SOCn4006 Seminář k diplomové práci

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 20 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Dr. Werner Binder (přednášející)
Mgr. Ing. Tomáš Doseděl, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Fučík, PhD. (přednášející)
Beatrice Elena Chromková Manea, M.A., Ph.D. (přednášející)
prof. Bernadette Nadya Jaworsky, Ph.D. (přednášející)
Irena Kašparová, M.A., Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. (přednášející)
prof. Martin Kreidl, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Patrick Laviolette, PhD. (přednášející)
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Alica Synek Rétiová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.
Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SOCn4006/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. W. Binder
SOCn4006/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. T. Doseděl
SOCn4006/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Fučík
SOCn4006/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen. B. Chromková Manea
SOCn4006/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen. B. Jaworsky
SOCn4006/06: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Kašparová
SOCn4006/07: Rozvrh nebyl do ISu vložen. T. Katrňák
SOCn4006/08: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Kreidl
SOCn4006/09: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Laviolette
SOCn4006/10: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Marada
SOCn4006/11: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Navrátil
SOCn4006/12: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Nedbálková
SOCn4006/13: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Petrová Kafková
SOCn4006/14: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Pospěch
SOCn4006/15: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Rabušic
SOCn4006/16: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Souralová
SOCn4006/17: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Synek Rétiová
SOCn4006/18: Rozvrh nebyl do ISu vložen. C. Szaló
SOCn4006/19: Rozvrh nebyl do ISu vložen. E. Šlesingerová
SOCn4006/20: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Šmídová
SOCn4006/21: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Vidovićová
Předpoklady
SOCn4005 Projekt k dipl. práci
Předmět si studenti zapisují v semestru, ve kterém chtějí odevzdat závěrečnou diplomovou práci a přistoupit ke státní závěrečné zkoušce, jejíž součástí je obhajoba této práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je, pod dohledem vedoucího práce, uskutečnění samostatného výzkumu v konkrétní tematické oblasti příslušného oboru a prezentace jeho výsledků cestou zpracování získaných dat do podoby standardního odborného textu, v rozsahu a formálních standardech (struktura textu, anotace, klíčová slova, formát, způsob citace, seznam použitých pramenů a literatury), jež definuje obor. Absolvent předmětu je schopen formulovat ve svém oboru relevantní výzkumný problém, realizovat odpovídající vlastní výzkum a na základě shromážděných dat sestavit odborný text, jenž je v souladu s teoretickými, metodologickými a formálními požadavky oboru. Student je také připraven svůj text kompetentně obhájit. To zahrnuje následující dovednosti a činnosti:
- Definovat specifické předměty výzkumu v dané oblasti zkoumání
- Organizovat, navrhovat a řídit nezávislý výzkum
- Sbírat a zaznamenávat data
- Analyzovat a interpretovat data
- Formulovat akademický text s patřičnými teoretickými, metodologickými a formálními standardy v oblasti zkoumání
- Být způsobilý/způsobilá obhájit svoji diplomovou práci
Výstupy z učení
- vybrat adektvání strategii a postup k zodpovězení výzkumné otázky - porozumět logice sociologického výzkumu - aplikovat osvojené strategie, metody a techniky pro naplnění výzkumného cíle
Osnova
 • Předmět probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím práce v průběhu vlastního zpracovávání zadání.
Literatura
  povinná literatura
 • PUNCH, Keith. Úspěšný návrh výzkumu. Translated by Jan Hendl. Vydání druhé. Praha: Portál, 2015. 230 stran. ISBN 9788026209805. info
 • BECKER, Howard S. a Pamela RICHARDS. Writing for social scientists : how to start and finish your thesis, book, or article. 2nd ed. Chicago: University of Chicago Press, 2007. xiv, 197. ISBN 9780226041322. URL info
  doporučená literatura
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 stran. ISBN 9788086429403. info
 • BECKER, Howard. Writing for Social Scientists: How to Start and Finish your Thesis, Book, or Article. University of Chicago Press. Chicago, 1986. info
Výukové metody
Student se na individuálních konzultacích s vedoucím práce aktivně podílí na všech fázích tvorby práce – na přípravě, psaní i kompletaci.
Metody hodnocení
Předmět s průběžnými kontrolami podle čl. 16.8. SZŘ MU. Je hodnocen průběžně na základě doloženého postupu prací na závěrečné absolventské práci uložené ve složce předmětu v ISu ("odevzdávárna") v termínu stanoveném v termináři katedry, který je zveřejněn na webové stránce katedry sociologie.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je rozdělen do seminárních skupin. Zápis do SS bude umožněn ode dne Zápisu do předmětů v semestru dle Harmonogramu FSS.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2024/SOCn4006