MVZ442 Energetická bezpečnost EU a vybraných evropských zemí

Fakulta sociálních studií
podzim 2011
Rozsah
1/1/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Veronika Zapletalová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Hedvika Koďousková, Ph.D. (pomocník)
Garance
PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Rozvrh
St 16:00–17:40 AVC
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 47 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/47, pouze zareg.: 0/47
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na problematiku energetické bezpečnosti a geopolitické dopady závislosti EU a USA na energetických zdrojích ležících mimo jejich území. Důraz bude kladen na vzájemné vztahy těchto subjektů, na jejich vztahy se zásadními dodavateli energetických surovin a na ekonomické, politické a geopolitické problémy s tím související. Absolventi kurzu budou schopni analyzovat klíčová témata celé problematiky a připravit jejich podložená řešení. Zorientují se také v základním pojmosloví, tématech a návrzích jejich řešení. Budou tak připraveni na konfrontaci s každodenními problémy energetiky jak USA, tak EU.
Osnova
 • 1) Úvodní hodina, určení podmínek pro absolvování předmětu 2) Historický vývoj společné energetické politiky EU I. 3) Historický vývoj společné energetické politiky EU II. 4) Ekologická a klimatická dimenze EEP 5) Ekologická a klimatická dimenze EEP, čtvrtý energeticko-klimatický balíček. 6) Vnější energetická dimenze EEP 7) Čtecí týden 8) Vnější dimenze EEP - Obchodní energetická politika Ruska 9) Liberalizace trhu se zemním plynem v rámci EU 10)Energetická bezpečnost USA - vnitřní dimenze 11)Energetická bezpečnost USA - vnější dimenze 12)Energetická bezpečnost USA - vybrané problémy 13)Energetická bezpečnost USA - přednáška zástupce americké ambasády v Praze
Literatura
 • Van Schaik, L.- Van Hecke, K.: Skating on thin ice: Europe´s internal climate policy and its position in the world. Royal Institute for International Relation, working paper 12/2008. (http://www.irri-kiib.be/papers/08/eu/081207-WP-EU-climate.pdf)
 • Jaffe, A. M. – Medlock, K. B. – Smulcer L. A. (2008): U. S. Energy Policy FAQ, The U.S. Energy Mix, National Security and the Myths of Energy Independence, The James A. Baker III Institute for Public Policy, Rice University (http://www.bakerinstitute.org
 • YOUNGS, Richard. Energy security : Europe's new foreign policy challenge. New York: Routledge, 2009. xiv, 230. ISBN 9780203882627. info
 • TSERETELI, Mamuka. Economic and energy security : connecting Europe and the Black Sea-Caspian region. Stockholm-Nacka: Central Asia-Caucasus Institute, 2008. 86 s. ISBN 9789185937158. info
 • ČERNOCH, Filip a Břetislav DANČÁK. Energetická bezpečnost v Evropě a pozice České republiky. 1. vyd. Praha: CEVRO, 2008. ISSN-1801-376. info
 • Energy security : visions from Asia and Europe. Edited by Antonio Marquina Barrio. New York: Palgrave Macmillan, 2008. xxi, 288. ISBN 9780230219700. info
 • WAISOVÁ, Šárka. Evropská energetická bezpečnost. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 203 s. ISBN 9788073801489. info
 • SMITH, Keith A. Russia and European energy security : divide and dominate. Washington, DC: Center for Strategic and International Studies, 2008. iii, 26. ISBN 9780892065554. info
 • Emerging global energy security risks. Geneva: United Nations, 2007. vii, 103. ISBN 9789211169751. info
 • The future of European energy security : interdisciplinary conference. Edited by Leszek Jesień. Kraków: Tischner European University, 2006. 253 s. ISBN 8360125805. info
Výukové metody
Přednášky zahrnují diskuse a vyžadují aktivní participaci studentů; position papery zlepšují schopnosti studentů shrnout určitou problematiku v dané oblasti a kriticky ji zhodnotit; seminární práce zlepšují schopnosti studentů analyzovat jednotlivé otázky energetické bezpečnosti; četba má za cíl rozšířit a prohloubit znalosti, které studenti získají na přednáškách.
Metody hodnocení
Písemný test (průbežný a závěrečný); zpracování position paperů; zpracování seminární práce; aktivní účast v seminářích.
Informace učitele
UPOZORNĚNÍ: Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013.