SPRn4508 Kriminalita a sociální práce s pachateli

Fakulta sociálních studií
jaro 2025
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petra Horová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petra Horová, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti se v kurzu Kriminalita a sociální práce s pachateli seznámí v obecné části s teoretickými východisky moderní kriminologie, penologie a sociální práce s pachateli. Zvláštní zřetel je věnován metodám výzkumu kriminality a zacházení s pachateli a aktuálním problémům současné trestní justice. Jsou objasněny základní pojmy trestního práva, kriminality i sociální práce v justici. Zmíněny jsou také pohledy a role sociální práce v této problematice, současné problémy i trendy. Ve speciální části je kurz rozdělen na dvě části. • V první - kriminologické - je navázáno na problematiku sociální patologie. Jsou prezentovány typy trestné činnosti včetně jejich společenského dopadu v hodnocení. Zmíněny jsou také sociální okolnosti a kontext životní situace pachatele. Vedle obecné kriminality je prezentována aktuální problematika vývoje trestné činnosti. Dále se předmět věnuje problematice trestu. Přednáší se dějiny penitenciární myšlenky, evropská a česká koncepce vězeňství a trestní justice, problematika alternativních trestů i tradičních trestů jako je např. trest odnětí svobody. Je věnována pozornost výkonu trestu, jeho účinnosti a návaznostem na postpenitenciární péči. Přednáška je směřována pro praktické využití poznatků sociálních pracovníků pracujících s pachateli trestné činnosti. Za vhodných podmínek je součástí kurzu exkurze do věznice a hostování expertů v tématických hodinách.
Výstupy z učení
Student se dobře orientuje v tématech vězeňství, teoriích kriminality, v aktuální situaci kriminality a sociální práci s pachateli v České republice a ve světě.
Osnova
 • I. ZÁKLADNÍ POJMY OBLASTI KRIMINALITY II. TEORIE KRIMINALITY A ZLOČINNOSTI III. FILOSOFIE TRESTU A DĚJINY PENITENCIÁRNÍCH SYSTÉMŮ, DRUHY TRESTNÍCH SANKCÍ PLATNÝCH PODLE TRESTNÍHO ZÁKONA ČR IV. VĚDA A VÝZKUM KRIMINALITY - KRIMINOLOGIE A JEJÍ METODOLOGIE V. TRESTNÍ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY A EVROPSKÉ STANDARDY PRO PRÁCI S VĚZNI, ZKUŠENOST S PRACÍ S VĚZNI V KONTEXTU SITUACE ČESKÉ REPUBLIKY VI. VÝKON TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY, PROBLEMATIKA RESOCIALIZACE A REINTEGRACE PACHATELŮ PO UKONČENÍ TRESTU VII. VIKTIMOLOGIE – PRÁCE S OBĚTÍ VIII. SOCIÁLNÍ PRÁCE S PACHATELI TRESTNÝCH ČINŮ A JEJICH RODINAMI IX. SPECIFIKACE SOCIÁLNÍ PRÁCE S PACHATELI X. PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA V ČR XI. VĚZEŇSTVÍ A PROBLEMATIKA PRÁCE S PACHATELI V EVROPĚ A VE SVĚTĚ XII. PREVENCE KRIMINALITY, SOUČASNÉ SVĚTOVÉ TRENDY PRÁCE S PACHATELI XIII PSYCHOHYGIENA JAKO PREVENCE SYNDROMU VYHOŘENÍ
Literatura
  povinná literatura
 • DRÁPAL, Jakub, Václav JIŘIČKA a Tereza RASZKOVÁ. České vězeňství. Praha: Wolters Kluwer, 2021. ISBN 978-80-7676-066-0. URL info
 • TOMÁŠEK, Jan. Úvod do kriminologie : jak studovat zločin. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010, 214 s. ISBN 9788024729824. URL info
 • ČERNÍKOVÁ, Vratislava. Sociální ochrana : terciární prevence, její možnosti a limity. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, 244 s. ISBN 9788073801380. info
 • FOUCAULT, Michel. Dohlížet a trestat : kniha o zrodu vězení. Translated by Čestmír Pelikán. Praha: Dauphin, 2000, 427 s. ISBN 8086019969. info
  doporučená literatura
 • NOVOTNÝ, Oto a Josef ZAPLETAL. Kriminologie. 2., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2004, 451 s. ISBN 8073570262. info
 • KAISER, Günther. Kriminologie : úvod do základů. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1994, xx, 268. ISBN 8071790028. info
 • KUCHTA, Josef a Vladimír KRATOCHVÍL. Kriminologie. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999, 132 s. ISBN 8021022043. info
 • KUCHTA, Josef, Věra KALVODOVÁ a Alexander NETT. Kriminologie. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999, 102 s. ISBN 8021022175. info
 • MEZNÍK, Jiří, Věra KALVODOVÁ a Josef KUCHTA. Základy penologie. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1995, 75 s. ISBN 802101248X. info
 • HÁLA, Jaroslav. Úvod do teorie a praxe vězeňství. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2005, 183 s. ISBN 8086708055. info
 • SPURNÝ, Joža. Psychologie násilí :o psychologické podstatě násilí, jeho projevech a způsobech psychologické obrany proti němu. 1. vyd. Praha: Eurounion, 1996, 134 s. ISBN 80-85858-30-4. info
 • Statistic Yearbook - Ministry of the Interior of the Czech Republic (www.mvcr.cz)
 • BASLAROVÁ, Iva. K. Nedbálková, Spoutaná Rozkoš. Sociální (re)produkce genderu a sexuality v ženské věznici. Sociologické nakladatelství, Praha 2006. eSamizdat. Itálie, 2008. eSamizdat 2008 (VI) 2-3. URL info
 • Doprovázení a terapie delikventů. Edited by Udo Rauchfleisch. Vyd. 1. Boskovice: Albert, 2000, 84 s. ISBN 8085834839. info
Výukové metody
Přednášky a semináře
Metody hodnocení
Nezbytné je aktivní zapojení do výuky. V seminářích se pracuje s jednostránkovými úkoly vypracovanými studenty během roku na základě vlastní motivace a přednesených na přednáškách. Tyto úkoly jsou převážně dobrovolné, ale jsou bodované, přístup ke zkoušce je podmíněn alespoň dvěma body. Zkouška má podobu ústního zkoušení. Konečné hodnocení se skládá ze získaných bodů za úkoly a za znalosti u zkoušky.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.