SPRn4469 Sebezkušenostní skupina

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ladislav Otava, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Ladislav Otava, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 20 ) && SOUHLAS
1. studenti mají absolvovaných 20 kreditů (tzn. studenti nejsou v 1. semestru studia); 2. studenti oboru SPR mají absolvovaný kurz SPR467. Zápis proběhne na základě souhlasu vyučujícího s žádostí studenta (při splnění prerekvizit; na základě výsledku motivačního pohovoru; s ohledem na kapacitu kurzu); o zápis studenti žádají prostřednictvím IS, alespoň týden před motivačním pohovorem. Maximální počet studentů - 10.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 67 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/67, pouze zareg.: 9/67, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 9/67
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cíle kurzu: - sebepoznání, osobní růst a rozvoj - rozvoj uvědomění si významu vlastních názorů, postojů, hodnot klíčových pro výkon profese
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu u studentů dojde k: - prohloubení porozumění sobě i druhým, vlastním osobnostním předpokladům pro výkon profese, významu studiem získávaných znalostí a dovedností, - zvýšení schopnosti studentů aplikovat teorie oboru při výkonu profese - posílení vlastní subjektivity, opravdovosti, empatie - posílení vnímání hranic profesního a osobního života, silných a slabých stránek
Osnova
  • Organizace zahájení: Studenti po zaregistrování kurzu podají prostřednictvím ISu žádost o souhlas zápisu. Zaregistrovaní studenti absolvují osobní pohovor, který proběhne v orientačním týdnu v době určené pro výuku. Studenti k pohovoru přinesou text (s rozsahem jedné A4) s odpovědí na otázku „Proč chci absolvovat sebezkušenostní skupinu?“. Vybraným studentům bude udělen souhlas se zápisem. Organizace průběhu: Kurz proběhne v 7 blocích po 6 hodinách (6 bloků průběžných; 1 blok závěrečný) v 6 týdnech výuky následujících po orientačním týdnu (motivačním pohovoru). Závěrečný blok proběhne tři týdny po posledním průběžném bloku. Po každém průběžném bloku vypracují frekventanti seminární práci/deník (volný text s myšlenkami, pocity, dojmy, postřehy …, které mají ze skupin). Termín odevzdání: neprodleně, nejpozději v pondělí ráno následující po proběhnutém bloku. Studenti se omlouvají z nepřítomnosti na skupině předem, prostřednictvím e-mailu vedoucímu skupiny. Studenti se zavazují dodržovat pravidla obvyklá v profesionálním prostředí pomáhajících profesí.
Literatura
    povinná literatura
  • ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. 10. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008. 798 s. ISBN 978-80-247-1407-3. info
  • Revisiting the use of self : questioning professional identities. Edited by Deena Mandell. Toronto: Canadian Scholars' Press, 2007. xv, 233. ISBN 9781551303345. info
    doporučená literatura
  • The unconscious at work : individual and organizational stress in the human services. Edited by Anton Obholzer - Vega Zagier Roberts. 1st pub. Hove: Brunner-Routledge, 1994. xviii, 224. ISBN 0415102065. info
Výukové metody
Skupinová setkání během semestru s diskusí nad účastníky vnášená témata týkající se různých aspektů studijního, pracovního a osobního života frekventantů, vedoucím skupiny jsou tato témata směřována do kontextu vzdělávacího a pracovního procesu frekventantů. Během skupinové práce jde o posílení osobní a profesní identity prostřednictvím náhledu na sebe sama a ostatních. Techniky – volné asociace, diskuse, zpětná vazba, reflexe, interpretace, analýza proti/přenosu, korektivní zkušenost.
Metody hodnocení
Požadavky k zápočtu: Docházka: minimálně 36 hodin ze 42 naplánovaných, je možné přidat i další na základě dohody všech členů (např. pokud by někomu chyběly hodiny). Seminární práce: po každém bloku studenti vloží do ISu seminární práci. Esej: po posledním průběžném bloku studenti vypracují esej na téma plynoucí ze zkušenosti s životem skupiny, využijí k tomu průběžné záznamy, rozsah 10 normostran. Esej bude odpovědí na otázku „Co a jakým způsobem pro mě bylo významné v životě skupiny?“. Návrh na strukturu eseje bude vyvěšen v ISu. Termín odevzdání: dva týdny po šestém bloku. Téma závěrečného bloku: „O čem jsem psal v závěrečné práci“.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/SPRn4469