SPRb1220 Thanatologie

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 19 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/19, pouze zareg.: 0/19
Jiné omezení: Při zápisu mají přednost studenti vyšších ročníků (semestrů).
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je získání základní orientace v oblasti thanatologie a zároveň nabídka prostoru pro otevřenou diskusi o otázkách souvisejících s umíráním a smrtí. O těchto tématech bude v rámci kurzu uvažováno v rovině individuální i společenské. Zaměření kurzu rovněž směřuje k možnostem využití poznatků v praxi pomáhajících profesí. Obsahovou náplň tvoří průřezový přehled pohledů na smrt v různých dobách a kulturách, uvedení do problematiky doprovázení umírajících a jejich blízkých (pozornost bude věnována i alternativním formám péče o umírající), seznámení s klíčovými principy poskytování poradenství pro pozůstalé. V seminářích si studenti vyzkouší rozličné techniky konfrontace s vlastní smrtelností, které mohou napomoci uvědomění si a vyrovnání se s nevyhnutelností konce života jich samých, jejich blízkých i např. jejich klientů.
Výstupy z učení
orientace v oblasti thanatologie; znalost základních principů poradenství pro pozůstalé; poskytovat krizovou intervenci
Osnova
 • 1. Uvedení do kurzu, seznámení s obsahovou náplní, zadání povinné a doporučené literatury. 2. Thanatologie jako multidisciplinární obor. Výuka thanatologie. 3. Smrt jako fenomén v dějinách lidstva. Postmoderní společnost a smrt. Analýza strachu ze smrti ve společnosti. 4. Multidisciplinární pohled na práci s umírajícími – doprovázení umírajících a jejich blízkých. 5. Etické a právní otázky posledních týdnů a dnů, či období po skonu (např. eutanázie, pravda na nemocničním lůžku, péče o mrtvé tělo, oznámení o úmrtí, pitva a pieta, transplantace, otázky dědictví). 6. Alternativní přístupy ke smrti a umírání (např. paliativní péče, hospice, domácí péče). 7. Problematika sebevražd – práce s lidmi uvažujícími o sebevraždě (případně po sebevražedném pokusu) a jejich blízkými, poradenství pro pozůstalé po dokonaném suicidu. Krizová intervence. 8. Umírání a smrt dítěte. Pomoc a podpora pozůstalým rodičům, sourozencům, dalším členům rodiny a sociálního okolí dítěte. 9. Pohřeb jako rituál. Alternativní možnosti pohřbívání (např. přírodní pohřby). 10. Ztráta blízké osoby. Zármutek a truchlení. Okolnosti ztěžující prožitek zármutku a projevy truchlení. 11. Poradenství pro pozůstalé. Průběh poradenského procesu, principy poradenství pro pozůstalé. 12. Práce s pachateli trestných činů proti životu. 13. Nabídka služeb pro umírající, jejich blízké a pozůstalé v České republice.
Literatura
  povinná literatura
 • ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Poradenství pro pozůstalé. Vydání 1. Praha: Grada, 2008. 143 stran. ISBN 9788024717401. URL info
 • HAŠKOVCOVÁ, Helena. Thanatologie : nauka o umírání a smrti. 2., přepr. vyd. Praha: Galén, 2007. 244 s. ISBN 9788072624713. info
  doporučená literatura
 • TOLSTOJ, Lev Nikolajevič. Dvě smrti. Edited by Lev Nikolajevič Tolstoj, Translated by Alena Morávková. Vyd. v tomto překladu 1. Praha: Havran, 2003. 153 s. ISBN 8086515273. info
 • ŠPATENKOVÁ, Naděžda. Zármutek a pomoc pozůstalým. Vyd. 1. Praha: ISV, 2001. 267 s. ISBN 808586682X. info
 • ARIÈS, Philippe. Dějiny smrti. Translated by Danuše Navrátilová. Vyd. 1. Praha: Argo, 2000. 410 s. ISBN 8072032933. info
 • ARIÈS, Philippe. Dějiny smrti. Translated by Danuše Navrátilová. Vyd. 1. Praha: Argo, 2000. 358 s. ISBN 8072032860. info
 • O osamělosti umírajících v našich dnech. Edited by Norbert Elias - Alena Bláhová. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Franze Kafky, 1998. 66 s. ISBN 80-85844-39-7. info
 • KÜBLER-ROSS, Elisabeth. Odpovědi na otázky o smrti a umírání : etický manuál pro mediky, lékaře a sestry. Translated by Tomáš Drábek - Jarmila Drábková. Praha: EM Reflex, 1995. 288 s. info
 • BLUMENTHAL-BARBY, Kay. Kapitoly z thanatologie. Vyd. 1. Praha: Avicenum, zdravotnické nakladatelství, 1987. 149 s. URL info
Výukové metody
přednášky, samostudium, reflexe zadaného problému prostřednictvím esejů.
Metody hodnocení
Přednášky, diskuse v hodině. 80 % účast (tolerance 2 absencí), 3 známkované domácí písemné úkoly, četba povinné literatury dle syllabu. Test.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/dok/index.pl?fakulta=1423;dok=1423:spp220
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.