EN

FSS:SPP211 Drogy a společnost - Informace o předmětu

SPP211 Drogy a společnost

Fakulta sociálních studií
jaro 2015
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Lenka Skácelová (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 17:00–18:30 U53
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 4 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/4, pouze zareg.: 0/4
Mateřské obory
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Tento kurz seznamuje studenty s problematikou užívání a nadužívání (uzu a abuzu) základních kategorií návykových látek. Nabízena jsou témata vznik a vývoj závislosti, škodlivost různých typů drog na tělesné zdraví a na psychiku jedince, sociální aspekty zne-užívání drog, možnosti psychologické intervence, primární, sekundární a terciální prevence. Po absolvování kurzu by student měl být schopen: - porozumět základům drogové problematiky - orientovat se v historii zneužívání omamných látek - rozeznávat příznaky užívání drog - pojmenovat základní rizikové a projektivní faktory pro vznik závislosti v rámci užívání NL - orientovat se v legislativě a protidrogových aktivitách v ČR a prevenci a protidrogových programech západních zemí
Osnova
 • - Úvod do studia Průřez dějinami zneužívání omamných a návykových látek od nejstarších civilizací po současnost
 • - Rozdělení návykových látek Krátkodobé a dlouhodobé příznaky
 • - Klasifikace drog dle psychické a fyzické závislosti a jejich užití
 • - Rozšíření drog ve světě (sociální a ekonomický dopad)
 • - Legislativní stránka vůči pašování, přechovávání, distribuci a zneužívání drog
 • - Protidrogový program ve vyspělých západních zemích
 • - Spojení evropských států v boji proti drogám
 • - Postoj státu k problematice šíření drog u nás (Komise, koordinátoři, přijetí ČR do ICCA
 • - Prevence (stupně prevence a jejich charakteristika, orientace v zařízeních poskytujících péči)
Literatura
 • J.Herer: Spiknutí proti konopí aneb
 • Materiály a výzkumy společnosti FILIA, vnitřní výzkum poradenského centra a nadace Podané ruce (1997, 1998)
 • Trestní zákon
 • videozáznamy s komentářem
 • Materiály protidrogových center, vývojový přehled mezistátních dohod
 • DOLEŽAL, Jiří X. Marihuana. 2. přeprac. a rozš. vyd. Olomouc: Votobia, 1997. 173 s. ISBN 80-7198-171-0. info
 • NEŠPOR, Karel a Ladislav CSÉMY. Alkohol, drogy a vaše děti : jak problémům předcházet, jak je včas rozpoznat, jak je zvládat [Nešpor, 1995]. 3. rozš. vyd. Praha: Sportpropag, 1995. 160 s. info
 • DUPAL, Libor. Kniha o marihuaně :kompilace. Praha: MAŤA, 1994. ISBN 80-901590-5-2. info
 • PRESL, Jiří. Múže být ohroženo i Vaše dítě? Praha: Maxdorf, 1994. 85 s. ISBN 80-85800-18-7. info
 • Novelizované trestní kodexy a zákon o přestupcích. Edited by Václav Šedivý. Vyd. 1. Praha: Naše vojsko, 1991. 412 s. ISBN 8020600957. info
 • JANÍK, Alojz a Karel DUŠEK. Drogy a společnost. Vyd. 1. Praha: Avicenum, 1990. 342 s. ISBN 80-201-0087-3. info
 • MEČÍŘ, Jan. Zneužívání alkoholu a nealkoholových drog u mládeže. 1. vyd. Praha: Avicenum, zdravotnické nakladatelství, 1989. 156 s. info
 • BABOIAN, Dic. Vstupenka do pekla : opojné dobrodružství omamných jedů [Baboian, 1974]. Praha: Orbis, 1974. info
 • URBAN, Eduard. Toxikománie. Vyd. 1. Praha: Avicenum, 1973. 196 s. : i. info
Výukové metody
Přednáška, diskuse, domácí příprava, vyhledávání informačních zdrojů
Metody hodnocení
Pro absolvování předmětu je nutná 80% účast na seminářích a splnění dalších požadavků přednášejícího pro udělení kolokvia. - vypracování závěrečné práce na předem zadaná témata - evaluace kurzu posluchači - evaluace kurzu lektorem
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/dok/index.pl?fakulta=1423;dok=1423:spp211
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2015/SPP211