SPRn4417 Supervize

Fakulta sociálních studií
jaro 2025
Rozsah
1/1/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je získání teoretických vědomostí o supervizi jako součásti sociální práce i jako prostředku systematického rozvoje vlastní odborné kompetence včetně nácviku některých dovedností supervizora. Součástí je reflexe vlastní činnosti a sebereflexe.
Výstupy z učení
Absolvent/ka kurzu by měl/a být schopen/a definovat a popsat různé přístupy k supervizi; navrhovat odpovídající typ supervize pro určité služby sociální práce; identifikovat příklady na osvětlení dobré praxe; aplikovat znalosti a dovednosti při spolupráci se supervizorem (včetně spoluvytváření trojstranného supervizního kontraktu a hodnocení poskytované supervize) a citlivě reflektovat etické problémy a dilemata, které ze supervize vyplynou.
Osnova
 • Pojem supervize; funkce a druhy; supervize v sociální práci
 • Přístupy v supervizi - hledisko reflexivní praxe, hledisko kompetencí
 • Teorie v oblasti supervize
 • Modely supervize - vývojový, cyklický, procesní model
 • Požadavky na osobu supervizora
 • Interní supervize
 • Vzdělávací supervize
 • Náležitosti supervize; vytváření kontraktu
 • Individuální supervize a supervize skupin, supervize týmů, sítí a organizací
 • Syndrom vyhoření
 • Transkulturální supervize, výzkum a etické problémy a dilemata supervizora a supervidovaného, etický kodex.
Literatura
  povinná literatura
 • BAŠTECKÁ, Bohumila, Veronika ČERMÁKOVÁ a Milan KINKOR. Týmová supervize : teorie a praxe. Vydání první. Praha: Portál, 2016, 325 stran. ISBN 9788026209409. info
 • HAWKINS, Peter a Robin SHOHET. Supervize v pomáhajících profesích. Translated by Helena Hartlová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, 202 s. ISBN 8071787159. info
 • HAVRDOVÁ, Zuzana a Martin HAJNÝ. Praktická supervize : průvodce supervizí pro začínající supervizory, manažery a příjemce supervize. Praha: Galén, 2008, 213 s. ISBN 9788072625321. info
  neurčeno
 • Úvod do supervize : cyklický model. Edited by Petra Svobodová - Martin Valášek. Vyd. 1. Tišnov: Sdružení Scan, 2002, 88 s. ISBN 808662000X. info
 • Integrativní přístupy k supervizi. Edited by Michael Carroll - Margaret Tholstrup, Translated by Jitka Kožnarová. Vyd. 1. Praha: Triton, 2004, 280 s. ISBN 8072545825. info
 • KALINA, Kamil. Supervize - kazuistiky. Edited by Antonín Šimek. Vyd. 1. V Praze: Triton, 2004, 171 s. ISBN 8072544969. info
 • TSUI, Ming-sum. Social work supervision : contexts and concepts. Thousand Oaks, Calif.: SAGE Publications, 2005, xviii, 178. ISBN 0761917675. URL info
 • Fundamental themes in clinical supervision. Edited by John R. Cutcliffe - Tony Butterworth - Brigid Proctor. 1st pub. London: Routledge, 2001, xiv, 331. ISBN 0415228875. info
 • SCHMIDBAUER, Wolfgang. Psychická úskalí pomáhajících profesí. Translated by Petr Patočka. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000, 171 s. ISBN 80-7178-312-9. info
Výukové metody
přednášky, studium literatury, diskuse, praktický nácvik dovedností supervizora
Metody hodnocení
průběžně zadávané písemné úkoly, test, závěrečný esej odkazující na předchozí písemné úkoly
Informace učitele
Uvedená literatura je doplněna v podrobném sylabu, který je umístěn ve studijních materiálech v ISu. Tam také budou v průběhu kursu zavěšovány všechny důležité dodatky a materiály. Literature to be studied is desribed at greater details in the more concrete syllabus that can be found in Study Materials of IS (Information System).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.