SPRb1209 Sociální deviace pro SPR

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Roman Baláž, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Roman Baláž, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 8:00–9:40 P52
Předpoklady
(! SPRb1132 Sociální norma a rizikové jevy ) && ! NOWANY ( SPRb1132 Sociální norma a rizikové jevy )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 29/25, pouze zareg.: 1/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 1/25
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz představuje úvod do problematiky komplexních vztahů 1) proměnlivých sociálních norem a 2) dynamiky lidského jednání, a to na poli společenských jevů, které ohrožují společenskou soudržnost, společenský řád (opak chaosu) a preferované společenské poměry v demokratické společnosti. Kurz studující vybavuje koncepty a trénuje dovednosti, díky nimž lépe porozumí rizikovým jevům ve společnosti a rizikovému chování nestabilních lidských bytostí v proměnlivých podmínkách jejich života. Po absolvování kurzu budou studující schopni pracovat s riziky, která ohrožují fungování demokratických společností. To znamená, že budou umět
 • rozeznat, rozlišit a vyhodnotit poměr mezi potřebami a riziky (individuálními a společenskými),
 • navrhnout pomocná, podpůrná a kontrolní sociálně-pracovní opatření a
 • zhodnotit jejich pozitiva a negativa pro různé zúčastněné strany potenciálně zapojené do případné realizace opatření.
 • Výstupy z učení
  U studujících kurz cíleně rozvíjí 1) citlivost k možnosti vzniku rizika (individuálního a společenského), 2) informovaný respekt k rozmanitosti mezi lidmi, 3) ostražitost vůči možné nefunkčnosti předem nastavených opatření pro zvládání rizik a uspokojování potřeb (individuálních a společenských), 4) reflexi vlastních (a cizích) hodnot a přesvědčení, 5) reflexi pozic a rolí sociálních pracovnic a pracovníků při zvládání rizik a uspokojování potřeb (individuálních a společenských), 6) kritické myšlení.
  Osnova
  • Společenská role sociální práce
  • Sociální norma a normalita
  • Jinakost vs. Rozmanitost
  • Riziko, rizikové chování a rizikové jevy
  • Závislosti vs. Norma přijatelného opojení
  • Násilí ve vztazích vs. Norma přehlíženého násilí
  • Extremismus a mezi-skupinové násilí vs. Norma přijatelného sebe-vyjádření
  • Delikvence a kriminalita vs. Norma přehlíženého překračování zákona
  • Vykořisťování a obchod s lidmi vs. Norma přehlíženého obohacování na úkor druhých
  • Bezdomovectví vs. Norma přijatelného vykázání
  • Sebepoškozování a sebevražda vs. Norma přijatelných voleb ve vztahu k vlastnímu tělu
  • Posouzení, návrh a zhodnocení pomocných, podpůrných a kontrolních opatření
  Literatura
   povinná literatura
  •  Miovský, M. a kol. 2015. Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování. Praha: Univerzita Karlova.
  •  Havelková, B., Bellak-Hančilová, B. (eds.) (2014). Co s prostitucí? Veřejné politiky a práva osob v prostituci. Praha: SLON.
  •  Fischer, S., Škoda, J. (2014). Sociální patologie. Závažné sociálně patologické jevy, příčiny, prevence, možnosti řešení. Praha: Grada.
  •  Baláž, R. 2018. Komplexní posouzení: Spojení studia sociálních deviací se sociální prací. Sociální práce/Sociálna práca. (18)6, 26–38.
  •  Goffman, E. 2003. Stigma. Poznámky o způsobech zvládání narušené identity. Praha: SLON
  • NEŠPOR, Karel. Návykové chování a závislost : současné poznatky a perspektivy léčby. 5., rozšířené vydání. Praha: Portál, 2018, 255 stran. ISBN 9788026213574. info
  • MATOUŠEK, Oldřich. Encyklopedie sociální práce. Edited by Alois Křišťan. [Brno: Masarykova univerzita. Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, 2013, 1 online. URL info
  • Jinakost - postižení - kritika : společenské konstrukty nezpůsobilosti a hendikepu : antologie textů z oboru disability studies. Edited by Kateřina Kolářová, Translated by Zuzana Šťastná - Sylva Ficová. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012, 581 s. ISBN 9788074190506. info
  • Velký sociologický slovník. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996, 747 s. ISBN 8071841641. info
  Výukové metody
  Čtení textů, skupinová práce ve výuce i mimo ní, domácí práce, nácvik prezentace a psaní odborného textu, zpětná vazba, kladení otázek, diskuze, řešení problému, kritické myšlení
  Metody hodnocení
  Váš vývoj v průběhu kurzu bude vyučujícím sledován a hodnocen prostřednictvím A) zadané průběžné individuální práce, B) reflexe vaší průběžné kvalitní práce v hodinách, C) zadané týmové práce a D) závěrečné zkoušky.
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je vyučován každoročně.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2024/SPRb1209