VPLb1102 Sociální politika

Fakulta sociálních studií
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Markéta Horáková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 14:00–15:40 P51 Posluchárna V. Čermáka
Předpoklady
! VPL102 Sociální politika && ! NOWANY ( VPL102 Sociální politika )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 90 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 50/90, pouze zareg.: 0/90
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vybavit studenty základními poznatky o cílech, funkcích, principech, nástrojích a účincích sociální politiky, o její sociální a ekonomické podmíněnosti, a o aktuálních problémech i řešeních přijímaných v České republice a v zahraničí; vést přitom studenty k pochopení procesů formování sociální politiky, k pochopení role různých subjektů v procesu její tvorby, k porozumění jejím všestranným účinkům, a k osvojení si principů analýzy sociálních politik; vytvořit předpoklady k nalézání sociálně i ekonomicky vhodných řešení sociálních problémů.
Výstupy z učení
po dokončení kurzu studenti - budou rozumět cílům a funkcím sociální politiky - budou rozumět vazbě mezi cíli a nástroji sociální politiky - budou rozumět vazbě mezi použitím nástrojů a efekty sociální politiky - budou schopni analyzovat použití nástrojů sociální politiky z uvedených hledisek - budou schopni navrhovat vhodná řešení
Osnova
 • 1 Sociální procesy a sociální politika, vznik sociálního státu a jeho základní funkce 2 Principy a cíle sociální politiky 3 Sociální stát, jeho typy a jeho vývojová stadia 4 Sociální politika jako sociálně-politický proces Účinky sociální politiky 5 Sociální rizika a sociální zabezpečení 6 Sociální pomoc 7 Sociální pojištění 8 Prevence sociálních problémů: politika pracovního trhu 9 Sociální rozvoj a lidský kapitál: zdravotní politika Sociální rozvoj a lidský kapitál: vzdělávací politika 10 Sociální rozvoj a lidský kapitál: rodinná politika 11 Sociální rozvoj a lidský kapitál: bytová politika 12 Mezinárodní instituce a úmluvy, sociální politika EU Harmonizace a integrace systémů sociálního zabezpečení
Literatura
  povinná literatura
 • Potůček M.: Sociální politika. Praha, SLON 1995.
 • Flora P., Heidenheimer A.J: The Development of Welfare States in Europe and America .New Brunswick, Transaction Publishers 1990, s. 22-28, 37-48, 383-387.
 • Baldwin P. 1990. Politics of Social Solidarity. Cambridge: Cambridge Univ. Press, pp. 23-31.
 • Esping-Andersen, G.: The Three Worlds of Welfare Capitalism 1990. Princeton: P. Univ.Press, s. 9-38. In Sociologický časopis, 1991, č. 5. (s.. 545-567)
 • MPSV. 1998. Sociální zabezpečení osob pohybujících se v rámci EU. Praha: MPSV.
 • Barr N., Whynes D. 1993. Current Issues in the Economics of Welfare. Houndmills, Basingstoke, Hampshire, London: Macmillan, Introduction, pp. 4-6.
 • Kalous, J., Veselý, A. 2006. Teorie a nástroje vzdělávací politiky. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum
 • Durdisová J., Kotýnková, M., Krebs V., Poláková O., Žižková J., Vlček, M. : Sociální politika. Praha, ASPI 2002,
  doporučená literatura
 • Matějková, B., Paloncyová, J. 2005. Rodinná politika ve vybraných evropských zemích s ohledem na situaci v České republice. Brno: Masarykova univerzita 2005.
 • Sirovátka T. (ed.) Česká sociální politika na prahu 21. století. Efektivnost, selhávání, legitimita. Brno: Masarykova univerzita 2000
 • Večeřa, M. 1993. Sociální stát. Východiska a přístupy. Praha, SLON
 • Drbal, C. 2005. Česká zdravotní politika a její východiska. Praha: Galen
Výukové metody
přednášky, diskuse v hodině, četba (povinná literatura) zpětná vazba na seminární práci
Metody hodnocení
2 testy, 5 otázek každý, bodování seminární práce zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.