VPLb1132 Statistika

Fakulta sociálních studií
podzim 2021
Rozsah
2/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
Garance
Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D., M.Sc.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! VPL132 Statistika && ! NOWANY ( VPL132 Statistika )
Studium předmětu nepředpokládá žádné zvláštní znalosti nebo dovednosti.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je dosáhnout u studentů porozumění základům statistiky jako vědní disciplíny, schopnosti její aplikace v různých fázích kvantitativního výzkumu v oblasti sociální politiky a sociální práce s důrazem na analýzu dat a rozvoje schopnosti ústní prezentace nabytých znalostí.
Výstupy z učení
-porozumět základním konceptům statistiky -aplikovat statistiku zejména při analýze sociálněvědních dat -interpretovat výsledky statistické analýzy -prezentovat orálně znalosti získané ve výuce
Osnova
 • Statistika a základní pojmy
 • Deskriptivní statistika
 • Inferenční statistika
Literatura
  povinná literatura
 • Petr Mareš, Ladislav Rabušic. Materiál pro kurs Statistická analýza dat : (jak pracovat s daty a zadávat výpočty v SPSS) Brno : Soukromý tisk Masarykovy univerzity, [2001] Stránky: 93 s. SYSNO: KL:41587
 • MAREŠ, Petr, Ladislav RABUŠIC a Petr SOUKUP. Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. První. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 508 s. ISBN 978-80-210-6362-4. info
 • HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat :analýza a metaanalýza dat. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 583 s. ISBN 8071788201. info
 • MORGAN, George A. a Orlando V. GRIEGO. Easy use and interpretation of SPSS for Windows : answering research questions with statistics. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 1998. iv, 276. ISBN 0805829598. info
 • SWOBODA, Helmut. Moderní statistika. Edited by Ragnar Frisch. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1977. 351 s. info
  doporučená literatura
 • Kenny, David A., 1987. Statistics for the social and behavioral sciences
 • GIBLISCO, Stan. Statistika bez předchozích znalostí. Translated by Zuzana Žižková. Vyd. 1. Brno: Computer press, 2009. 272 s. ISBN 9788025124659. info
 • ŘEHÁK, Jan a Blanka ŘEHÁKOVÁ. Analýza kategorizovaných dat v sociologii. Vyd. 1. Praha: Academia, 1986. 397 s. info
Výukové metody
Studenti se seznámí se základními koncepty statistiky s důrazem na základní nástroje analýzy dat, v seminářích budou pracovat s tematicky oborově zaměřenými databázemi a budou seznámeni se softwarem SPSS.
Metody hodnocení
dvě průběžné individuální zkoušky na analýzu dat v SPSS skupinová prezentace testu hypotézy v SPSS závěrečná ústní individuální zkouška na porozumění základním konceptům
Navazující předměty
Informace učitele


Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2021/VPLb1132