SPRn4508 Kriminalita a sociální práce s pachateli

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petra Horová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petra Horová, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 10:00–11:40 U53
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 9/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti se v kurzu Kriminalita a sociální práce s pachateli seznámí v obecné části s teoretickými východisky moderní kriminologie, penologie a sociální práce s pachateli. Zvláštní zřetel je věnován metodám výzkumu kriminality a zacházení s pachateli a aktuálním problémům současné trestní justice. Jsou objasněny základní pojmy trestního práva, kriminality i sociální práce v justici. Zmíněny jsou také pohledy a role sociální práce v této problematice, současné problémy i trendy. Ve speciální části je kurz rozdělen na dvě části. • V první - kriminologické - je navázáno na problematiku sociální patologie. Jsou prezentovány typy trestné činnosti včetně jejich společenského dopadu v hodnocení. Zmíněny jsou také sociální okolnosti a kontext životní situace pachatele. Vedle obecné kriminality je prezentována aktuální problematika vývoje trestné činnosti. Dále se předmět věnuje problematice trestu. Přednáší se dějiny penitenciární myšlenky, evropská a česká koncepce vězeňství a trestní justice, problematika alternativních trestů i tradičních trestů jako je např. trest odnětí svobody. Je věnována pozornost obsahu a struktuře výkonu trestu, jeho účinnosti a návaznostem na postpenitenciární péči. Čas je věnován také sociální dynamice mezi vězněnými a jejím sociologickým a psychologickým aspektům. Přednáška je směřována pro praktické využití poznatků sociálních pracovníků pracujících s pachateli trestné činnosti.
Výstupy z učení
Student se dobře orientuje v tématech vězeňství, teorií kriminality, v aktuální situaci kriminality a sociální práci s pachateli v České republice a kriminologickou metodologií.
Osnova
 • ZZákladní pojmy (kriminologie, trestního práva a trestního řádu, sociální práce)(H)
 • Předmět a obsah kriminologie a její metodologie (H)
 • Teorie kriminality a zločinnosti (H)
 • Právní, kriminologické a sociologické hodnocení násilných, majetkových a sexuálně determinovaných trestných činů, příčiny a podstata (M)
 • Prevence kriminality a současná opatření a trendy snižování kriminality (H)
 • Trestní politika České republiky a mezinárodní boj proti zločinnosti (M)
 • Sociální práce s pachateli trestných činů (obsah, různé role)(H)
 • Kriminální scéna v ČR, politický a náboženský extremismus jako kriminologický problém (M)
 • Filosofie trestu a dějiny penitenciárních systémů (H)
 • Mezinárodní úmluvy o mučení a nelidském zacházení a Minimální pravidla pro zacházení s vězni unesení Rady Evropy R 78 z roku 1987 (M)
 • Druhy trestních sankcí platných podle trestního zákona ČR (H)
 • Výkon trestu odnětí svobody, problematika resocializace a reintegrace pachatelů po ukončení trestu. (H)
 • Srovnání Českého a Evropského vězeňství (H)
 • Volné téma - exkurze do věznice
Literatura
  povinná literatura
 • TOMÁŠEK, Jan. Úvod do kriminologie : jak studovat zločin. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. 214 s. ISBN 9788024729824. info
 • ČERNÍKOVÁ, Vratislava. Sociální ochrana : terciární prevence, její možnosti a limity. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 244 s. ISBN 9788073801380. info
 • FOUCAULT, Michel. Dohlížet a trestat : kniha o zrodu vězení. Translated by Čestmír Pelikán. Praha: Dauphin, 2000. 427 s. ISBN 8086019969. info
  doporučená literatura
 • NOVOTNÝ, Oto a Josef ZAPLETAL. Kriminologie. 2., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2004. 451 s. ISBN 8073570262. info
 • KAISER, Günther. Kriminologie : úvod do základů. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1994. xx, 268. ISBN 8071790028. info
 • KUCHTA, Josef a Vladimír KRATOCHVÍL. Kriminologie. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 132 s. ISBN 8021022043. info
 • KUCHTA, Josef, Věra KALVODOVÁ a Alexander NETT. Kriminologie. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 102 s. ISBN 8021022175. info
 • MEZNÍK, Jiří, Věra KALVODOVÁ a Josef KUCHTA. Základy penologie. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 75 s. ISBN 802101248X. info
 • HÁLA, Jaroslav. Úvod do teorie a praxe vězeňství. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2005. 183 s. ISBN 8086708055. info
 • SPURNÝ, Joža. Psychologie násilí :o psychologické podstatě násilí, jeho projevech a způsobech psychologické obrany proti němu. 1. vyd. Praha: Eurounion, 1996. 134 s. ISBN 80-85858-30-4. info
 • Statistic Yearbook - Ministry of the Interior of the Czech Republic (www.mvcr.cz)
 • BASLAROVÁ, Iva. K. Nedbálková, Spoutaná Rozkoš. Sociální (re)produkce genderu a sexuality v ženské věznici. Sociologické nakladatelství, Praha 2006. eSamizdat. Itálie, 2008. eSamizdat 2008 (VI) 2-3. URL info
 • Doprovázení a terapie delikventů. Edited by Udo Rauchfleisch. Vyd. 1. Boskovice: Albert, 2000. 84 s. ISBN 8085834839. info
Výukové metody
Přednášky a diskuze
Metody hodnocení
Nezbytné je aktivní zapojení do výuky, které bude spočívat v jednostránkových úkolech vypracovaných studenty během roku a přednesených na přednáškách. Tyto úkoly jsou dobrovolné, ale jsou bodované, přístup ke zkoušce je podmíněn alespoň dvěma body. Zkouška bude mít podobu ústního zkoušení. Konečné hodnocení se skládá ze získaných bodů za úkoly a za znalosti u zkoušky. Veškeré organizační pokyny budou poskytovány na začátku přednášky a také budou umístěny v písemné podobě v organizačních pokynech ve studijních materiálech.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/SPRn4508