ZUR109 On-line internetový deník Stisk - cvičné médium (dílna)

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Bc. Petr Albrecht (cvičící)
Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Gejdoš (cvičící)
Mgr. Tomáš Svoboda (cvičící)
Ing. Bc. Miloš Šenkýř (cvičící)
PhDr. Jan Tomandl (cvičící)
Jana Ustohalová (cvičící)
Mgr. Aleš Winkler, MBA (cvičící)
Garance
Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 17. 2. 12:00–13:40 Aula
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
ZUR109/01: Po 10:00–11:40 Studio 527, J. Ustohalová
ZUR109/02: Po 2. 3. 12:00–13:40 Studio 527, Po 16. 3. 12:00–13:40 Studio 527, Po 30. 3. 12:00–13:40 Studio 527, Po 27. 4. 12:00–13:40 Studio 527, Po 11. 5. 12:00–13:40 Studio 527, J. Tomandl
ZUR109/03: každé liché pondělí 12:00–13:40 Studio 527, T. Svoboda
ZUR109/04: každé liché pondělí 18:00–19:40 Studio 527, P. Albrecht
ZUR109/05: každé sudé úterý 18:00–19:40 PC54, P. Gejdoš
ZUR109/06: Út 18:00–19:40 bude_upresneno, M. Šenkýř, A. Winkler
ZUR109/07: Po 2. 3. 18:00–19:40 Studio 527, Po 16. 3. 18:00–19:40 Studio 527, Po 30. 3. 18:00–19:40 Studio 527, Po 27. 4. 18:00–19:40 Studio 527, Po 11. 5. 18:00–19:40 Studio 527, P. Albrecht
Předpoklady
ZUR130 Úvod do zpravodajství
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 16 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 10/16, pouze zareg.: 1/16
Jiné omezení: Přednostní právo zápisu mají studenti oborové specializace "žurnalistika", a to i v případě, že se přihlásí později než studenti jiných specializací a oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cvičné médium funguje v intenzivní spolupráci s lektory z praxe jako ucelený projekt mediální organizace, studenti pracují v rámci multimediálního newsrooomu, v rozhlasovém a televizním studiu samostatně (pouze pod supervizí lektorů) a jejich činnost zahrnuje nejenom práci redaktora, ale i vedení redakce (šéfredaktor, editor) a v provázanosti na jiné kurzy také distribuce a podpory „prodeje“ média, případně jeho inzerce. Výstupem práce studentů je kompletní online médium (deník/rádio/televize) s publikací příspěvků s důrazem na multimedialitu (psaných, audio i video příspěvků). Cílem je, aby si studenti vyzkoušeli různé funkce v základních odděleních mediální organizace, s důrazem na práci redakce. Hlavním cílem kurzu je zprostředkovat studentům znalosti a dovednosti potřebné pro žurnalistu na základních pozicích v online a tištěných médiích, v rozhlasu a televizi. Komplexnost předmětu vychází z požadavků aplikační sféry, jak byly zpracovány v analýze trhu práce.
Výstupy z učení
Absolvent kterékoliv seminární skupiny kurzu nabude takové praktické a funkční znalosti a dovednosti oboru, které mu umožní na navazující odborné praxi velmi rychlé zapojení do žurnalistické práce v redakci příslušného typu média a posléze profesionální práci na základních novinářských pozicích.
Osnova
 • Osnova: 1.–12. Vytváření online deníku/rádia/televize v jednotlivých seminárních skupinách (které spolu koordinují činnost) v této časové posloupnosti: a) Porada k přípravě aktuálního vydání. b) Příprava materiálů do aktuálního vydání. c) Konečná úprava připravených materiálů a jejich vydání ve cvičném médiu. d) Zhodnocení aktuálního vydání, návrh změn ke zlepšení práce a porada k přípravě dalšího vydání. Každá seminární skupina přitom vydá za dobu semestru zpravidla šest týdenních vydání cvičného média.
Literatura
  povinná literatura
 • BULL, Andy. Multimedia journalism : a practical guide. Second edition. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2016. xx, 512. ISBN 9781138792845. info
 • PAPPER, Robert A. Broadcast news & writing stylebook. First published. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2017. xiv, 318. ISBN 9781138682610. info
 • BURUM, Ivo a Stephen QUINN. MOJO : the mobile journalism handbook : how to make broadcast videos with an iPhone or iPad. First published. New York: Focal press, Taylor & Francis Group, 2016. xii, 310. ISBN 9781138824904. info
 • HICKS, Wynford, Sally ADAMS, Harriett GILBERT, Tim HOLMES a Jane BENTLEY. Writing for journalists. Third edition. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2016. x, 200. ISBN 9781138932104. info
 • ČUŘÍK, Jaroslav. Zpravodajské žánry v tištěných a online médiích. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2014. 156 stran. ISBN 9788021075900. info
 • GITNER, Seth. Multimedia storytelling for digital communicators in a multiplatform world. Edited by Thomas R. Kennedy. First published. New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2016. xxii, 405. ISBN 9780765641328. info
Výukové metody
Semináře a praktická žurnalistická práce. Výuka se koná v seminárních skupinách zaměřených na jednotlivé typy médií – online (včetně tištěných médií), televize, rozhlas. Každá seminární skupina pracuje jako zpravodajská redakce příslušného typu média, vyrábí žurnalistické produkty od nápadu/tipu až po konečné umístění do cvičného internetového média. Simulovaná výuka pod spolu-vedením mentorů z praxe. Vytváření mediálního produktu. Projektově orientovaná výuka. Rozvíjení týmové spolupráce.
Metody hodnocení
Každý student musí vyrobit určený počet žurnalistických produktů v minimálně dostatečné kvalitě a minimálně jeden výrobní týden cvičného média pracovat jako člen vedení skupiny/redakce (editor či šéfredaktor). Hodnotí se aktivita a kvalita vyhledávání vhodných témat na seminářích/poradách plus práce s informacemi a zdroji a výsledné zpracování produktu (článku, audio či video příspěvku). Výsledná známka je pak udělená podle počtu celkově dosažených bodů.
Informace učitele
https://cemep.fss.muni.cz/bakalarske-praxe/cvicne-medium
Informace k předmětu najdete také na webu Centra mediálních praxí: https://cemep.fss.muni.cz/bakalarske-praxe/cvicne-medium.

V době výuky kurzu budou ve studijních materiálech v IS zveřejňovány všechny důležité doplňující informace a podklady související s kurzem (jeho začátkem, průběhem a ukončením).

During the course, all the important additional information and documents associated with the course (its beginning, organisation and completion) are to be published in the study materials folder in the Information System (IS).

Etika a právo: Velmi podstatným předpokladem k úspěšnému absolvování kurzu (a možnosti pokračovat dále ve studiu) je mimo jiné dodržování všech žurnalistických profesních zásad, etických a právních norem. Student v tomto kurzu pracuje běžným žurnalistickým způsobem, získává a používá reálné informace od reálných zdrojů, nemůže si informace, skutečnosti či zdroje vymýšlet ani je nijak upravovat.

Podvodné plnění studijních povinností: Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání univerzity i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/ZUR109