VPL434 Programy socialního rozvoje organizací

Fakulta sociálních studií
jaro 2012
Rozsah
1/1/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Blanka Plasová, PhD. (přednášející)
PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Hejtmánková (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 18:00–19:40 P52
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz dává odpověď na otázku Co je sociální rozvoj v pracovních organizacích a jak jej zabezpečovat?
Kurz rozvíjí schopnost studentů reflektovat vzájemné ovlivňování strategie organizace a personální strategie, veřejné sociální politiky a sociální politiky v organizaci.
Kurz rozvíjí schopnost studentů reflektovat problematiku nediskriminace v práci a rovných šancí.
Kurz učí sestavit program řešení vybraného dílčího úkolu z oblasti sociálního rozvoje v organizaci.
Osnova
 • Řízení sociálního rozvoje v organizaci
 • Práce a kvalita pracovního života I.
 • Diskriminace v organizaci
 • Rovné pracovní příležitosti - gendrová nerovnost
 • Rovné pracovní příležitosti - zdravotní handicap jako sociální aspekt nerovnosti na trhu práce
 • Harmonizace práce a rodiny
 • Kvalita pracovního života v organizaci II
 • Úkoly personálního manažera v sociálním rozvoji.
 • Zabezpečení lidských zdrojů.
 • Komunikace.
 • Pracovní hodnocení
 • Péče o zaměstnance
Literatura
 • Armstrong, M., 1999. Personální management. Praha: Grada Publishing. Pp. 177-192, 209-236, 847-872.
 • Asklöf, C., Strandberg, H., Wenander, K. E. 2003. Proč a jak vypracovat plán rovnosti žen a mužů. Praha: MPSV. Str. 34-50.
 • Barbieri, Paolo. Atypical employment and welfare regimes. EqualSoc policy paper, 2007, roč. 1.
 • Bartáková, H. 2006. Postavení žen na trhu práce v České republice a v zemích Evropské Unie. In Sirovátka T. et al. Rodina, zaměstnání a sociální politika. Brno: ALBERT. od s. 203-231, 29 s.
 • Eurofound (2007): Annual review of working conditions in the EU 2006–2007
 • Green, Francis (2005). Demanding Work: The Paradox of Job Quality in the Affluent Economy. Princeton: Princeton University Press. Kapitola 1
 • Gospel, Howard (2003). Quality of working life. A review of changes in work organisation, conditions of emloyment and work-life arrangements. Conditions of Work and Emloyment Series no. 1. ILO: Geneva
 • Hašková, H. a Linková, M.: Podmínky na trhu práce a jejich dopad na fungování rodiny In: Čermáková, M. a kol. 2002: Podmínky harmonizace práce a rodiny v České republice. Sociologický ústav AV ČR: Praha. Str. 27 – 57
 • Koubek, J., 1995. Řízení lidských zdrojů. Praha: Management Press.
 • Křížková, A., Pavlica, K. 2004. Management genderových vztahů: postavení žen a mužů v organizaci. Praha: Management Press. Str. 62-75.
 • Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006 – 2009.
 • Novosad, L. 1997. Některé aspekty socializace lidí se zdravotním postižením. Liberec: Technická univerzita.
 • Plamínek, J., Fišer, R., 2005. Řízení podle kompetencí. Praha: Grada Publishing.
 • Siebern-Thomas (2005). “Job Quality in European Labour Markets”. In Bazen, S., Lucifera, C., and Salverda, W. (eds.) (2005). Job quality and employer behaviour. Houndmills: Palgrave Macmillan
 • Mirela Velverde, Olga Tregaskis, Chris, Brewster (2000) Labor Flexibility and Firm Performance International Advances in Economic Research, roč. 6, č. 4
 • Werther, W.B., Davis,K., Lidský faktor a personální management. Praha: Grada Publishing.
Výukové metody
Studentům uložena literatura a zadání. Prezentace zadání na seminářích, diskuse k zadáním. Zpětná vazba formou seminárních prací.
Metody hodnocení
Kontrola doma vypracovaných zadání na každém semináři. Diskuse seminárních zadání formou debatingu. Zkouška - diskuse k vypracováné stati k zadanému tématu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.