SPRn4479 Participativní přístup v sociální práci s klientem

Fakulta sociálních studií
jaro 2025
Rozsah
1/1/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Romana Dimmrothová (cvičící)
Mgr. Miloš Votoupal, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je, poskytnout studentům teoretickou výbavu a praktickou podporu pro uplatnění participativního přístupu v sociální práci s klientem. Jedna třetina časové dotace kursu je věnována seznámení se základními koncepty, typologií a kategorizacemi participace a participativního přístupu. Druhá třetina časové dotace je zaměřena na praktickou aplikaci teorie při práci s vybranými cílovými skupinami klientů sociální práce. Poslední třetina je pak využita na procvičování a samostatnou práci studentů pro lepší porozumění a praktické využití získaných znalostí.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu by student měl být schopen: - porozumět kontextu uplatnění participativního přístupu v sociální práci; - analyzovat možnosti uplatnění participativního přístupu v praxi sociální práce v ČR; - porovnat uplatnění participativního přístupu v České republice a dalších zemích EU; - navrhnout argumentačně promyšlený projekt implementace participativního přístupu do praxe sociální práce ve vybrané organizaci;
Osnova
 • - úvod, terminologie; - občanství, participace, participativní vládnutí; - formy, úrovně, typy participace; - role sociálního pracovníka v kontextu participace; - participativní přístup v sociální práci s dětmi (2 setkání) - participativní přístup v sociální práci s lidmi s handicapem (2 setkání); - participativní přístup v sociální práci se seniory (2 setkání); - spolupráce v kontextu participace; - limity uplatnění participativního přístupu v sociální práci;
Literatura
  povinná literatura
 • Smutek, M. (2013) Participativní vládnutí. In Matoušek, O. a kol. Encyklopedie sociální práce. Praha, Portál, pp. 250-251.
 • Warren, J. (2007) Service User and Carer Participation in Social Work. London, Sage, pp 70-74.
 • Petersen at all. (1999) Poststructuralism, Citizenship and Social Policy. London, Routledge, pp 35-57.
 • Tanner, D., Harris, J. (2008) Working with Older People. London, Routledge, pp 5-8, pp 149 – 156.
 • Mohanty, R., Tandon, R. (2006) Identity, Exclusion, Inclusion: Issues in Participatory Citizenship. New Dehli, Sage, pp 9-17.
 • Adams, R. (2008) Empowerment, Participation and Social Work. New York, Palgrave, pp 30-43.
 • MacDonald, J.A. et al. (2012) Include Them and They Will Tell You: Learnings From a Participatory Process With Youth. In Qualitative Health Research 21(8), pp. 1127-1135.
 • Musil, L. (2013) Administrativní (procedurální) přístup. In Matoušek, O. a kol. Encyklopedie sociální práce. Praha, Portál, pp. 104-106
 • MPSV (2012) Dlouhodobá vize resortu práce a sociálních věcí pro oblast sociálního začleňování. Praha, MPSV ČR.
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Participativní přístup. In Matoušek, O. a kol. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013, s. 106-108. první vydání. ISBN 978-80-262-0366-7. info
 • NEČASOVÁ, Mirka, Zdeňka DOHNALOVÁ a Renáta RÍDLOVÁ. User of social services in postmodern times. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2012, roč. 12, č. 5, s. 13-23. ISSN 1213-6204. URL info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina a Anna KRCHŇAVÁ. Komunitní plánování jako prostor pro účast uživatelů na rozhodování: realita nebo iluze? Sociální práce/ Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2010, roč. 10, č. 3, s. 110-121. ISSN 1213-6204. info
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Role uživatele a zjišťování potřeb v procesu komunitního plánování sociálních služeb. Sociální práce/Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 85-96, 11 s. ISSN 1213-6204. info
  doporučená literatura
 • MPSV (2016). Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016 – 2025. Praha, MPSV ČR.
 • Janebová, R. (2013) Moc. In Matoušek, O. a kol. Encyklopedie sociální práce. Praha, Portál, pp 208-210.
 • MPSV (2014) Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, MPSV ČR.
 • KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Komunitní plánování. In Matoušek, O. a kol. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013, s. 313-315. první vydání. ISBN 978-80-262-0366-7. info
Výukové metody
přednáška, seminář s diskusí, teoretická příprava, domácí úkoly, individuální projekt,
Metody hodnocení
písemný test, posouzení individuálního projektu,
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.