ZUR213 Rétorika - základy dramatického a rozhlasového projevu

Fakulta sociálních studií
podzim 2012
Rozsah
0/2. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Igor Dostálek (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 Studio 527
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem tohoto volitelného kursu je seznámit budoucí žurnalisty se základními pojmy týkajícími se rétoriky a naučit je využívat těchto poznatků v praxi. Teoretická část výuky bude mimo jiné zahrnovat stručný přehled vývoje rétoriky jako samostatné disciplíny a její současné postavení mezi ostatními příbuznými obory (stylistika, teorie komunikace atd.). Profese žurnalisty klade vysoké nároky na schopnost komunikovat s okolím, získávat, hodnotit a předávat informace; proto bude v tomto kursu věnována pozornost především faktorům působícím na průběh komunikace, vlivu těchto faktorů na výstavbu řečnických projevů a praktickému rozvíjení komunikačních dovedností. Protože k rozvíjení těchto dovedností je nutná také aktivní znalost spisovné češtiny, jsou v seznamu literatury uvedeny kromě prací věnovaných rétorice (novější souhrnné teoretické práce - položky 14 - 16, výběr další literatury - položky 17 - 25) také slovníky (položky 1 - 4), mluvnice (položky 5 - 7) a další jazykové příručky (položky 8 - 13).
Literatura
  • ARISTOTELES, 384-322 př.Kr. Rétorika : nauka o řečnictví a slohu. Translated by Antonín Kříž. V Praze: Jan Laichter, 1948. info
  • GRUBER, David. Řečnické triky, aneb, Nenechte se ukecat. Vyd. 3. přeprac. a dopl. Ostrava: Repronis, 1998. 91 s. ISBN 80-86122-19-0. info
  • JIRÁK, Jan, Otakar ŠOLTYS a Jiří NEKVAPIL. Jazyk ve společenském kontextu : základy jazykovědy pro studenty sociálních věd. 2. dopl. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 102 s. ISBN 8071842109. info
  • KOHOUT, Jaroslav. Rétorika :umění mluvit a jednat s lidmi. 3. vyd. Praha: Management Press, 1999. 159 s. ISBN 80-7261-002-3. info
  • PLAŇAVA, Ivo. Jak (to) spolu mluvíme : (psychologie dorozumívání i nedorozumění mezi lidmi). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 1992. 130 s. ISBN 8021004126. info
  • QUINTILIANUS, Marcus Fabius. Základy rétoriky : Institutionis oratoriae libri XII (Orig.). Translated by Václav Bahník. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1985. 677 s. info
  • TOMAN, Jiří. Jak dobře mluvit. Vyd. 3., upravené. Praha: Svoboda, 1981. 353 s. info
  • Tribuni výmluvnosti : výbor ze starověkých řečníků. Edited by Bořivoj Borecký. Praha: Odeon, 1974. info
  • VÁVRA, Vlastimil. Mluvíme beze slov. 1. vyd. Praha: Panorama, 1990. 308 s. : i. info
Metody hodnocení
Podmínkou k získání kreditů bude přednést v semináři samostatně připravenou cvičnou řeč na libovolné téma (v rozsahu 5 - 10 minut) a odevzdat v psané formě její osnovu.
Informace učitele
Vzhledem k praktické orientaci kursu by bylo optimální, aby počet přihlášených studentů nebyl vyšší než 15; pokud by byl zájem větší, lze se po zahájení výuky domluvit na možných řešeních.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2009, jaro 2010, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.