EN

FSS:PSY538 Praktikum ve speciální pedag - Informace o předmětu

PSY538 Praktikum ve speciální pedagogice

Fakulta sociálních studií
podzim 2017
Rozsah
0/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Jabůrek (cvičící)
Mgr. Ondřej Straka (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 5. 10. 8:00–11:15 U53, Čt 12. 10. 8:00–11:15 U53, Čt 19. 10. 8:00–11:15 U53, Čt 26. 10. 8:00–11:15 U53
Předpoklady
PSY411 Pedagogická a školní psych I
Předmět praktikum ve speciální pedagogice předpokládá znalost zejména vývojové psychologie a pedagogické, školní a poradenské psychologie. Je tedy důležité, aby si studenti tyto znalosti před zahájením kurzu zopakovali.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 13 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/13, pouze zareg.: 0/13, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/13
Jiné omezení: Předmět je určen pro studenty specializace školní psychologie. Několik volných míst mohou obsadit i studenti z jiných specializací, dle pořadí zápisu.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cíle předmětu je seznámit studenty se základními tématy speciální pedagogiky a její aplikace do systému vzdělávání. Studenti se seznámí:
• Se základními pojmy jako je nemoc – zdravotní postižení, hendikep.
• Budou schopni objasnit roli speciální pedagogiky v systému vzdělávání.
• Budou schopni charakterizovat roli psychologa ve speciálně-pedagogických službách.
• Budou umět charakterizovat metody a postupy typicky užívané ve speciální pedagogice i psychologické metody typicky používané na speciálně-pedagogických pracovištích.
• Cílená pozornost bude věnována vybraným oblastem speciální pedagogiky, jejímu vztahu k psychologii a uplatnění ve výchovně vzdělávacím procesu.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu budou studenti schopni přesně popsat specifika jednotlivých typů postižení, specifika jejich diagnostiky, metod a postupů při reedukaci. Budou znát možnosti nastavení podpůrných opatření v závislosti na závažnosti jednotlivých postižení. Budou znát základní legislativní rámec péče o tyto žáky a studenty.
Osnova
  • Edukace jedinců s narušenou komunikační schopností.
  • Aktuální problematika sluchového postižení.
  • Nové trendy v přístupu k osobám se specifickými poruchami učení.
  • Aktuální problematika mentálního postižení.
  • Poruchy autistického spektra.
  • Specifika senzorického postižení.
  • Somatická postižení.
Literatura
    povinná literatura
  • Integrativní speciální pedagogika : integrace školní a sociální. Edited by Marie Vítková. 2. rozšířené a přepraco. Brno: Paido, 2004. 463 stran. ISBN 8073150719. info
Výukové metody
Hlavní výukovými metodami bude teoretická přednáška doplněná kazuistikami. Ve vybraných případech budou studenti moci navštívit příslušná SPC centra a základní školy. Na těchto pracovištích se seznámí se specifiky práce psychologů a budou mít tak možnost lépe porozumět diagnostickým a reedukačním specifikám daných typů postižení.
Metody hodnocení
Písemná zkouška, jejímž cílem bude ověřit znalosti studentů jednotlivých typů postižení. Důraz bude kladen na specifika projevů jednotlivých typů postižení, možnosti diagnostiky, podpůrným opatřením a prognóze v kontextu závažnosti poruch. Důraz bude kladen na práci s rodiči a učiteli těchto žáků.
Informace učitele
Kurz je primárně určen pro studenty ve specializaci školní a pedagogická psychologie.
Další komentáře
Studijní materiály
Povinný předmět profilace Pedagogická a školní psychologie.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2018.