2013, č. 3. ISSN 1213-6204. info
 • BOBEK, Milan a Petr PENIŠKA. Práce s lidmi : učebnice poradenství, koučování, terapie a socioterapie pro pomáhající profese : s úvodem do filozofie práce s lidmi, systémových věd a psychologie. Vyd. 1. Brno: NC Publishing, 2008. 286 s. ISBN 9788090385825. info
Výukové metody
cvičení dovedností pro práci s klientem. Semináře spojené s hraním rolí. Skupinové diskuse.
Metody hodnocení
Hodnocení probíhá průběžně. Základním kritériem je, zda je student schopen aplikovat prvky na řešení orientovaného přístupu do práce v rámci seminářů spojených s hraním rolí.Zda je v rámci tohoto semináře schopen formulovat důvody,kterého vedly k volbě konkrétní strategie práce s klientem.Dále zda je v rámci skupinových diskusí nad jednotlivými případy schopen navrhnout možné alternativní přístupy ke konkrétnímu klientovi, posoudit vhodnost jejich aplikace v kontextu konkrétního případu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/SPRb1144