SPRb1204 Politika sociálních služeb

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 5 kr. 3 původní kredity. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 12:00–13:40 P21a
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 45 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 32/45, pouze zareg.: 0/45
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je přiblížit studentům vývoj sociálních služeb na našem území a podat základní přehled o stávajícím systému sociálních služeb v ČR pro různé cílové skupiny uživatelů a roli sociální práce v tomto specifickém segmentu sociálního státu. Studenti se seznámí se základními typy služeb, strukturou poskytovatelů a způsobem financování. Část kursu je věnována také novým trendům v poskytování služeb v zahraničí a postupem transformace systému v ČR (standardy kvality apod.). Předmět vychází z principu aktivního zapojení studentů a část výuky je vžy věnována aktuálním poznatkům z praxe. Po ukončení předmětu by student měl být schopen: používat základní terminologii vysvětlit historický kontext sociálních služeb diskutovat vývoj sociálních službách v České republice a dalších Evropských zemích interpretovat změny a trendy v sociálních službách v ČR ovládat požadavky právních norem v této oblasti, zejména zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by student měl být schopen: - používat základní termínologii; - popsat historický kontext sociálních služeb; - identifikovat a shrnout vývoj sociálních službách v České repbulice a dalších Evropských zemích; - určit a popsat změny a trendy v sociálních službách v ČR - porozumět roli sociální práce v tomto segmentu sociální politiky - určit a popsat požadavky právních norem v této oblasti, zejména zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách
Osnova
 • Základní terminologie a teoretická východiska*
 • Historie sociálních služeb v zahraničí a v ČR
 • Krize sociálního státu
 • Změny a nové trendy v sociálních službách
 • Welfare mix, typologie welfare mix
 • Aktuální socio-demografické trendy v ČR - role sociálních služeb
 • Definice, typologie a třídění sociálních služeb
 • Role sociální práce v sociálních službách
 • Podmínky poskytování sociálních služeb
 • Financování sociálních služeb
 • Standardy kvality v sociálních službách
 • Vytváření plánů a koncepcí sociálních služeb
Literatura
  povinná literatura
 • M. Vítová. Současné koncepty poskytování pečovatelské služby v ČR. In Kol. autorů. Pečovatelská služba v České republice. Tábor: Asociace poskytovatelů sociálních služeb. 2010. str. 29-38.
 • Vyhláška 505/2006, kterou se provádějí některí ustanovení zákona o sociálních službách
 • Kubalčíková, Kateřina – Havlíková, Jana. Towards staying at home: Could be the Domiciliary care services a possible way? Czech and Slovak Social Work. Special English Issue 2011. č 5, roč. 2011. pp 3-16. 14 s. ISSN 1213-6204
 • Kateřina Kubalčíková, Jana Havlíková. 2015. The potential of domiciliary care service in the Czech Republic to promote ageing in place. European Journal of Social Work. - ISSN 1369-1457 - Vol. 18, Issue 1, pp. 65-80 (16 p.).
 • Zákon 108/2006 o sociálních službách
 • Kubalčíková, K. Deinstitucionalizace. In. Matoušek O. a kol. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013. str. 248-250
 • SOKOL, Radek a Věra TREFILOVÁ. Sociální pracovník v rezidenčních zařízeních sociálních služeb : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.1.2008. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2008. xx, 424. ISBN 9788073573164. info
 • POTŮČEK, Martin. Veřejná politika. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2005. 399 s. ISBN 8086429504. info
 • Křižovatky české sociální reformy. Edited by Martin Potůček. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. 317 s. ISBN 80-85850-70-2. info
 • MATOUŠEK, Oldřich. Ústavní péče. 2. rozš. a přeprac. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. 159 s. ISBN 80-85850-76-1. info
 • POTŮČEK, Martin. Sociální politika. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. ISBN 808585001X. info
  doporučená literatura
 • GEREMEK, Bronisław. Slitování a šibenice : dějiny chudoby a milosrdenství. Vyd. 1. Praha: Argo, 1999. 262 s. ISBN 8072032283. info
 • Nejen trh :role trhu, státu a občanského sektoru v proměnách české společnosti. Edited by Martin Potůček. [1. vyd.]. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 188 s. ISBN 80-85850-26-5. info
 • TOMEŠ, Igor. Sociální politika :teorie a mezinárodní zkušenost : výběr z přednášek přednesených na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Vyd. 1. Praha: Sociopress, 1996. 213 s. ISBN 80-902260-0-0. info
 • Vývoj sociálního státu v Evropě :čítanka z historie moderní evropské sociální politiky. Edited by Libor Musil, Translated by Jana Ogrocká. Vyd. 1. Brno: Doplněk, 1996. 256 s. ISBN 80-85765-62-4. info
 • MOLLAT DU JOURDIN, Michel. The poor in the Middle Ages :an essay in social history. Translated by Arthur Goldhammer. New Haven: Yale University Press, 1986. viii, 336. ISBN 0-300-04605-7. info
Výukové metody
Typ výuky: teoretická příprava, četba, diskuse v hodině, individuální projekt, exkurze
Metody hodnocení
Metody hodnocení: závěrečný písemný test, hodnocení individuálního projektu (student zpracovává během semestru. Závěrečný test se skládá z 5 otázek hodnocených 20 body. K úspěšnému zvládnutí je potřeba dosáhnout alespoň 60 bodů).
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/SPRb1204