ZURb1217 Vybraná témata mediálního práva

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! ZUR328 Právní regulace médií &&( ZURb1109 Etika a právo žurnalistiky || ZUR105 Úvod do žurnalistiky )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 35/20
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvinout znalosti studentů v rámci tématu právní regulace médií. Rozšířit informace o mediálním právu na další evropské země. A naučit studenty aplikovat principy a normy právní regulace na konkrétní žurnalistické činnosti. Komplexnost předmětu vychází z požadavků aplikační sféry, jak byly zpracovány v analýze trhu práce.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: Určit a popsat principy právní regulace médií. Srovnat základní přístupy k právní regulaci médií v Evropě. Aplikovat principy a normy právní regulace na konkrétní žurnalistické činnosti. Identifikovat potenciální právní problémy žurnalistické praxe. Analyzovat soudní rozhodnutí v oblasti mediálního práva.
Osnova
  • Témata: 1. Základní metody mediálního práva. Základní právní předpisy mediálního práva. Systém mediálního práva. 2. Pojem svobody projevu. Základní prvky a místo svobody projevu v systému základních práv. Charakteristika projevu a rozbor jednotlivých typů projevu. Komparace kontinentálního pojetí svobody projevu a pojetí ve Spojených státech amerických. Základní principy rozhodování Evropského soudu pro lidská práva a Ústavního soudu o svobodě projevu. 3. Jednotlivá vnější (zákonná) omezení svobody projevu. Kolize svobody projevu s ochranou mravnosti. Základní regulace střetu svobody projevu a ochrany státu. Ochrana soudní moci a meze svobody projevu. 4. Ochrana osobnosti. Jednotlivé případy kolize svobody projevu s ochranou osobnosti. Regulace občanského zákoníku. Ochrana soukromí. 5. Novinář a jeho právní postavení. Práva a povinnosti novináře. Komparace právní regulace novináře v Evropském prostoru. Institut veřejného zájmu. Právní limity investigativní žurnalistiky. 6. Správněprávní regulace tištěných médií. Povinné výtisky. Evidence periodického tisku. Periodické publikace územně samosprávného celku. Základní judikatura v oblasti tiskového práva. 7. Základní správněprávní instituty regulace rozhlasového a televizního vysílání. Licence a registrace. Obsah rozhlasového a televizního vysílání. Judikatura v oblasti rozhlasového a televizního vysílání. 8. Vysílání veřejné služby. Specifikace právní regulace České televize a Českého rozhlasu. Judikatura v oblasti vysílání veřejné služby. Česká tisková kancelář – základní právní regulace. Principy rozhlasového a televizního vysílání ve volebních kampaních. 9. Společné právní instituty tiskového práva a práva rozhlasového a televizního vysílání. Prvky a principy práva na odpověď a práva na dodatečné sdělení. Možnosti soudní ochrany v oblasti. Ochrana zdroje a obsahu informací. Komparace na úrovni tzv. redakčního tajemství. 10. Specifika projevů na internetu. Problémy jurisdikce. 11. Právní regulace reklamy. Základní instituty tzv. reklamního práva. 12. Shrnutí problematiky.
Literatura
  • POUPEROVÁ, Olga. Institucionální aspekty regulace médií. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 255 stran. ISBN 9788075523358. info
  • ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. 2. rozšířené vydání. Pzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 463 stran. ISBN 9788073805494. info
  • MORAVEC, Ondřej. Mediální právo v informační společnosti. Praha: Leges, s.r.o., 2013. 288 s. Student. ISBN 978-80-87576-52-6. info
  • HUDECOVÁ, Lucia, Lucie NECHVÁTALOVÁ a Štěpán VÝBORNÝ. Ochrana soukromí versus svoboda projevu médií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 162 s. ISBN 9788021065215. info
  • Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů ; Zákon č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuá. Edited by Aleš Rozehnal. Vyd. 2. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. ix, 289. ISBN 9788073576288. info
  • BARTOŇ, Michal. Svoboda projevu: principy, garance, meze. Praha: Leges, 2010. 384 s. ISBN 9788087212424. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse na seminářích, domácí práce, čtení.
Metody hodnocení
Zápočet studenti obdrží po splnění zadaných úkolů a za účast na výuce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/ZURb1217