ZUR213 Rétorika - základy dramatického a rozhlasového projevu

Fakulta sociálních studií
podzim 2003
Rozsah
1/1. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
D. Holubová (přednášející), Drahomíra Soldánová (zástupce)
Garance
prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Drahomíra Soldánová
Rozvrh
Po 14:00–17:00 G019
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Jiné omezení: Přednostně jsou přijímáni studenti z 2. ročníku.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem tohoto volitelného kursu je seznámit budoucí žurnalisty se základními pojmy týkajícími se rétoriky a naučit je využívat těchto poznatků v praxi. Teoretická část výuky bude mimo jiné zahrnovat stručný přehled vývoje rétoriky jako samostatné disciplíny a její současné postavení mezi ostatními příbuznými obory (stylistika, teorie komunikace atd.). Profese žurnalisty klade vysoké nároky na schopnost komunikovat s okolím, získávat, hodnotit a předávat informace; proto bude v tomto kursu věnována pozornost především faktorům působícím na průběh komunikace, vlivu těchto faktorů na výstavbu řečnických projevů a praktickému rozvíjení komunikačních dovedností. Protože k rozvíjení těchto dovedností je nutná také aktivní znalost spisovné češtiny, jsou v seznamu literatury uvedeny kromě prací věnovaných rétorice (novější souhrnné teoretické práce - položky 14 - 16, výběr další literatury - položky 17 - 25) také slovníky (položky 1 - 4), mluvnice (položky 5 - 7) a další jazykové příručky (položky 8 - 13).
Literatura
 • Havránek, B., aj. Slovník spisovného jazyka českého 1 - 8. 2. vyd. Praha : Academia.
 • Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Edited by Josef Filipec. Vyd. 2., opr. a dopl. Praha: Academia, 1994. 647 s. ISBN 8020004939. info
 • PETRÁČKOVÁ, Věra a Jiří KRAUS. Akademický slovník cizích slov : [A-Ž]. Vyd. 1. Praha: Academia, 1998. 834 s. ISBN 8020006079. info
 • MARTINCOVÁ, Olga. Nová slova v češtině : slovník neologizmů. Vyd. 1. Praha: Academia, 1998. 356 s. ISBN 8020006400. info
 • ČECHOVÁ, Marie. Čeština - řeč a jazyk. Praha: ISV nakladatelství, 1996. 380 s. ISBN 80-85866-12-9. info
 • HAVRÁNEK, Bohuslav a Alois JEDLIČKA. Stručná mluvnice česká. Vyd. 25., ve Fortuně 1. Praha: Fortuna, 1996. 246 s. ISBN 807168306X. info
 • Příruční mluvnice češtiny. Edited by Miroslav Grepl - Petr Karlík - Marek Nekula - Zdenka Rusínová. Vyd. 2., opr. Praha: Lidové noviny, 1996. 799 s. ISBN 8071061344. info
 • HÁLA, Bohuslav. Výslovnost spisovné češtiny. výslovnost slov českých. Praha: Academia, 1967. info
 • ROMPORTL, Milan. Výslovnost spisovné češtiny : výslovnost slov přejatých : výslovnostní slovník. Vyd. 1. Praha: Academia, 1978. 318 s. URL info
 • HŮRKOVÁ, Jiřina. Česká výslovnostní norma. Praha: Scientia, 1995. ISBN 80-85827-93-X. info
 • Klíč k výslovnosti cizích vlastních jmen v češtině : podle původních jazykových pramenů a prací českých lingvistů. info
 • HLAVSA, Zdeněk. Pravidla českého pravopisu : školní vydání včetně Dodatku. Vyd. 2., rozš., v nakl. For. Praha: Fortuna, 1999. 383 s. ISBN 8071689130. info
 • STANĚK, Vladimír. Jak psát správně čárky : průvodce interpunkcí pro střední školy a veřejnost. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1997. 85 s. ISBN 8071684732. info
 • KRAUS, Jiří. Rétorika v evropské kultuře. Vyd. 2. (přeprac.). Praha: Academia, 1998. 182 s. ISBN 8020006591. info
 • LOTKO, Edvard. Kapitoly ze současné rétoriky. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1999. 166 s. ISBN 807067685X. info
 • ŠVANDOVÁ, Blažena a Milan JELÍNEK. Argumentace a umění komunikovat. první. Brno: PedF MU Brno, 1999. 330 s. Monografie 74. ISBN 1-210-2186-1. info
 • ARISTOTELÉS. Rétorika : nauka o řečnictví a slohu. Edited by Antonín Kříž. Vyd. 1. V Praze: Jan Laichter, 1948. 321 s. info
 • GRUBER, David. Řečnické triky, aneb, Nenechte se ukecat. Vyd. 3. přeprac. a dopl. Ostrava: Repronis, 1998. 91 s. ISBN 80-86122-19-0. info
 • JIRÁK, Jan, Otakar ŠOLTYS a Jiří NEKVAPIL. Jazyk ve společenském kontextu : základy jazykovědy pro studenty sociálních věd. 2. dopl. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 102 s. ISBN 8071842109. info
 • KOHOUT, Jaroslav. Rétorika :umění mluvit a jednat s lidmi. 3. vyd. Praha: Management Press, 1999. 159 s. ISBN 80-7261-002-3. info
 • PLAŇAVA, Ivo. Jak (to) spolu mluvíme : (psychologie dorozumívání i nedorozumění mezi lidmi). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 1992. 130 s. ISBN 8021004126. info
 • QUINTILIANUS, Marcus Fabius. Základy rétoriky. Translated by Václav Bahník. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1985. 677 s. URL info
 • TOMAN, Jiří. Jak dobře mluvit. Vydání III. upravené. Praha: Svoboda, 1981. 353 stran. URL info
 • Tribuni výmluvnosti : výbor ze starověkých řečníků. Edited by Bořivoj Borecký, Translated by Václav Bahník. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1974. 436 s. URL info
 • VÁVRA, Vlastimil. Mluvíme beze slov. 1. vyd. Praha: Panorama, 1990. 308 s. : i. info
Metody hodnocení
Podmínkou k získání kreditů bude přednést v semináři samostatně připravenou cvičnou řeč na libovolné téma (v rozsahu 5 - 10 minut) a odevzdat v psané formě její osnovu.
Informace učitele
Vzhledem k praktické orientaci kursu by bylo optimální, aby počet přihlášených studentů nebyl vyšší než 15; pokud by byl zájem větší, lze se po zahájení výuky domluvit na možných řešeních.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, jaro 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2009, jaro 2010, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.