ENSb1124 Globální environmentální problémy + seminář

Fakulta sociálních studií
jaro 2022
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Mikuláš Černík (přednášející)
Mgr. Tomáš Chabada, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. Jan Malý Blažek (přednášející)
Mgr. et Mgr. Ľuboš Slovák (přednášející)
Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D. (přednášející)
Garance
Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Müllerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
každé sudé úterý 14:00–15:40 U32; a Čt 17. 2. 12:00–13:40 U32, Čt 24. 2. 12:00–13:40 U32, Čt 3. 3. 12:00–13:40 U32, Čt 10. 3. 12:00–13:40 U32, Čt 17. 3. 12:00–13:40 U32, Čt 24. 3. 12:00–13:40 U32, Čt 31. 3. 12:00–13:40 P21a, Čt 7. 4. 12:00–13:40 U32, Čt 14. 4. 12:00–13:40 U32, Čt 21. 4. 12:00–13:40 U32, Čt 28. 4. 12:00–13:40 U32, Čt 5. 5. 12:00–13:40 U32, Čt 12. 5. 12:00–13:40 U32
Předpoklady
! ENS124 Globální environ. problémy &&! NOW ( ENS124 Globální environ. problémy )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je na jedné straně vysvětlit souvislosti globálních environmentálních problémů (přednášky) a zároveň vést studenty k hledání alternativ a řešení těchto problémů na základě případových studií (semináře). Na konci tohoto kurzu budou studenti schopni porozumět souvislostem, dopadům a vzájemné provázanosti globálních environmentálních problémů. Na základě celosemestrálního procesu budou studenti průběžně vyhledávat, hodnotit a kriticky nahlížet na případové studie alternativ k řešení environmentální udržitelnosti a zároveň kriticky debatovat nad budoucími vizemi a nástroji, které prosazují nejrůznější aktéři (akademici, instituce či občanská společnost). Struktura přednášek je vytvořena tak, aby studenty vedla k pohledu na environmentální problémy jako na provázanou síť, v níž lze sice určit nosný problém (hlavní téma přednášky), ve stejné chvíli je potřeba jej aplikovat na ostatní body sítě (souvislosti s ostatními problémy). Student se tak na konci kurzu bude schopen vyznat nejen v souvislostech problémů, ale také v souvislostech rizik, nástrojů a aktérů. Struktura seminářů koresponduje s tématy přednášek, studenti tak budou schopni aplikovat vybrané případové studie na informace nabyté v přednáškové části kurzu. Výsledkem kolektivní i individuální práce bude schopnost studentů vyhledat, interpretovat a kriticky diskutovat nad jednotlivými tématy z pohledu alternativ a vizí.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat jednotlivé globální environmentální problémy
- identifikovat příčiny a dopady konkrétních globálních environmentálních problémů
- diskutovat a vysvětlit souvislosti a provázanost globálních environmentáních problémů
- formulovat a charakterizovat řešení globálních environmentálních problémů
- kriticky posoudit a porovnat navrhovaná řešení
Osnova
 • PŘEDNÁŠKA: Uvedení do problematiky, Vybrané koncepty pro studium a řešení globálních environmentálních problémů; informace ke kurzu
 • PŘEDNÁŠKA: Spotřeba
 • PŘEDNÁŠKA: Populace
 • SEMINÁŘ: Vize a alternativy: populace a spotřeba
 • PŘEDNÁŠKA: Energetika
 • PŘEDNÁŠKA: Anorganické zdroje
 • SEMINÁŘ: Vize a alternativy: energetika a anorganické zdroje
 • PŘEDNÁŠKA: Znečištění ovzduší
 • PŘEDNÁŠKA: Klimatická změna (expert)
 • SEMINÁŘ: Vize a alternativy: znečištění ovzduší a klimatická změna
 • PŘEDNÁŠKA: Potravinové zdroje
 • PŘEDNÁŠKA: Vodní zdroje
 • SEMINÁŘ: Vize a alternativy: potravinové a vodní zdroje
 • PŘEDNÁŠKA: Degradace půd, deforestace
 • PŘEDNÁŠKA: Ztráta biodiverzity (expert)
 • SEMINÁŘ: Vize a alternativy: degradace půd, deforestace, ztráta biodiverzity
 • PŘEDNÁŠKA: Shrnutí
Literatura
  povinná literatura
 • MYERS, Norman a Scott SPOOLMAN. Environmental issues & solutions : a modular approach. International edition. Australita: Brooks/Cole, Cengage Learning, 2014. 509 stran. ISBN 9781435462328. info
 • MOLDAN, Bedřich. Podmaněná planeta. Druhé, rozšířené a upra. Praha: Karolinum, 2015. 511 stran. ISBN 9788024629995. info
 • MIDDLETON, Nick. The global casino : an introduction to environmental issues. Fifth edition. London: Routledge, Taylor & Francis Group, 2013. xxiii, 614. ISBN 9781444146622. info
 • HITE, Kristen A. a John L. SEITZ. Global issues : an introduction. Fifth edition. Chichester: Wiley Blackwell, 2016. xviii, 335. ISBN 9781118968857. info
Výukové metody
Předmět je tvořen 5 bloky skládající se z 2 přednášek věnovaných konkrétním globálním environmentálním problémům a 1 semináře zaměřeného na možnosti řešení těchto problémů.
Přednášky, semináře s aktivní účastí, skupinová prezentace, samostatná práce, skupinové diskuse, účast experta/expertů
Metody hodnocení
Hodnocení kurzu bude vedeno průběžně. Účast na seminářích je povinná s možností jedné absence. Očekává se aktivní participace v podobě kritiky a diskuze nad nabízenými alternativami a vizemi. V rámci přípravy na semináře je zásadní obeznámit se s texty ke každé prezentaci.

Celkové hodnocení kurzu se skládá z těchto částí:
1) Prezentace na seminářích
Povinnou podmínkou absolvování kurzu je prezentace ve skupinách (bude upřesněno podle počtu přihlášených studentů do kurzu) a vedení skupinové aktivity na semináři. Za prezentaci a připravený text je možné získat celkově 20 bodů.
2) Průběžné odpovědníky
Odpovědníky budou vyplňovány před každým seminářem prostřednictvím aplikace v IS. Za správné vyplnění celého odpovědníku je možné získat 6 bodů, v průběhu semestru celkově 30 bodů.
3) Ústní zkouška
Ze zkoušky bude možné získat celkem 50 bodů.

Celkové bodové hodnocení:
A - 91 - 100
B - 81 - 90
C - 71 - 80
D - 61 - 70
E - 51 - 60
F - 0 - 50
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2022/ENSb1124