PSY108 Sociální psychologie II

Fakulta sociálních studií
jaro 2005
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Macek, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Macek, CSc.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Petr Macek, CSc.
Rozvrh
Út 16:00–17:40 G23 a každé sudé úterý 14:00–15:40 G32
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PSY108/PSY_A: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Vaculík
PSY108/PSY_B: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Vaculík
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Osnova
 • IV. POSTOJE
 • 11. Postoj - základní charakteristiky
 • Základní vymezení postoje, některé teoretické přístupy a modely (trojkomponentový, jednokomponentový). Struktura postoje: kognitivní, efektivní a behaviorální komponenta. Další charakteristiky postoje: komplexita, konzistence, intenzita, stabilita). Metody měření postojů - postojové škály (R. Likert, E.L. Thurstone, L. Guttman). Sémantický diferenciál (Ch. Osgood) a další možné přístupy.
 • 12. Postojová změna, vztah postoj - chování Záměrná a nezáměrná změna postojů - teorie kognitivní disonance (L. Festinger), balanční teorie (F. Heider). Stereotypy a předsudky. Persuase - model C. Hovlanda. Konformita a poslušnost. Vztah mezi postojem a chování, - model M. Fishbeina a I. Ajzena. Význam osobnostních a situačních faktorů.
 • V. INTERPERSONÁLNÍ VZTAHY
 • 13. Interpersonální vztahy a jednání
 • Sociální žádoucnost a interpersonální atraktivita. Základní dimenze interpersonálního chování (T. Leary). Dominance, submisivita, afiliace, hostilita, agresivita, asertivita. Fáze utváření důvěrného vztahu, sebeotevření (self-disclosure). Konformní a nekonformní chování, kooperace a soupeření. Sociální osamělost.
 • VI. SKUPINOVÉ PROCESY
 • 14. Malá sociální skupina
 • Základní možná vymezení, klíčové charakteristiky pro definování. Klasifikace a typologie skupin. Struktura skupiny, pozice a role členů ve skupině. Vývojové procesy v malých skupinách, dynamika skupiny: pozice, role, normy, kohese, tense. Styly vedení a řízení skupiny, sociální facilitace, kompetence. Sociální zahálení (loafing). Skupina jako prostor pro osobnostní růst a psychoterapii. Psychodrama a sociodrama. Metody analýzy skupinových vztahů a dynamiky (sociometrie atd.)
 • 15. Sociálně psychologické aspekty chování ve velkých skupinách. Typologie velkých skupin. Charakteristika davu, fenomeny davového chování. Některé teorie davového chování (G. LeBon, R.W. Brown, Turner, N. Smesler). Skupinová anonymita a sugesce.
Literatura
 • VÝROST, Jozef a Ivan SLAMĚNÍK. Sociálna psychológia : Sociální psychologie [Výrost, 1997]. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Sociální psychologie [Svoboda, 1970]. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1970. 394 s. info
Informace učitele
http://www.fss.muni.cz/struktura/katedry/psych/syllabus2002/psy108.doc
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.