SPRn4430 Sociální práce s mládeží

Fakulta sociálních studií
jaro 2025
Rozsah
1/1/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Monika Punová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Dagmar Kocmánková (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Monika Punová, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 32 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/32, pouze zareg.: 0/32
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je nabízen studentům magisterského stupně. Bude poskytovat teoretická a praktická východiska pro sociální práci s mládeží a je určen především studentům, kteří se orientují na tuto cílovou skupinu. Tento kurz vychází ze základní premisy, že sociální práce s mládeží by měla stavět na podpoře jejich resilience (nezdolnosti), čímž navazuje na zahraniční pojetí sociální práce s touto cílovou skupinou;
poskytuje studentům příležitosti učit se a aplikovat koncept resilience do typických oblastí, s nimiž se potýkají mladí lidé, jejich rodiny a soc. pracovníci, jež s nimi pracují;
vychází ze sociálněekologického pojetí, v jehož rámci budou identifikovány rizikové a protektivní faktory ovlivňující adolescenta a navrženy odpovídající intervence vedoucí ke zvýšení adaptace, copingu a překonání obtížných životních situací. Na konci kurzu studenti rozvinou své znalosti a dovednosti v těchto oblastech: 1. znalost problematiky rizikové mládeže; 2. porozumění a aplikace assessmentu resilienčních činitelů adolescenta; 3. znalost a sebereflexe osobních předpokladů pracovníka s mládeží; 4. znalost přístupů a trendů uplatňovaných v rámci jednotlivých typů sociální práce (individuální; skupinové a komunitní) u různých typů cílových skupin; 5. znalost principů adekvátních intervencí a schopnost navrhnout intervenci vlastní.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen provést posouzení životní situace vybrané skupiny rizikové mládeže; popsat koncept resilience; identifikovat rizikové a protektivní činitele resilience; aplikovat resilienční koncept do sociální práce s mládeží; reflektovat témata související s odolností sociálního pracovníka s mládeží.
Osnova
 • 1. Základní pojmy.
 • 2. Teoretické pohledy na rizikovou mládež.
 • 3. Odolnost sociálního pracovníka s mládeží.
 • 4. Předpoklady pracovníka s mládeží.
 • 5. Vývojové změny v adolescenci - holistické pojetí.
 • 6. Sociálně ekologické pojetí konceptu resilience.
 • 7. Využití konceptu resilience v sociální práci s rizikovou mládeží.
 • 8. Rizikové a protektivní faktory u mládeže - mikro, meso a makro systémová úroveň.
 • 9. Typy domácích a zahraničních intervencí, soudobé trendy v přístupu k mládeži.
 • 10. Sociální práce se specifickými skupinami rizikové mládeže.
Literatura
  povinná literatura
 • PUNOVÁ, Monika. Práce s mládeží v době nejisté. Sociální pedagogika/Social education. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2015, roč. 3, č. 1, s. 70-84. ISSN 1805-8825. URL info
 • PUNOVÁ, Monika. Resilience aneb příznivý vývoj navzdory nepříznivým okolnostem. In Punová Monika, Navrátilová Jitka. Praktické vzdělávání v sociální práci optikou konceptu resilience. Brno: MUNI PRESS, Centrum praktických a evaluačních studií, 2014, s. 22-40. ISBN 978-80-210-7337-1. info
 • PUNOVÁ, Monika. Konceptuální vymezení resilienční sociální práce s mládeží. Sociální práce Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2012, roč. 12, č. 4, s. 67-76. ISSN 1213-6204. info
 • PUNOVÁ, Monika. Resilience v sociální práci s rizikovou mládeží. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2012, roč. 12, č. 2, s. 90-103. ISSN 1213-6204. info
 • REID, Hazel L. a Alison J. FIELDING. Providing support to young people : a guide to interviewing in helping relationships. New York: Routledge, 2007, vii, 119. ISBN 9780415419598. info
 • Resiliency enhancement : putting the strengths perspective into social work practice. Edited by Elaine Norman. New York: Columbia University Press, 2000, vi, 240. ISBN 0231118015. info
 • HAGGERTY, Robert J. Stress, risk, and resilience in children and adolescents : processes, mechanisms, and interventions. New York: Cambridge University Press, 1994, xxiv, 417. ISBN 0521576628. info
Výukové metody
Přednáška, seminář
Metody hodnocení
Studenti v průběhu semestru zpracovávají dvě seminární práce, výstupem je závěrečná zkouška. Ta se skládá z analýzy dokumentu o vybrané skupině rizikové mládeže a následném zodpovězení otázek.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.