SOC189 Sociologie cestování a turismu

Fakulta sociálních studií
podzim 2008
Rozsah
1/1. 6 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Ivan Chorvát (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Rozvrh
Pá 24. 10. 8:30–15:40 Aula, Pá 14. 11. 8:30–15:40 Aula, Pá 28. 11. 8:30–15:40 P21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cieľ: V kurze budeme klásť dôraz na štúdium turizmu ako nesmierne podnetného sociokultúrneho fenoménu, ktorého genéza a analýza nám môže poodhaliť veľa z podmienok a dôsledkov modernity a umožniť pochopenie niektorých spoločenských javov a problémov súčasnej spoločnosti. Našou snahou bude opísať, objasniť a porozumieť fenoménu turizmu a ponúknuť teoretické náhľady, ktoré prekračuje okamžitú praktickú potrebu cestovného ruchu ako ekonomického odvetvia (v ktorého rámci sa problematika turizmu v našom priestore obyčajne skúma). Časový plán výuky: Kurz bude prebiehať blokovou formou (v štyroch 90-minútových blokoch) počas týchto piatkových termínov: 24. 10., 14. 11., 28. 11. 2008.
Osnova
  • 1. Predstavenie predmetu, jeho štruktúra, charakteristika, požiadavky. O stratenom umení cestovania (D. Boorstin). Fenomén turizmu a jeho význam pre sociologické chápanie modernej spoločnosti.
  • 2. Od sociológie turizmu (Erik Cohen, Dean MacCannell), k turistovi ako symbolu súčasného sveta (John Urry, Z. Bauman). Antropologické ponímania turizmu (turizmus ako púť a rituál – N. Graburn, turizmus ako forma imperializmu – D. Nash).
  • 3. Cestovanie a turizmus v zrkadle času I.: Cestovanie v staroveku a stredoveku. Predpoklady a východiská moderného turizmu (16. – 19. stor.) - od aristokratických Grand tours po zrod turizmu ako sociokultúrneho javu (kúpele, železnica, fotografia).
  • 4. Cestovanie a turizmus v zrkadle času II.: Rozkvet moderného turizmu v industriálnej spoločnosti (zrod organizovaného turizmu, demokratizácia dovolenky). Cestovanie a turizmus v totalitných režimoch 20. storočia.
  • 5. Turisti: role a typológie – dichotómia cestovateľ–turista, typológie Smitha, Cohena, Graya, Pearca, Ploga, inštitucionalizované a neinštitucionalizované formy účasti na cestovnom ruchu. Masový turista, „dobrý“ turista, post-turista.
  • 6. Motivácia turistu, jeho výber a proces rozhodovania – push a pull faktory, vonkajšia motivácia (vzťah dovolenka – práca, spoločenské vplyvy, vplyv modernej spoločnosti na motiváciu účastníka), vnútorná motivácia (psychologické motívy).
  • 7. Pojem autenticity a jeho význam pre oblasť turizmu – vysvetlenie pojmu, diskusia Boorstin – MacCannell (turizmus ako typický prejav neautenticity modernej spoločnosti vs. turizmus ako únik pred neautenticitou modernej spoločnosti). „Emerging authenticity“, sociálne konštruovaná autenticita, existenciálna autenticita a ich použitie v sociológii turizmu.
  • 8. Vzťah medzi turistami a domácim obyvateľstvom – charakteristiky vzťahu, nerovnovážnosť vzťahu, najčastejšie situácie interakcií medzi nimi, vnímanie návštevníkov miestnym obyvateľstvom, teória sociálnej výmeny, stupne vývoja turistického strediska a ich vplyv na vzťah účastník – hostiteľ.
  • 9. Socio-kultúrne vplyvy cestovného ruchu – faktory sociokultúrnej zmeny, turizmus ako prvok sociokultúrnej zmeny, sociálne vplyvy turizmu, kultúrne vplyvy turizmu (turizmus a akulturácia, turizmus a kultúrna závislosť atď.).
  • 10. Proces McDonaldizácie spoločnosti a jeho prejavy v cestovnom ruchu – charakteristika procesu mcdonaldizácie, vlastnosti mcdonaldizácie (efektívnosť, vypočítateľnosť, predpovedateľnosť, kontrola), iracionalita racionality, aplikácia mcdonaldizácie na oblasť turizmu (hromadné zájazdy, hotelové a reštauračné siete a i.).
Metody hodnocení
Kurz prebieha formou prednášok a diskusií počas hodiny. Študenti ukončia kurz predložením práce/eseje (10-15 strán), ktorá je reflexiou témy či problému, ktorá(ý) ich v súvislosti so sociológiou turizmu zaujme, respektíve má presah do problematiky súvisiacej s cestovaním, turizmom.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012.