SOC161 Historická sociologie

Fakulta sociálních studií
jaro 2012
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Miloš Havelka, CSc. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
každé liché úterý 12:00–15:40 P21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory/plány
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz pro studenty bakalářského studia. Cílem je zprostředkovat zákl. informace o nově se rozvíjejícím oboru historické sociologie a nastínit jeho problémy,témata a metody.
Osnova
 • (1) - Historická sociologie: předmět a metody, problémy a literatura;
 • (2) – Čemu je možné porozumět prostředky historické sociologie?! Příklad transformace;
 • (3) – Vznik konceptu společnosti z nov é antropologie novověku (Th. Hobbes);
 • (4) - Dualismus věd: Philosophia naturalis a historia naturalis; Vicova kritika Descarta; vědy idiografické a nomotetické, vědy o kultuře a vědy o přírodě; sociologie jako nekumulativní věda a problém dějin;
 • (5) - Historická společenská věda: „Paradigma Montesquieu“ aneb zákony přírody a společnosti. Skotské osvícenství (A. Smith, A. Fergusson, J. Millar);
 • (6) - Dějiny a sociologie: společnost, dějiny a pokrok (A. Comte), dějina, společnost a politika (A. de Tocqueville), dějiny a ekonomie (K. Marx);
 • (7) – Problém sociální koheze na úsvitu moderní sociologie (F. de Coulanges, M. weber, E. Troeltsch);
 • (8) – Historismus versus sociologie: (G. von Schmoller, W. Dilthey, C. Meger, O. Hintze, G. von Bülow, „Masarykova sekta“ a Gollova škola);
 • (9) - Dějiny a sociologie: Historický materialismus a sociologie (Marx, Adler, Bucharin);
 • (10) - Dějiny a teorie: Dvojí chápání teorie v historických a společenských vědách; Metaooborové teorie a teorie vztažené k předmětu; dějiny a paměť; kulturní změna;
 • (11) - Historické konstelace: K. Mannheim a vývojově individuální v sociologické perspektivě; budoucnost; kontinuita a diskontinuita;
 • (12) - Figurace v historické sociologii N. Eliase;
 • (13) - Logika situací.
Literatura
  povinná literatura
 • HAVELKA, Miloš. Ideje, dějiny, společnost : studie k historické sociologii vědění. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. 414 s. ISBN 9788073252205. info
Metody hodnocení
Kurz bude uzavřen testem z přednesené látky a základní literatury. Podmínkou uzavření kurzu je vypracování tří zápisů z doporučené četby.

Požadovaná struktura zápisu z četby:
1) Autor a doba (velice stručně)
2) Téma (o čem to je?)
3) Motiv (proč se tím autor asi zabývá?) a badatelský kontext (tradice, metody, polemiky atp.)
4) Klíčová slova
5) Klíčové problémy (výčet se stručnou charakteristikou)
6) Základní argumentace (její struktura a hlavní kroky)
7) Marginální souvislosti (jak zpracovaný text souvisí s ostatní Vaší četbou, s případným tématem Vaší Bkl. práce, čemu nerozumíte nebo s čím nesouhlasíte atp.)
Informace učitele
Literatura k četbě:
HENRICH, Dieter, Die Grundstruktur der modernen Philosophie, („Základní struktura moderní filosofie“ - český překlad přiložen k sylabu kurzu), in: HENRICH, Dieter, Selbstverhältnisse, Stuttgart: Philipp Reklam, jun., 1982, str. 83 - 108.);
WEBER, Max, Objektivita sociálněvědního a sociálněpolitického poznání; in: WEBER Max, Metodologie, sociologie, politika, Praha: OIKOMENH, 1998;
WEBER, Max, Smysl ‘hodnotové neutrality’ v sociologických a ekonomických vědách; in: WEBER Max, Metodologie, sociologie, politika, Praha: OIKOMENH, 1998;
WEBER Max „Předznamenání“ k Sebraným statím k sociologii náboženství a „Protestantská etika" a duch kapitalismu - vše in: WEBER Max, Metodologie, sociologie, politika, Praha: OIKOMENH, 1998;
BURKE, Peter, Společnost a vědění, Praha, Karolinum,2007, kap. 1 (str. 11 – 25), kap. 2 (str. 31 -49);
BURKE, Peter, Společnost a vědění, Praha, Karolinum,2007, kap. 8 (str.199 – 223) a kap.9 (str. 223 – 241)

Rozšiřující literatura:
BRAUDEL, Fernand, Dynamika kapitalismu, Praha: Argo, 1999;
BURKE, Peter, Společnost a vědění, Praha, Karolinum,2007;
BURKE, Peter, Sociology and History, London: Allen&Unwin, 1989;
BURKE, Peter, Variety kulturních dějin, Brno: CDK, 2006;
COULANGES de, Fustel, Antická obec. Studie o kultu, právu a institucích starého Řecka a Říma, Praha: Sofis, 1998;
ELIAS, Norbert, Die höfische Gesellschaft. Untersuchungen zur Soziologie des Königstum und der höfischen Aristokratie mit einer Einleitung: Soziologie und Geschichtswissenschaft, Neuwied und Berlin: Luchterhand, 1969 (případně anglické vydání);
HOLZBACHOVÁ, Ivana (ed.), Filosofie dějin. Problémy a perspektivy, Brno: MU, 2004;
HUBÍK, Stanislav, Sociologie vědění, Praha: Slon, 1995;
SCHMITT, Carl, Pojem politična, Praha: OIKOMENH, 2007;
ŠUBRT, Jiří, (ed.), Historická sociologie, Plzeň: Aleš Čeněk, 2007;
URBAN, Otto, Kapitalismus a česká společnost. K otázkám formování české společnosti v 19. století, Praha: Lidové noviny, 2003;
VINEN, Richard, Evropa dvacátého století, Praha: Vyšehrad, 2007;
WEBER, Max, Sociologie náboženství, Praha: Vyšehrad, 1998;
WEHLER, Hans-Ulrich, (ed.), Geschichte und Soziologie, Köln: Kiepenheuer&Witsch, 1976.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, jaro 2011, jaro 2013, podzim 2014, podzim 2015.