SPR406 Služby pro seniory

Fakulta sociálních studií
jaro 2013
Rozsah
1/1/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martina Jenčková (pomocník)
Bc. Lucie Mořkovská, DiS. (pomocník)
PhDr. Helena Tomešová Bartáková, Ph.D., M.Sc. (pomocník)
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 P24
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 33 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/33, pouze zareg.: 0/33, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/33
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem kursu je seznámit studenty s aktuálním demografickým vvývojem,novými trendy v pojetí stáří, vvývoje v sociální práci se seniory a poskytováním sociálních služeb v České republice a dalších zemích. Jsou prezentovány základní formy a druhy poskytování sociálních služeb, financování sociálních služeb a dále možnosti zajištění péče o seniora v kombinaci rodinny a sociálních služeb. Zvláštní prostor je věnován poskytování pomoci v pobytových zařízeních, transformaci těchto zařízení na jiné formy služeb a potenciál pečovatelské služby. Po ukončení předmětu by student měl být schopen: popsat demografický trend v ČR a vyspělých zemích; vysvětlit kontext politiky sociálních služeb pro seniory; vysvětlit trendy v sociálních službách pro seniory; rozlišit specifika jednotlivých forem a druhů sociálních služeb pro seniory; porovnat poskytování sociálních služeb v České republice s dalšími zeměmi EU; navrhnout argumentačně promyšlená rozhodnutí při vytváření koncepcí sociálních služeb pro seniory; posoudit efektivitu poskytování sociálních služeb pro seniory na lokální úrovni.
Osnova
 • Základní pojmy, definice a teoretické koncepty
 • Demografický vývoj v ČR a Evropě
 • Systém sociálních služeb pro seniory v ČR
 • Specifika poskytování péče v pobytových zařízeních
 • Specifika poskytování péče v rodině
 • Specifika teréních sociálních služeb
 • Trendy v poskytování sociálních služeb pro seniory - příklady zahraničních projektů
 • Trasnformace pobytových zařízení na jiné formy sociálních služeb
 • Standardy kvality v peči o seniory
Literatura
 • Zákon č. 108/2006 o sociálních službách
 • Standardy kvality v sociálních službách. 2002. MPSV ČR, Praha
 • TOPINKOVÁ, Eva. Geriatrie pro praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2005. 270 s. ISBN 8072623656. info
 • Understanding quality of life in old age. Edited by Alan Walker. 1st ed. Berkshire: Open University Press, 2005. xii, 209. ISBN 0335215246. info
 • Growing older : quality of life in old age. Edited by Alan Walker - Catherine Hagan Hennessy. New York, NY: Open University Press, 2004. x, 268. ISBN 0335215076. info
 • TOŠNEROVÁ, Tamara. Ageismus : průvodce stereotypy a mýty o stáří. 1. vydání. Praha: Ambulance pro poruchy paměti, 2002. 45 stran. ISBN 8023895060. info
 • MORGAN, Leslie a Suzanne KUNKEL. Aging : the social context. 2nd ed. Thousand Oaks: Pine Forge Press, 2001. xxiv, 509. ISBN 0761987312. info
 • Social care and social exclusion :a comparative study of older people's care in Europe. Edited by Tim Blackman - Sally Brodhurst - Janet Convery. 1st pub. Basingstoke: Palgrave, 2001. x, 226 s. ISBN 0-333-91964-5. info
 • Novodobá péče o seniory. Edited by Eva Rheinwaldová. Vyd. 1. Praha: Grada, 1999. 86 s. ISBN 8071698288. info
 • Psychologie stárnutí. Edited by Ian Stuart-Hamilton - Jiří Krejčí. 1. vyd. Praha: Portál, 1999. 319 s. ISBN 80-7178-274-2. info
 • PHILLIPSON, Chris. Reconstructing old age :new agendas in social theory and practice. 1st pub. London: SAGE Publications, 1998. viii, 161. ISBN 0-8039-7989-4. info
 • Soužití se staršími lidmi :praktické informace pro ty, kdo doma pečují o staré lidi, i pro sociální a zdravotnické pracovníky. Edited by Clément Pichaud - Isabelle Thareauová - Abigail Kozlíková. 1. vyd. Praha: Portál, 1998. 156 s. ISBN 80-7178-184-3. info
 • TINKER, Anthea. Older people in modern society. 4th ed. London: Longman, 1997. xvi, 368. ISBN 0582294886. info
 • RABUŠIC, Ladislav. Česká společnost stárne. 1. vyd. Brno: Georgetown, Masarykova univerzita, 1995. 192 s. Spisy Masarykovy univerzity, Filozofické fakulty. ISBN 80-210-1155-6. info
 • MATOUŠEK, Oldřich. Ústavní péče. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. 138 s. ISBN 80-85850-08-7. info
 • Caring for frail elderly people : new directions in care. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, 1994. 143 s. ISBN 92-64-14160-X. info
 • HAŠKOVCOVÁ, Helena. Fenomén stáří. Praha: Panorama, 1989. 407 s. ISBN 80-7038-158-2. info
Výukové metody
Typ výuky: teoretická příprava, četba, diskuse v hodině, exkurse, individuální projekt.
Metody hodnocení
Metody hodnocení: závěrečný písemný test, hodnocení individuálního projektu. Závěrečný test sestává z 5 otázek hodnocených 20 body. K úspěšnému zvládnutí je nezbytné dosáhnout alespoň 60 bodů, tj. 60% úspěšnost. Finální hodnocení vychází z výsledků testu a hodnocení individuálního projektu.
Informace učitele


Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.