ENS111 Seminář k bakalářské práci II

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Martin Černý (cvičící)
doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Dostalík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Eva Fraňková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Chabada, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Veronika Chvátalová, PhD (cvičící)
RNDr. Naděžda Johanisová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Hana Librová, CSc. (cvičící)
Mgr. Ing. Jan Malý Blažek (cvičící)
Mgr. Vojtěch Pelikán, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Ľuboš Slovák (cvičící)
Mgr. Lucie Sovová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Renata Svobodová (cvičící)
Mgr. et Mgr. Iveta Šedová, DiS. (cvičící)
Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Bc. Petra Burišková
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ENS111/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. B. Binka
ENS111/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Malý Blažek
ENS111/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Činčera
ENS111/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Dostalík
ENS111/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen. E. Fraňková
ENS111/06: Rozvrh nebyl do ISu vložen. T. Chabada
ENS111/07: Rozvrh nebyl do ISu vložen. V. Chvátalová
ENS111/08: Rozvrh nebyl do ISu vložen. N. Johanisová
ENS111/09: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Krajhanzl
ENS111/10: Rozvrh nebyl do ISu vložen. H. Librová
ENS111/11: Rozvrh nebyl do ISu vložen. V. Pelikán
ENS111/12: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Ľ. Slovák
ENS111/13: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Sovová
ENS111/14: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Stibral
ENS111/15: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Svobodová
ENS111/16: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Šedová
ENS111/17: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Z. Ulčák
ENS111/18: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
ENS111/19: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Černý
Předpoklady
! ENSb1111 Seminář k bakalářské práci II &&! NOW ( ENSb1111 Seminář k bakalářské práci II )&&( ENS110 Seminář k bakalářské práci I )
Předmět si studenti zapisují v semestru ve kterém chtějí odevzdat závěrečnou práci.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je, pod dohledem vedoucího práce, uskutečnění samostatného výzkumu v konkrétní tematické oblasti příslušného oboru a prezentace jeho výsledků cestou zpracování získaných dat do podoby standardního odborného textu, v rozsahu a formálních standardech (struktura textu, anotace, klíčová slova, formát, způsob citace, seznam použitých pramenů a literatury), jež definuje obor. Absolvent předmětu je schopen formulovat ve svém oboru relevantní výzkumný problém, realizovat odpovídající vlastní výzkum a na základě shromážděných dat sestavit odborný text, jenž je v souladu s teoretickými, metodologickými a formálními požadavky oboru. Student je také připraven svůj text kompetentně obhájit. Předměty ENS110 a ENS111 zapisuje student, který chce obor Environmentální studia ukončit bakalářskou prací. Předmět ENS110 je prerekvizitou pro zápis ENS111, ENS 111 student povinně zapisuje v semestru, ve kterém hodlá odevzdat práci (zpravidla 6. semestr studia).
Osnova
  • Předmět probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím práce v průběhu vlastního zpracovávání zadání.
Literatura
  • MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. 481 s. ISBN 8080632197. info
Výukové metody
Student se na individuálních konzultacích s vedoucím práce aktivně podílí na všech fázích tvorby práce – na přípravě, psaní i kompletaci.
Metody hodnocení
Předmět probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím práce. Je zakončen zápočtem, jenž uděluje vedoucí práce. Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání závěrečné práce v předepsaném termínu a v souladu s jejím zadáním i formálními a obsahovými požadavky, vyžadovanými oborem.
Informace učitele
Uvedený studijní plán vyjadřuje model jednooborového studijního programu. V případě, že student studuje dvouoborový program, studijní plán je konstruován obdobně.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Jedná se předmět s průběžnými kontrolami podle čl. 16.8. SZŘ MU.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020.