SPRb1219 Sociologie

Fakulta sociálních studií
jaro 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Pavel Horák, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Pavel Horák, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 16. 2. 10:00–11:40 U32, Čt 23. 2. 10:00–11:40 U32, Čt 2. 3. 10:00–11:40 U32, Čt 9. 3. 10:00–11:40 U32, Čt 16. 3. 10:00–11:40 U32, Čt 23. 3. 8:00–9:40 P24a, Čt 30. 3. 10:00–11:40 U32, Čt 6. 4. 10:00–11:40 U32, Čt 13. 4. 10:00–11:40 U32, Čt 20. 4. 10:00–11:40 U32, Čt 27. 4. 10:00–11:40 U32, Čt 4. 5. 10:00–11:40 U32, Čt 11. 5. 10:00–11:40 U32
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 42/50, pouze zareg.: 0/50
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět Sociologie umožňuje studentům veřejné a sociální politiky a sociální práce porozumět procesům, které ovlivňují postavení a jednání člověka v současných společnostech. Jeho cílem je prostřednictvím existujících sociologických teorií a odlišných (paradigmatických) přístupů identifikovat, analyzovat a porozumět současným veřejným a sociálním problémům a rizikovým chováním různých jednotlivců a skupin, které bývají centrem zájmu absolventů těchto dvou oborů.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen analyzovat a porozumět všem společenským procesům a jednáním jednotlivců a skupin, se kterými se bude jakožto absolvent oboru setkávat ve své každodenní praxi.
Osnova
 • Úvod do studia sociologie
 • Vznik, vývoj, předmět, metoda a struktura sociologie
 • Společnost, kultura a člověk
 • Základní paradigmata v sociologii
 • Institucionalizované jednání
 • Symbolická komunikace
 • Sociální deviace
 • Organizované jednání
 • Rodina
 • Formální organizace
 • Sociální stratifikace
 • Ekonomika
Literatura
  povinná literatura
 • Nedbálková, K. 2007. Spoutaná Rozkoš: (Re)produkce genderu a sexuality v ženské věznici. Praha: Slon, s. 19-32 (vězení jako totální a genderovaná instituce), s. 111-30 (základní zdroje prestiže a moci)
 • Kuchařová et al 2020. Zpráva o rodině 2020. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, s.15-30, 43-48.
 • Laub, J.H., Costello, B.J. 2020. Social Control Theory: The Legacy of Travis Hirschi's Causes of Delinquency. Annual Review of Criminology, 3:21-41.
 • Hilbert, R. A. (1989). Durkheim and Merton on Anomie: An Unexplored Contrast and Its Derivatives. Social Problems, 36(3), 242–250.
 • Sosin, M.R. 2003. Explaining Adult Homelessness in the US byStratification or Situation. Jornal of Community and Applied Social Psychology,13: 91–104.
 • Jandourek, J. 2003. Úvod do sociologie, Praha: Portál (vybrané kapitoly)
 • Eriksen, T.H. 2008. Sociální a kulturní antropologie. Příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Praha: Portál, s. 97-119 (jedinec a společnost)
 • Keller, J. 2005. Úvod do sociologie. Praha: Slon, s.49-66 (symbolická komunikace)
 • Morawski, W. 2005. Ekonomická sociologie, Praha: Slon, s. 61-81 (vznik kapitalismu), 261-87 (ekonomické systémy současného kapitalismu)
 • Giddens, A. 1997. Sociologie. Praha: Argo, s. 538-545 (převažující dilemata v sociologii)
 • Tittle, Ch.R., Patternoster, R. (2000). Social deviance and crime. An organizational and theoretical approach. LA: Roxbury, pp.4-14 (způsoby vymezování sociálních deviací).
 • Štěch, O. 2015. Vybrané sociologické teorie Olomouc: UP, s. 6-34
 • Keller, J. 1996. Sociologie byrokracie a organizace, Praha, Slon, s. 93–114 (povaha organizací)
 • Možný, I. 2006. Rodina a společnost. Praha: Slon, s. 93-113 (rodina jako základ nerovnosti) (21s), 147-74 (socializace)
 • Griffin, C. 2011. The Trouble with Class: Researching Youth, Class and Culture beyond the ‘Birmingham School.’ Journal of Youth Studies 14(3):245–259.
 • Mills, Ch.W. 2008. Sociologická imaginace. Praha: Slon, s. 7-30 (příslib)
 • Winkler, J. 1998. Komunikace v organizacích. Brno: ESF, s. 38-49 (skupinová komunikace), 51-56 (komunikace a konflikt v pracovní skupině), (komunikace v systému)
 • Mareš, P. 1999. Sociologie nerovnosti a chudoby. Praha: Slon, s. 11-26 (chudoba a nerovnost), s. 27-41 (typy nerovnosti)
 • Baumann, Z. 2004. Myslet sociologicky. Praha: Slon (vybrané kapitoly)
 • Serpa, S., Ferreira, C.,M. 2019. The Concept of Bureaucracy by Max Weber, International Journal of Social Science Studies, Redfame publishing, 7(2): 12-18.
  doporučená literatura
 • Jodl, M. 1994. Teorie elity a problém elity. Praha: Victoria Publishing.
 • Montoussé, M., Renouard, G. 2005. Přehled sociologie. Praha: Portál.
 • Fromm, E. 1993. Strach ze svobody. Praha.
 • Durkheim, E. 1998. Sociologie a filosofie. Praha: Slon.
 • Beck, U. 2007. Vynalézání politiky. K teorii reflexivni modernizace. Praha: Slon.
 • Beck, U. 2004. Riziková společnost: na cestě k jiné moderně. Praha: Sociologické nakladatelství.
 • Rabušic L. 2001. Kde ty všechny děti jsou? Praha: Slon.
 • Bourdieu, P. 2000. Nadvláda mužů. Praha: Karolinum.
 • Foucault, M. 2000. Dohlížet a trestat. Praha: Dauphin. (zejm. část disciplína, vězení)
 • Veblen, T. 1999. Teorie zahálčivé třídy. Praha: Slon.
 • Goffman, E. 2003. Stigma. Poznámky o způsobech zvládání narušené identity. Praha: Slon.
 • Soukup, V. 2000. Přehled antropologických teorií kultury. Praha: Portál.
 • Bourdieu, P. 1998. Teorie jednání. Praha: Karolinum.
 • Šubrt, J., Balon, J. 2010. Soudobá sociologická teorie. Praha: Grada.
 • Berger, P.I., Luckmann, T. 1999. Sociální konstrukce reality.
 • Bone, le G. 1994. Psychologie davu. Praha: Kra.
 • Wallerstein I. et al. 1998. Kam směřují sociální vědy. Praha: Slon.
 • Bauman, Z. 1996. Myslet sociologicky. Praha: Slon.
 • Goffman, E. 1999. Všichni hrajeme divadlo. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon.
 • Foucault, M. 1993. Dějiny šílenství. Praha.
 • Bauman, Z. 2006. Úvahy o postmoderní době, Praha: Slon.
 • Dubský, J., Urban, L. 2008. Sociální deviace. Praha: Aleš Čeněk.
 • Mauss, M. 1999. Esej o daru, podobě a důvodech směny v archaických společnostech. Praha: Slon.
 • Katrňák, T. 2004. Odsouzeni k manuální práci: vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině. Praha: Slon.
 • Geertz, C. 2000. Interpretace kultur. Praha: Slon.
Výukové metody
Jednotlivá témata jsou prezentována formou odborné přednášky. Každé z témat je doprovázeno semináři, na kterých dochází k individuálním a skupinovým diskuzím nad probranými poznatky a informacemi nastudovanými v povinné literatuře.
Metody hodnocení
Pro absolvování kursu je nutné úspěšné složení průběžného a závěrečného testu a průběžné plnění seminárních úkolů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024, jaro 2025.