SPRn4430 Sociální práce s mládeží

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Monika Punová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Monika Punová, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
každé sudé pondělí 14:00–17:40 U33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 32 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 8/32, pouze zareg.: 0/32
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je nabízen studentům magisterského stupně. Bude poskytovat teoretická a praktická východiska pro sociální práci s mládeží a je určen především studentům, kteří se orientují na tuto cílovou skupinu. Tento kurz vychází ze základní premisy, že sociální práce s mládeží by měla stavět na podpoře jejich resilience (nezdolnosti), čímž navazuje na zahraniční pojetí sociální práce s touto cílovou skupinou;
poskytuje studentům příležitosti učit se a aplikovat koncept resilience do typických oblastí, s nimiž se potýkají mladí lidé, jejich rodiny a soc. pracovníci, jež s nimi pracují;
vychází ze sociálněekologického pojetí, v jehož rámci budou identifikovány rizikové a protektivní faktory ovlivňující adolescenta a navrženy odpovídající intervence vedoucí ke zvýšení adaptace, copingu a překonání obtížných životních situací. Na konci kurzu studenti rozvinou své znalosti a dovednosti v těchto oblastech: 1. znalost problematiky rizikové mládeže; 2. porozumění a aplikace assessmentu resilienčních činitelů adolescenta; 3. znalost a sebereflexe osobních předpokladů pracovníka s mládeží; 4. znalost přístupů a trendů uplatňovaných v rámci jednotlivých typů sociální práce (individuální; skupinové a komunitní) a u různých typů cílových skupin (narkomani, delikventi, romská mládež, atd.); 5. znalost principů adekvátních intervencí a schopnost navrhnout intervenci vlastní.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen charakterizovat rizikovou mládež; popsat koncept resilience; identifikovat rizikové a protektivní činitele resilience; aplikovat resilienční koncept do sociální práce s mládeží.
Osnova
 • 1. Základní pojmy, juvenilní legislativa.
 • 2. Teoretické pohledy na rizikovou mládež.
 • 3. Kulturní, komparativní a biografická perspektiva.
 • 4. Předpoklady pracovníka s mládeží.
 • 5. Vývojové změny v adolescenci - holistické pojetí.
 • 6. Sociálně ekologické pojetí konceptu resilience.
 • 7. Využití konceptu resilience v sociální práci s rizikovou mládeží.
 • 8. Rizikové a protektivní faktory u mládeže - mikro, meso a makro systémová úroveň.
 • 9. Typy domácích a zahraničních intervencí, soudobé trendy v přístupu k mládeži.
 • 10. Sociální práce se specifickými skupinami rizikové mládeže.
Literatura
  povinná literatura
 • Resiliency enhancement : putting the strengths perspective into social work practice. Edited by Elaine Norman. New York: Columbia University Press, 2000. vi, 240. ISBN 0231118015. info
 • HAYDEN, Carol. Children in trouble : the role of families, schools and communities. New York, N.Y.: Palgrave Macmillan, 2007. xix, 177. ISBN 9781403994851. info
 • REID, Hazel L. a Alison J. FIELDING. Providing support to young people : a guide to interviewing in helping relationships. New York: Routledge, 2007. vii, 119. ISBN 9780415419598. info
  doporučená literatura
 • Working with young people. Edited by Roger Harrison - Christine Wise. Thousand Oaks, Calif.: SAGE Publications, 2005. viii, 229. ISBN 1412919460. info
 • HAGGERTY, Robert J. Stress, risk, and resilience in children and adolescents : processes, mechanisms, and interventions. New York: Cambridge University Press, 1994. xxiv, 417. ISBN 0521576628. info
 • SAPIN, Kate. Essential skills for youth work practice. 1st ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2008. xiii, 226. ISBN 9781412930932. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, závěrečná zkouška (projekt řešení).
Metody hodnocení
Přednáška, semináře, závěrečná zkouška (projekt řešení).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/SPRn4430