SPRn4469 Sebezkušenostní skupina

Fakulta sociálních studií
podzim 2024
Rozsah
1/2/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ladislav Otava, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Ladislav Otava, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
KREDITY_MIN ( 20 ) && SOUHLAS
Prerekvizity: 20 ECTS, souhlas vyučujícího na základě rozhovoru o motivaci vstoupit do sebezkušenostní skupiny, kapacita předmětu Zápis: o zápis studující žádají přes „žádost o výjimku“ v IS MUNI
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/10, pouze zareg.: 11/10, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 10/10
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je sebepoznání, osobní růst a rozvoj, práce v interakcích a s interakcemi. Prohloubení porozumění sobě i druhým, vlastním osobnostním předpokladům pro výkon profese, významu studiem získávaných znalostí a dovedností.
Výstupy z učení
Dotčenými kompetencemi jsou zvýšení schopnosti aplikovat teorie oboru při výkonu profese; posílení pevnosti vlastní subjektivity, opravdovosti, empatie; posílení vnímání hra-nic profesního a osobního života, silných a slabých stránek; rozvoj uvědomění si významu vlastních názorů, postojů, hodnot klíčových pro výkon profese.
Osnova
 • Předmět je zahajován tak, že studenti po zaregistrování předmětu podají prostřednictvím IS MUNI žádost o souhlas se zápisem, tím se současně zapisují k vstupnímu osobnímu rozhovoru (cca ½ hodiny) o motivaci proč absolvovat předmět Sebezkušenostní skupina. Studentky/studenti k pohovoru při-nesou rukou psaný text na A4 s odpovědí na otázku „Proč chci absolvovat sebezkušenostní skupinu?“. Vybraným studentkám/studentům bude udělen souhlas se zápisem. Studenti se zápisem do předmětu zavazují dodržovat etická pravidla obvyklá v profesionálním prostředí pomáhajících profesí, zejména mlčenlivost.
Literatura
  povinná literatura
 • NEČASOVÁ, Mirka. Teaching social work supervision to part-time students of distance studies : challenges and opportunities. Social Work Education. Taylor & Francis, 2018, roč. 37, č. 6, s. 731-745. ISSN 0261-5479. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/02615479.2018.1487549. článek info
 • OTAVA, Ladislav. Institucionalizace sociální práce a sebezkušenost sociálních pracovnic. Časopis sociální práce|Sociálna práca. Národní centrum pro rodinu, 2016, roč. 2016, č. 3, s. 105-116. ISSN 1213-6204. info
 • ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. 10. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2008, 798 s. ISBN 978-80-247-1407-3. info
 • Revisiting the use of self : questioning professional identities. Edited by Deena Mandell. Toronto: Canadian Scholars' Press, 2007, xv, 233. ISBN 9781551303345. info
  doporučená literatura
 • GLUMBÍKOVÁ, Kateřina. Reflexivita v sociální práci s rodinami. Vydání 1. Praha: Grada, 2020, 176 stran. ISBN 9788027113811. URL info
 • The unconscious at work : individual and organizational stress in the human services. Edited by Anton Obholzer - Vega Zagier Roberts. 1st pub. Hove: Brunner-Routledge, 1994, xviii, 224. ISBN 0415102065. info
Výukové metody
Předmět probíhá v blocích 1x zpravidla za 2 týdny o 2 + 2 výukohodinách, výuková hodina má 50 minut. Náplní předmětu jsou skupinová setkání během semestru s diskusí nad účastníky otevíranými tématy, která se týkající různých aspektů studijního, pracovního a osobního života frekventantů. Vedoucími skupiny jsou tato témata směřována do kontextu zejména vzdělávacího a pracovního procesu frekventantů. Během skupinové práce jde o posílení osobní a profesní identity prostřednictvím přímého náhledu na sebe sama, náhledu ostatních a na ostatní, získání a/nebo prohloubení orientace v sociálních interakcích. Využívané techniky – volné asociace, diskuse, zpětná vazba, reflexe, interpretace, korektivní zkušenost. Omluvenky z nepřítomnosti na výuce se posílají předem via e-mail všem účastnicím/účastníkům sebezkušenostní skupiny.
Metody hodnocení
Pro úspěšné zakončení předmětu je požadováno (a) absolvování minimálně 21 z 25 výukohodin a 2 + 2 povinných zápočtohodin; (b) vypracování úkolu, tj. po každém bloku výukohodin vypracování deníku (seminární práce) jako textu podle úkolu o rozsahu min. 300 ±30 slov s myšlenkami, pocity, dojmy, postřehy apod. a uložení do 7 dnů do IS MUNI. Název vkládaného dokumentu ať je „RRRR-MM-DD_příjmení“, datum ať je datem skupiny. Deník studenti píšou i při absenci; (c) vypracování závěrečné eseje na základě zkušenosti s děním ve skupině, deníků a také odborné literatury, a její prezentaci na zápočtovém setkání. Termín odevzdání eseje je pondělí, které předchází zápočtovému bloku. Požadovaný rozsah závěrečné práce je 3000 ±300 slov. Struktura závěrečné práce je vyvěšena v IS MUNI.
Informace učitele
Ze studentské ankety: "V tomto předmětu zúčastnění mají jedinečnou možnost poznat sami sebe, ostatní účastníky, své vnitřní procesy, porozumět tomu, co co v nich odehrává, srovnat si spoustu doposud nevyřešených věcí a tyto dovednosti pak převést do vlastní praxe (nejen) sociální práce. Předmět hodnotím jako velmi přínosný a doporučuji všem, které zaujal, aby ho absolvovali." "Vyučující kladou důraz na vytváření bezpečného prostředí a podporují otevřenou komunikaci a sdílení mezi účastnicemi kurzu. Domnívám se, že vyučující podporovali kolektivní učení a individuální růst studentek. Také jsem si cenila jejich schopnosti moderovat diskuse a obohacovat je. Výuka byla velmi interaktivní a poskytovala nám prostor ke sdílení." "Tento předmět vyžaduje velkou osobní investici + nejlepší předmět, který jsem zatím absolvovala."
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2024/SPRn4469