SOC189 Sociologie cestování a turismu

Fakulta sociálních studií
podzim 2012
Rozsah
1/1. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ivan Chorvát (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.
Oddělení sociologie - Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení sociologie - Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 11. 10. 14:00–21:15 U33, Čt 25. 10. 14:00–21:15 U33, Čt 8. 11. 14:00–21:15 U33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cieľ: V kurze budeme klásť dôraz na štúdium turizmu ako nesmierne podnetného sociokultúrneho fenoménu, ktorého genéza a analýza nám môže poodhaliť veľa z podmienok a dôsledkov modernity a umožniť pochopenie niektorých spoločenských javov a problémov súčasnej spoločnosti. Našou snahou bude opísať, objasniť a porozumieť fenoménu turizmu a ponúknuť teoretické náhľady, ktoré prekračuje okamžitú praktickú potrebu cestovného ruchu ako ekonomického odvetvia (v ktorého rámci sa problematika turizmu v našom priestore obyčajne skúma).
Osnova
 • 1. Predstavenie predmetu, jeho štruktúra, charakteristika, požiadavky. O stratenom umení cestovania (D. Boorstin). Fenomén turizmu a jeho význam pre sociologické chápanie modernej spoločnosti.
 • 2. Od sociológie turizmu (Erik Cohen, Dean MacCannell), k turistovi ako symbolu súčasného sveta (John Urry, Z. Bauman). Antropologické ponímania turizmu (turizmus ako púť a rituál – N. Graburn, turizmus ako forma imperializmu – D. Nash).
 • 3. Cestovanie a turizmus v zrkadle času I.: Cestovanie v staroveku a stredoveku. Predpoklady a východiská moderného turizmu (16. – 19. stor.) - od aristokratických Grand tours po zrod turizmu ako sociokultúrneho javu (kúpele, železnica, fotografia).
 • 4. Cestovanie a turizmus v zrkadle času II.: Rozkvet moderného turizmu v industriálnej spoločnosti (zrod organizovaného turizmu, demokratizácia dovolenky). Cestovanie a turizmus v totalitných režimoch 20. storočia.
 • 5. Turisti: role a typológie – dichotómia cestovateľ–turista, typológie Smitha, Cohena, Graya, Pearca, Ploga, inštitucionalizované a neinštitucionalizované formy účasti na cestovnom ruchu. Masový turista, „dobrý“ turista, post-turista.
 • 6. Motivácia turistu, jeho výber a proces rozhodovania – push a pull faktory, vonkajšia motivácia (vzťah dovolenka – práca, spoločenské vplyvy, vplyv modernej spoločnosti na motiváciu účastníka), vnútorná motivácia (psychologické motívy).
 • 7. Pojem autenticity a jeho význam pre oblasť turizmu – vysvetlenie pojmu, diskusia Boorstin – MacCannell (turizmus ako typický prejav neautenticity modernej spoločnosti vs. turizmus ako únik pred neautenticitou modernej spoločnosti). „Emerging authenticity“, sociálne konštruovaná autenticita, existenciálna autenticita a ich použitie v sociológii turizmu.
 • 8. Vzťah medzi turistami a domácim obyvateľstvom – charakteristiky vzťahu, nerovnovážnosť vzťahu, najčastejšie situácie interakcií medzi nimi, vnímanie návštevníkov miestnym obyvateľstvom, teória sociálnej výmeny, stupne vývoja turistického strediska a ich vplyv na vzťah účastník – hostiteľ.
 • 9. Socio-kultúrne vplyvy cestovného ruchu – faktory sociokultúrnej zmeny, turizmus ako prvok sociokultúrnej zmeny, sociálne vplyvy turizmu, kultúrne vplyvy turizmu (turizmus a akulturácia, turizmus a kultúrna závislosť atď.).
 • 10. Proces McDonaldizácie spoločnosti a jeho prejavy v cestovnom ruchu – charakteristika procesu mcdonaldizácie, vlastnosti mcdonaldizácie (efektívnosť, vypočítateľnosť, predpovedateľnosť, kontrola), iracionalita racionality, aplikácia mcdonaldizácie na oblasť turizmu (hromadné zájazdy, hotelové a reštauračné siete a i.).
Literatura
 • Alieva, D., (2005): Dobrodružstvo v pohľade sociológie každodennosti. Biograf, 36 (2005), s. 55-84.
 • Wang, N. (2000): Tourism and Modernity: A Sociological Analysis. Elsevier Science, Oxford (vybrané kapitoly).
 • Cohen, E., (1979): A phenomenology of tourist experiences. Sociology 13, s. 179-201.
 • Rojek, C. – Urry, J. (eds.) 1997: Touring Cultures. Transformations of Travel and Theory. Routledge, London (do
 • Chorvát, I., (2006): Turista a turizmus ako metafory pohybu a pobytu človeka v modernej spoločnosti. Sociální studia 1/2006, s. 111-128.
 • Cohen, E., (1984): The sociology of tourism: Approaches, issues, and findings. Annual Review of Sociology 10, s. 373-392.
 • Crick, M. (1996): Representations of international tourism in the social sciences: Sun, Sex, Sights, Savings, and Servility. In: Apostolopoulos, Y., Leivadi, S., Yiannakis, A. (eds.) The Sociology of Tourism: Theoretical and empirical investigations. Rou
 • CHORVÁT, Ivan. Cestovanie a turizmus v zrkadle času. 1 vyd. Banská Bystrica: Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela, 2007. 132 s. ISBN 9788080833442. info
 • MAFFESOLI, Michel. O nomádství :iniciační toulky. Translated by Josef Fulka. V čes. jazyce vyd. 1. Praha: Prostor, 2002. 265 s. ISBN 80-7260-069-9. info
 • BAUMAN, Zygmunt. Globalizace : důsledky pro člověka. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1999. 157 s. ISBN 8020408177. info
 • VEBLEN, Thorstein. Teorie zahálčivé třídy. Edited by Miloslav Petrusek, Translated by Jana Ogrocká. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. 344 s. ISBN 80-85850-71-0. info
 • SIMMEL, Georg. Peníze v moderní kultuře a jiné eseje. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 206 s. ISBN 80-85850-50-8. info
 • RITZER, George. Mcdonaldizace společnosti : výzkum měnící se povahy soudobého společenského života. Translated by Věra Topilová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1996. 176 s. ISBN 8020005714. info
 • BAUMAN, Zygmunt. Úvahy o postmoderní době. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. 163 s. ISBN 80-85850-12-5. info
Výukové metody
prednášky, diskusie, čítanie textov
Metody hodnocení
Kurz prebieha formou prednášok a diskusií počas hodiny. Študenti ukončia kurz predložením práce/eseje (10-15 strán), ktorá je reflexiou témy či problému, ktorá(ý) ich v súvislosti so sociológiou turizmu zaujme, respektíve má presah do problematiky súvisiacej s cestovaním, turizmom.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2012/SOC189