SPRn4467 Odborná praxe a supervize pro magisterské studium

Fakulta sociálních studií
podzim 2024
Rozsah
0/1/5. Celkem 80 hodin praxe. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ladislav Otava, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Ladislav Otava, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podpora dalšího profesního růstu studenta, aby se z něj stal prakticko-reflektivní sociální pracovník.
Výstupy z učení
Studenti si v průběhu odborné praxe a supervize osvojují a prohlubují dovednost reflektování a praktické práce s klienty, dovednost strukturované analýzy problému a jeho řešení v oblastech životní situace klientů, organizace sociální práce a také studijně-pracovní.
Osnova
 • Odborná praxe je organizována tak, že v úvodu semestru si student vybere organizaci, která odpovídá jeho preferencím a dohodne si v ní školitele. Pokud organizace praxe vyžaduje smluvní vztah, student si s organizací sjedná individuální smlouvu v souladu s Občanským zákoníkem, bez smluvní účasti FSS MUNI. Organizace praxe (např. náplň, dny) studenta na pracovišti je věcí jeho dohody se školitelem.
Literatura
  povinná literatura
 • PAYNE, Malcolm. How to use social work theory in practice : an essential guide. First published. Bristol: Policy press, 2020, xiv, 272. ISBN 9781447343776. info
 • HAVRDOVÁ, Zuzana a Martin HAJNÝ. Praktická supervize : průvodce supervizí pro začínající supervizory, manažery a příjemce supervize. Praha: Galén, 2008, 213 s. ISBN 9788072625321. info
 • THOMPSON, Sue. The critically reflective practitioner. Edited by Neil Thompson. 1st pub. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008, xi, 183. ISBN 9780230573185. URL info
  doporučená literatura
 • MATOUŠEK, Oldřich. Encyklopedie sociální práce. Edited by Alois Křišťan. [Brno: Masarykova univerzita. Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, 2013, 1 online. URL info
Výukové metody
Supervize probíhají prezenčně a/nebo distančně. Termíny supervizí jsou vypisovány v IS MUNI v aplikaci Interaktivní osnovy, nebo na základě dohody se supervizorem. Délka supervize je 50 minut (1 výuková hodina) při 1 supervidované/m; 75 minut (1,5 výukové hodiny) při 2 supervidovaných; 100 minut (2 výukové hodiny) při 3 supervidovaných.
Metody hodnocení
K úspěšnému zakončení předmětu je po-žadováno (a) absolvování minimálně 2 supervizí; (b) odevzdání Záznamu o supervizích do Odevzdávárny v IS MUNI do 3 týdnů od poslední supervize formulářem vyvěšeným v IS MUNI; (c) odevzdání skenu Výkazu odborné praxe do Odevzdávárny v IS MUNI do 10 dní od ukončení praxe formulářem vyvěšeným v IS MUNI. Odevzdávárny mají s ohledem na zachování anonymity nastaven atribut „smí číst jen majitel a učitel“. Praxe a supervize probíhají v semestru, ve kterém je předmět zapsán. Praxe může proběhnout v rámci aktuálního zaměstnání.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2024/SPRn4467