SPR209 Sociální deviace pro SPR

Fakulta sociálních studií
jaro 2015
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Pavel Horák, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 11:30–13:00 P24
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: v jarním semestru 2014 jen pro studenty opakující předmět
Mateřské obory/plány
předmět má 25 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kursu je uvést studenty do problematiky sociálně deviantních jevů, se kterými je možné se setkat v oblasti sociální politiky a sociální práce. Kurs probíhá ve dvou blocích. V prvním bloku jsou studenti seznámeni se základními biologickými, psychologickými, sociologickými a integrovanými teoriemi sociálních deviací. Obsahem druhého bloku jsou konkrétní sociální skupiny a jednotlivci, kteří se vyznačují sociálně deviantním jednáním (sebevrazi a duševně nemocní, závislé osoby, pachatelé a oběti mravnostní kriminality. pachatelé delikventních trestných činů a bezdomovci). Látka jednotlivých přednášek a seminářů studentům umožní: (1) citlivěji vnímat aktuálnost zkoumaných sociálně deviantních skupin a jednotlivců a zjišťovat a reflektovat míru závažnosti jejich výskytu; (2) identifikovat státní a nestátní organizace intervenující do těchto cílových skupin, a (3) propojit získané teoretické znalosti s vlastními schopnostmi a zkušenostmi a být schopni analyzovat existenci a příčiny reálně existujících sociálně deviantních jevů v oblasti sociální politiky a sociální práce a mít povědomí o existujících intervencích vůči těmto sociálním skupinám a jednotlivcům.
Osnova
 • Introduction to the general phenomena of social deviance (scheme of work, defining deviance)
 • I. Social deviance theories Biological and psychological theories
 • Sociological theories I, - the chicago school: ecological approach and social disorganisation theory.
 • Sociological theories II, - structural functionalism: anomie and strain theory. Social control theory.
 • Sociological theories III, - social learning: differential association theory, techniques of neutralisation. Symbolic interactionism: labelling theory.
 • Sociological theories IV, - feministic and criminological perspective: critical and developmental criminology, and life cycle criminology.
 • Integrative theories: an integrated theoretical perspective on delinquent behaviour, control balance theory..
 • Ii. Social deviant behavior of selected invidivuals and social groups Mental disordered and behaviour disorder people.
 • Individuals and social groups with suicidal thinking and acting
 • Drug-users, drinkers and otherwise dependent individuals and social groups
 • Offenders and victims of vigilance criminality and related crimes
 • Delinquent offenders and their behaviour
 • Homeless people and phenomenon of homelessness
Literatura
 • Hradeck
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 3., rozš. a přeprac. Praha: Portál, 2004. 870 s. ISBN 8071788023. info
 • CULLEN, Francis T. a Robert AGNEW. Criminological theory :past to present : essential readings. 2nd ed. Los Angeles: Roxbury publishing company, 2003. viii, 542. ISBN 1-891487-55-8. info
 • KALINA, Kamil. Drogy a drogové závislosti 2 :mezioborový přístup. 1. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, 2003. 343 s. ISBN 80-86734-05-6. info
 • KOUTEK, Jiří a Jana KOCOURKOVÁ. Sebevražedné chování. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 127 s. ISBN 8071787329. info
 • Social deviance : readings in theory and research. Edited by Henry N. Pontell. 4th ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 2002. xi, 485. ISBN 0130407747. info
 • OBADALOVÁ, Miroslava. Přístup k bydlení sociálně ohrožených skupin obyvatel. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2001. 32, iii s. info
 • LABÁTH, Vladimír a Alena AMBRÓZOVÁ. Riziková mládež :možnosti potenciálnych zmien. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001. 157 s. ISBN 80-85850-66-4. info
 • HRČKA, Michal. Sociální deviace. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001. 302 s. ISBN 80-85850-68-0. info
 • MUNKOVÁ, Gabriela. Sociální deviace : (přehled sociologických teorií). Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2001. 134 s. ISBN 8024602792. info
 • NEŠPOR, Karel. Návykové chování a závislost : současné poznatky a perspektivy léčby. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 150 s. ISBN 80-7178-432-X. info
 • TITTLE, Charles R. a Raymond PATERNOSTER. Social deviance and crime : an organizational and theoretical approach. Los Angeles: Roxbury publishing company, 2000. xxiii, 727. ISBN 189148737X. info
 • MERTON, Robert King. Studie ze sociologické teorie. Translated by Jana Ogrocká. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. 285 s. ISBN 80-85850-92-3. info
 • KOMENDA, Antonín. Sociální deviace : historická východiska a základní teoretické přístupy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1999. 313 s. ISBN 8024400197. info
 • Sociální deviace, sociologie nemoci a medicíny. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 116 s. ISBN 80-85850-03-6. info
 • Bezdomovství - extrémní vyloučení. Edited by Vlastimila Hradecká - Ilja Hradecký. [1. vyd.]. Praha: NADĚJE, 1996. 107 s. ISBN 80-902292-0-4. info
 • TÄUBNER, Vladimír. Nejstřeženější tajemství - sexuální zneužívání dětí. Vyd. 1. Praha: Trizonia, 1996. 116 s. ISBN 80-85573-72-5. info
 • KOUDELKOVÁ, Anna. Psychologické otázky delikvence. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 114 s. ISBN 8071780226. info
 • NEŠPOR, Karel a Ladislav CSÉMY. Alkohol, drogy a vaše děti : jak problémům předcházet, jak je včas rozpoznat, jak je zvládat [Nešpor, 1992]. Praha: Sportpropag, 1992. 144 s. info
 • SKÁLA, Jaroslav. Alkohol a jiné (psychotropní) drogy : abuzus a závislost : Zásady léčby glukortikoidy (Přít.). Praha: Avicenum, zdravotnické nakladatelství, 1986. 90 s. : il. info
Výukové metody
Jednotlivá témata jsou prezentována vyučujícím formou odborné přednášky, s využitím ppt prezentací. Studenti v návazných seminářích diskutují jednotlivá probíraná témata a poznatky z nastudované literatury. V průběhu kursu studenti samostatně zpracují esej o vybraném sociálně deviantním jevu a jeho vysvětlení vybranou teorií sociálních deviací, které vhodnost zhodnocují. Pro absolvování kursu je nutné úspěšné absolvování průběžného a závěrečního testu, eseje a domácí práce s odbornou literaturou.
Metody hodnocení
Studenti se připravují průběžně podle témat a zadané literatury v sylabu. K úspěšnému absolvování předmětu je nezbytné úspěšně zvládnout průběžný písemný test v polovině semestru a vypracovat písemnou práci (esej), jejímž cílem je procvičit a prověřit schopnost aplikovat vybranou teorii sociální deviace na konkrétní sociální skupině či kategorii jednotlivců s rizikovým jednáním, pracovat s dostupnou relevantní literaturou a dodržovat všechny obsahové i formální náležitosti vědeckého textu. Závěrečná zkouška je písemná, k jejímu výsledku se připočte bodové hodnocení seminární práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.