ZURb1106 Zpravodajství

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
1/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D. (přednášející)
Ing. Rudolf Burgr, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Markéta Malá (cvičící)
Ing. Bc. Miloš Šenkýř (cvičící)
Mgr. Iva Vodáková (cvičící)
Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Boris Rafailov, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
ZURb1101 Žurnalistika && ZURb1113 Metody novinářské práce
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 75 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/75, pouze zareg.: 80/75
Mateřské obory/plány
předmět má 35 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět nabízí základní informace o zpravodajství. Cílem je především seznámit studenty se základními zpravodajskými žánry teoreticky i prakticky, naučit je vyhledávat a vybírat témata, pracovat se zdroji a také seznámit se základními pravidly konečné úpravy žurnalistických materiálů. Komplexnost předmětu vychází z požadavků aplikační sféry, jak byly zpracovány v analýze trhu práce.
Výstupy z učení
Studenti po úspěšném absolvování znají současné zpravodajství, charakteristiky základních zpravodajských žánrů a mají přehled o využívání těchto žánrů v současných médiích. Posluchači v kurzu rovněž získají a osvojí si znalosti a praktické dovednosti nutné k tvorbě profesionálních žurnalistických materiálů. Absolventi kurzu jsou schopni používat nabyté znalosti a dovednosti při samostatném získávání a výběru témat a tvorbě zpravodajských žurnalistických materiálů na redaktorské úrovni.
Osnova
 • Základní okruhy přednášek: 1. Zpravodajské hodnoty, vyhledávání a výběr témat a zdrojů, tematické oblasti zpravodajství. 2. Stavba zpravodajských sdělení, rozdíly v různých typech médií, jazyk zpravodajství, prolínání žánrů. 3. Agenturní zpravodajství. Krátká zpráva. 4. Požadavky na kvalitní zpravodajství (objektivita, vyváženost, nestrannost). Zpráva. 5. Vnější a vnitřní vlivy na zpravodajství, public relations, práce s tiskovými zprávami a konferencemi, vliv vlastnictví. 6. Organizace práce redaktora/reportéra, rutiny. 7. Postup v krizových situacích. Anketa. 8. Vliv technologií na zpravodajství, multimediální zpravodajství. 9. Emoce ve zpravodajství. News feature. 10. Vybrané aspekty etiky a práva ve zpravodajství, autorizace. 11. Základní aspekty investigativní práce reportéra. Zpravodajský rozhovor. 12. Konečná úprava žurnalistických produktů, základy editace.
 • Náplň semináře: 1. Vyhledávání a výběr témat. Cvičení. 2. Titulky a zahájení zpráv. Agenturní zpravodajství. Cvičení. 3. Krátká zpráva. Cvičení. 4. Krátká zpráva II. Cvičení a test. 5. Zpráva (rozšířená zpráva). Cvičení. 6. Zpravodajství v audiovizuálních médiích (televize, rozhlas). Cvičení. 7. Zpráva (rozšířená zpráva) II. Test. 8. Zpráva z více zdrojů s využitím citací „obyčejných lidí“. Test. 9. Zpráva z více zdrojů s využitím citací „obyčejných“ lidí II; Zpráva z tiskové konference. Diskuse. 10. News feature I. Cvičení. 11. News feature II. Test. 12. Zpravodajský rozhovor. Test. Na každém semináři také studentská prezentace zpravodajského profilu vybraného média nebo využití konkrétního žánru ve vybraných médiích.
Literatura
  povinná literatura
 • ČUŘÍK, Jaroslav. Zpravodajské žánry v tištěných a online médiích. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 156 s. ISBN 978-80-210-7589-4. URL info
 • KASARDA, Martin. Praktická príručka písania pre profesionálov. 1. vyd. Bratislava: Eurokódex, 2012. 208 s. ISBN 9788089447688. info
  doporučená literatura
 • ČUŘÍK, Jaroslav a Rudolf BURGR. Nové trendy v médiích. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 239 s. ISBN 9788021058392. URL info
 • TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 191 s. ISBN 8073670968. URL info
 • OSVALDOVÁ, Barbora. Zpravodajství v médiích. 2., upr. vyd. Praha: Karolinum, 2011. 144 s. ISBN 9788024618999. info
 • MENCHER, Melvin. Melvin Mencher's news reporting and writing. 12th ed. New York: McGraw-Hill, 2011. xx, 618. ISBN 9780073511993. info
 • ŠMÍD, Milan a Ludmila TRUNEČKOVÁ. Novinář a jeho zdroje v digitální éře. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2009. 205 s. ISBN 9788024616612. info
Výukové metody
Teoretická příprava. Přednášky. Semináře a cvičení. Praktické novinářské úkoly. Simulovaná výuka pod spoluvedením mentorů z praxe. Vytváření mediálního produktu.
Metody hodnocení
Průběžně jsou hodnoceny testové seminární úkoly. Teoretické znalosti jsou ověřeny písemným testem.
Informace učitele
V době výuky kurzu budou ve studijních materiálech v IS zveřejňovány všechny důležité doplňující informace a podklady související s kurzem (jeho začátkem, průběhem a ukončením).

During the course, all the important additional information and documents associated with the course (its beginning, organisation and completion) are to be published in the study materials folder in the Information System (IS).

Etika a právo: Velmi podstatným předpokladem k úspěšnému absolvování kurzu (a možnosti pokračovat dále ve studiu) je mimo jiné dodržování všech žurnalistických profesních zásad, etických a právních norem. Student v tomto kurzu pracuje běžným žurnalistickým způsobem, získává a používá reálné informace od reálných zdrojů, nemůže si informace, skutečnosti či zdroje vymýšlet ani je nijak upravovat.

Podvodné plnění studijních povinností: Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání univerzity i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2022/ZURb1106