SPR734 Výtvarná tvorba a sociální práce

Fakulta sociálních studií
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavel Sochor, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
So 6. 10. 12:30–14:00 U33, So 3. 11. 12:30–14:00 U33, So 8. 12. 12:30–14:00 U33
Předpoklady
Předpoklady pro zápis studijního předmětu tvoří: příslušnost studenta k oboru. Znalosti a dovednosti nejsou ověřovány.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
(1) Cílem předmětu je představit studentům sociálně kulturní konstrukci zdravotního postižení s přesahem do oblasti sociální práce. Za tímto účelem budou studenti seznámeni s hodnotovými kriterii normality, abnormality, identity a diverzity. (2) Dále budou seznámeni s funkcí výtvarné tvorby jako jednoho z nástrojů zvyšování kapacit a aktivní participace člověka se zdravotním postižením v kontextu sociální práce. (3) Součást předmětu budou tvořit příklady praktických aplikací vybraných uměleckých forem ve službě arterapii, které jsou aplikovatelné v různých prostředích sociální práce. Studenti se tak budou moci seznámit s různými technikami arteterapie formou seminárních cvičení. Arte techniky budou interpretovány jako nástroj sociální práce. Témata předmětu je možno bezprostředně využít pro tvorbu závěrečné práce.
Osnova
 • Program studijního předmětu (témata, koncepty, literatura, zadání úkolů): Program předmětu sestává ze dvou tematických bloků. Tyto bloky však na sebe logicky navazují a je nutné je studovat průběžně v následujícím pořadí. Kurz tak ve svém celku umožňuje systematické poznání. Blok A se zabývá definicemi základních teoretických východisek paradigmatu postižení a sociokulturními kontexty zdravotního postižení (arteterapie, kulturní a umělecké trendy art brut, outsider art a disability art).Cílem semináře je seznámení studentů s kritickým rámcem relevantních teoretických východisek vztahujících se k různým přístupům sociální práce a k dalším mezioborovým konotacím. V rámci předem stanovených témat k diskusi tak dojde k vyjasnění jejich interpretací. Blok B se zabývá tématem člověka s postižením a výtvarnou tvorbou jako praktickým nástrojem a prostředím pro zvyšování jeho kapacit. Cílem je praktická aplikace získaných poznatků studentů. Harmonogram výuky: 1. téma: Úvod do kurzu; 2. téma: Postižení v kontextu mezioborových teoretických východisek; 3. téma: Zobrazování postižení a jeho interpretace – nástroj pro sociální práci; 4. téma: Jinakost tvůrců s postižením – art brut a outsider art; 5. téma: Jinakost tvůrců s postižením – disability art; 6. téma: Kulatý stůl s křeslem pro hosta – Jinakost jako bariéra; 7. téma: Metody arteterapie jako jeden z nástrojů sociální práce -(praktická cvičení);Studenti si zde vyzkouší naplňování vybraných cílů arteterapie v sociální práci (workshop). Účast studentů je povinná.
Literatura
  povinná literatura
 • MURPHY, F, R. Umlčené tělo. Praha : Slon, 2011. ISBN 80-85850-98-2
 • KOLÁŘOVÁ, K. Postižení normalitou: Disability art jako způsob (re)imaginace laterity. In Studia paedagogica. 19,2, 156-163.
 • PANČOCHA, K. Postižení jako axiologická kategorie sociální participace. Brno: MU, 2013. ISBN 978-80-210-6344-0.
 • VALENTA, M. Outsider Art a umělci s mentálním postižením. In Speciální pedagogika. roč. 15, 2005, č. 4, s. 285 - 293. ISSN 1211-2720.
 • JEBAVÁ, J. Úvod do arteterapie I. Praha : Bílý slon.
 • Gugging [online].[cit. 5.2.2014]. Dostupné na WWW: http://www.gugging.org/index.php/en/news>
 • SOCHOR, P., PANČOCHA, K., Výtvarná tvorba u dospělých osob se zdravotním postižením. In PANČOCHA, K., PROCHÁZKOVÁ, L., SAYOUD SOLÁROVÁ, K. et al. Edukativní, intervenční a terapeutické přístupy k dospělým osobám a seniorům se zdravotním postižením. Brno
 • SOCHOR, P. Člověk s postižením a výtvarná tvorba. Od zobrazování k autorství. Brno: MU, 2015. ISBN 978-80-210-7925-0, ISBN 978-80-210-7981-6 (online: pdf – MUNISPACE)
 • SLAVÍK, J. Současná arteterapie v České republice a v zahraničí. Praha : UK, 2000, ISBN 80-7290-004-8.
 • NÁDVORNÍKOVÁ, A. Art Brut v českých zemích. Olomouc: Arbor Vitae, 2008. ISBN 978-80-86300-95-5.
 • ŠICKOVÁ-FABRICI, J. Základy arteterapie. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-010-0.
  doporučená literatura
 • SOCHOR, Pavel. Disability and Art Creation. první. Brno: MSD, 2014. 133 s. ISBN 978-80-210-7579-5.
 • Náhradní obsah: KRHUTOVÁ, L. Diskriminace z důvodu zdravotního postižení v kontextu vzdělávání v sociální práci. Disertační práce, Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě , 2008.
Výukové metody
Zadání literatury a úkolů ke zpracování. Prezentace úkolů na semináři, diskuse. Zpětná vazba na seminární práci. Workshopy.
Metody hodnocení
Semestrální seminární práce. Individuální domácí příprava, analýza textů a dat (studijní dokumenty, povinná literatura). Schopnost interpretace ve skupinové diskuzi. Skupinová cvičení na seminářích a veřejná diskuse, příprava a aktivní participace v rámci praktické výuky - workshopy. Kolokvium - prezentace tématu semestrálního projektu (ústní zkouška).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.