MVZ442 Energetická bezpečnost EU a vybraných evropských zemí

Fakulta sociálních studií
podzim 2013
Rozsah
1/1/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Veronika Zapletalová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jan Osička, Ph.D. (pomocník)
Garance
PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 18:00–19:30 U43
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 53 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/53, pouze zareg.: 0/53
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na problematiku energetické bezpečnosti a geopolitické dopady závislosti EU a USA na energetických zdrojích ležících mimo jejich území. Důraz bude kladen na vzájemné vztahy těchto subjektů, na jejich vztahy se zásadními dodavateli energetických surovin a na ekonomické, politické a geopolitické problémy s tím související. Absolventi kurzu budou schopni analyzovat klíčová témata celé problematiky a připravit jejich podložená řešení. Zorientují se také v základním pojmosloví, tématech a návrzích jejich řešení. Budou tak připraveni na konfrontaci s každodenními problémy energetiky jak USA, tak EU.
Osnova
 • 1) Úvodní hodina, určení podmínek pro absolvování předmětu 2) Historický vývoj společné energetické politiky EU I. 3) Historický vývoj společné energetické politiky EU II. 4) Ekologická a klimatická dimenze EEP 5) Ekologická a klimatická dimenze EEP, čtvrtý energeticko-klimatický balíček. 6) Vnější energetická dimenze EEP 7) Čtecí týden 8) Vnější dimenze EEP - Obchodní energetická politika Ruska 9) Liberalizace trhu se zemním plynem v rámci EU 10)Energetická bezpečnost USA - vnitřní dimenze 11)Energetická bezpečnost USA - vnější dimenze 12)Energetická bezpečnost USA - vybrané problémy 13)Energetická bezpečnost USA - přednáška zástupce americké ambasády v Praze
Literatura
 • Van Schaik, L.- Van Hecke, K.: Skating on thin ice: Europe´s internal climate policy and its position in the world. Royal Institute for International Relation, working paper 12/2008. (http://www.irri-kiib.be/papers/08/eu/081207-WP-EU-climate.pdf)
 • Jaffe, A. M. – Medlock, K. B. – Smulcer L. A. (2008): U. S. Energy Policy FAQ, The U.S. Energy Mix, National Security and the Myths of Energy Independence, The James A. Baker III Institute for Public Policy, Rice University (http://www.bakerinstitute.org
 • YOUNGS, Richard. Energy security : Europe's new foreign policy challenge. New York: Routledge, 2009. xiv, 230. ISBN 9780203882627. info
 • TSERETELI, Mamuka. Economic and energy security : connecting Europe and the Black Sea-Caspian region. Stockholm-Nacka: Central Asia-Caucasus Institute, 2008. 86 s. ISBN 9789185937158. info
 • ČERNOCH, Filip a Břetislav DANČÁK. Energetická bezpečnost v Evropě a pozice České republiky. 1. vyd. Praha: CEVRO, 2008. ISSN-1801-376. info
 • Energy security : visions from Asia and Europe. Edited by Antonio Marquina Barrio. New York: Palgrave Macmillan, 2008. xxi, 288. ISBN 9780230219700. info
 • WAISOVÁ, Šárka. Evropská energetická bezpečnost. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. 203 s. ISBN 9788073801489. info
 • SMITH, Keith A. Russia and European energy security : divide and dominate. Washington, DC: Center for Strategic and International Studies, 2008. iii, 26. ISBN 9780892065554. info
 • Emerging global energy security risks. Geneva: United Nations, 2007. vii, 103. ISBN 9789211169751. info
 • The future of European energy security : interdisciplinary conference. Edited by Leszek Jesień. Kraków: Tischner European University, 2006. 253 s. ISBN 8360125805. info
Výukové metody
Přednášky zahrnují diskuse a vyžadují aktivní participaci studentů; position papery zlepšují schopnosti studentů shrnout určitou problematiku v dané oblasti a kriticky ji zhodnotit; seminární práce zlepšují schopnosti studentů analyzovat jednotlivé otázky energetické bezpečnosti; četba má za cíl rozšířit a prohloubit znalosti, které studenti získají na přednáškách.
Metody hodnocení
Písemný test (průbežný a závěrečný); zpracování position paperů; zpracování seminární práce; aktivní účast v seminářích.
Informace učitele
UPOZORNĚNÍ: Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2013/MVZ442