VPLn4423 Personální analýza a plánování

Fakulta sociálních studií
jaro 2021
Rozsah
0/2/6. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Alena Lubasová (přednášející)
PhDr. Richard Vít (přednášející)
Mgr. Iveta Zelenková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 14:00–15:40 P21
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
VPLn4423/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VPLn4423/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VPLn4423/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VPLn4423/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VPLn4423/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VPLn4423/06: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
! VPL423 Personální analýza a plánování && ! NOWANY ( VPL423 Personální analýza a plánování ) && ( VPL436 Řízení lidských zdrojů || VPLn4436 Řízení lidských zdrojů || SOUHLAS )
absolvování předmětu VPL435 Teorie organizace a řízení
a předmětu VPL436 Řízení a rozvoj lidských zdrojů
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 26/60, pouze zareg.: 1/60
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je orientovat studenty v jednotlivých oblastech personálního řízení, které tvoří nezbytnou součást komplexního procesu řízení organizace,
analyzovat jednotlivé procesy personálního řízení z hlediska cílů, aktivit, strategií a přístupů.
Zvláštní důraz při studiu je kladen na objasnění souvislostí mezi strategií-organizací-řízením-lidskými zdroji jako komplexního nedělitelného celku, v němž existence jednoho podmiňuje nutnost existence druhého.
Zvládnutí výchozích předpokladů personálního řízení t.j. plánování v oblasti lidských zdrojů a personálních analýz je základním východiskem pro systémový přístup k činnostem a procesům personálního řízení.
Právě tyto dvě činnosti bývají v praxi zpravidla nedostatečně prováděny, jak pro jejich relativní obtížnost, tak zejména pro nedostatečnou odbornou fundovanost odpovědných pracovníků v rolích personálních manažerů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout a kriticky reflektovat základní poznatky o přístupech a procesech řízení lidí v pracovních organizacích v soukromém i veřejném sektoru;
- aplikovat získané poznatky a vypracovat personální strategii a personální plány řešení konkrétních problémových situací v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů ve vybraných pracovních organizacích
Osnova
 • A. Lidský faktor v systému řízení organizace
 • B. Plánování v oblasti lidských zdrojů - systémový přístup k řízení lidského potenciálu
 • C. Personální analýza - nezbytný institut pro tvorbu strategií a plánů
 • D. Základní personální proces - zajištění a stabilizace personálu
Literatura
  povinná literatura
 • ARMSTRONG, Michael, TAYLOR, Stephen. Řízení lidských zdrojů. Moderní pojetí a postupy. 13. vydání. Praha: Grada, 2015. 928 s. ISBN 978-80-247-5258-7
 • ARMSTRONG, Michael. Personální management. Vyd. 1. Praha: Grada, 1999. 963 s. ISBN 8071696145. info
 • BEDRNOVÁ, Eva a Ivan NOVÝ. Psychologie a sociologie v řízení firmy :cesty efektivního využití lidského potenciálu podniku. 1. vyd. Praha: Prospektrum, 1994. 411 s. ISBN 80-7175-010-7. info
 • CHARVÁT, Jaroslav. Firemní strategie pro praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 201 s. ISBN 8024713896. info
 • KOUBEK, Josef. Řízení lidských zdrojů :základy moderní personalistiky. 3. vyd. Praha: Management Press, 2001. 367 s. ISBN 80-7261-033-3. info
 • Management. Edited by Heinz Weihrich - Harold Koontz. [1. vyd.]. Praha: Victoria Publishing, 1993. 659 s. ISBN 80-85605-45-7. info
  doporučená literatura
 • ARMSTRONG, Michael. Jak být ještě lepším manažerem. Translated by Jiří Rezek. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 312 s. ISBN 80-85865-66-1. info
 • ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2002. 856 s. ISBN 8024704692. info
 • Organizační chování :jak se každý den chovají spolupracovníci, nadřízení, podřízení, obchodní partneři či zákazníci. Edited by František Bělohlávek. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1996. 343 s. ISBN 80-85839-09-1. info
 • MALÝ, Milan a Jiří DĚDINA. Organizační architektura. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1996. 170 s. ISBN 80-7187-064-1. info
Výukové metody
Přednášky , skupinový projekt,domácí teoretická příprava, prezentace projektu, řízená diskuse
Metody hodnocení
Skupinový projekt "Koncepce personálního řízení vybrané organizace", prezentace, písemný test, v případě absence na přednáškách vyšší než 75 % - ústní zkouška
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2021/VPLn4423