SPRb1209 Sociální deviace pro SPR

Fakulta sociálních studií
jaro 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Petra Horová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Vanda Hendrychová (přednášející)
Garance
Mgr. Petra Horová, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Jiné omezení: v jarním semestru 2014 jen pro studenty opakující předmět
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kursu je uvést studenty do problematiky těch sociálně deviantních jevů, se kterými je možné se setkat v oblasti sociální politiky a sociální práce. Studenti jsou seznámeni jednak se základními biologickými, psychologickými, sociologickými a kombinovanými teoriemi sociálních deviací a jednak s konkrétními sociálními skupinami a jednotlivci, kteří se vyznačují sociálně deviantním jednáním.
Výstupy z učení
Látka jednotlivých přednášek a seminářů studentům umožní: (1) citlivěji vnímat aktuálnost zkoumaných sociálně deviantních skupin a jednotlivců a zjišťovat a reflektovat míru závažnosti jejich výskytu; (2) identifikovat státní a nestátní organizace intervenující do těchto cílových skupin, a (3) propojit nabité teoretické znalosti s vlastními schopnostmi a zkušenostmi a být schopni analyzovat existenci a příčiny reálně existujících sociálně deviantních jevů v oblasti sociální politika a sociální práce a mít povědomí o existujících intervencích vůči těmto sociálním skupinám a jednotlivcům.
Osnova
 • Uvedení do studia sociálně deviantních jevů
 • I. TEORIE SOCIÁLNÍCH DEVIACÍ Biologické a psychologické teorie sociálních deviací.
 • Sociologické teorie sociálních deviací I, - Chicagská škola: teorie sociální ekologie a sociální dezorganizace
 • Sociologické teorie sociálních deviací II, - Strukturní funkcionalismus: Anomie a teorie napětí. Teorie sociální kontroly.
 • Sociologické teorie sociálních deviací III, - Sociální učení: teorie diferencované asociace, techniky neutralizace. Symbolický interakcionismus: Etiketizační teorie.
 • Sociologické teorie sociálních deviací IV, - Feministická a kriminologická perspektiva: kritická, a vývojová kriminologie a kriminologie životního cyklu.
 • Integrované teorie sociálních deviací: Integrovaná teoretická perspektiva delikventního chování, interakční teorie delikvence a teorie rovnovážné kontroly.
 • II. DEVIANTNÍ CHOVÁNÍ VYBRANÝCH JEDNOTLIVCŮ A SKUPIN Osoby s vybranými duševními poruchami a poruchami chování a jejich jednání#10. Sociální
 • Sociální skupiny a jednotlivci se sebevražedným myšlením a jednáním
 • Narkomani, alkoholici a jinak látkově i nelátkově závislé osoby či skupiny osob a jejich jednání
 • Pachatelé a oběti mravnostní kriminality a souvisejících trestných činů a jejich jednání (příklady sexuálního a komerčního sexuálního zneužívání)
 • Pachatelé kriminálních (delikventních) trestných činů a jejich jednání
 • Bezdomovci a problematika bezdomovství.
Literatura
  povinná literatura
 • MUNKOVÁ, Gabriela. Sociální deviace : přehled sociologických teorií. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. 168 stran. ISBN 9788073803988. info
 • Social deviance : readings in theory and research. Edited by Henry N. Pontell. 4th ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 2002. xi, 485. ISBN 0130407747. info
 • TITTLE, Charles R. a Raymond PATERNOSTER. Social deviance and crime : an organizational and theoretical approach. Los Angeles: Roxbury publishing company, 2000. xxiii, 727. ISBN 189148737X. info
 • KOMENDA, Antonín. Sociální deviace : historická východiska a základní teoretické přístupy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1999. 313 s. ISBN 8024400197. info
 • GOFFMAN, Erving. Stigma : notes on the management of spoiled identity. Harmondsworth: Penguin Books, 1990. 173 s. ISBN 0140124756. info
Výukové metody
Čtení textů, domácí a skupinová práce ve výuce.
Metody hodnocení
Studenti se připravují průběžně podle témat a zadané literatury v sylabu. K úspěšnému absolvování předmětu je nezbytné úspěšně zvládnout průběžný písemný test v polovině semestru a vypracovat písemnou práci (esej), jejímž cílem je procvičit a prověřit schopnost aplikovat vybranou teorii sociální deviace na konkrétní sociální skupině či kategorii jednotlivců s rizikovým jednáním, pracovat s dostupnou relevantní literaturou a dodržovat všechny obsahové i formální náležitosti vědeckého textu. Závěrečná zkouška je písemná, k jejímu výsledku se připočte bodové hodnocení seminární práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.