ZURb1218 Vybraná témata etiky médií

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Pá 4. 10. 14:00–15:40 PC54, 16:00–17:40 PC54, Pá 8. 11. 14:00–15:40 PC54, 16:00–17:40 PC54, Pá 29. 11. 14:00–15:40 PC54, 16:00–17:40 PC54
Předpoklady
! ZUR202 Úvod do žurnalistické etiky && ( ZURb1109 Etika a právo žurnalistiky || ZUR105 Úvod do žurnalistiky )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je formou seminární diskuze seznámit studenty s podstatnými tématy současné novinářské etiky s přihlédnutím k problémům domácího profesního pole. Studenti a studentky prohloubí svoji schopnost tato vybraná témata reflektovat na základě domácí přípravy, společné diskuze a prezentace vlastních tezí. Důraz je kladen na rozvoj samostatného kritické myšlení a prohlubování analytických nástrojů, stejně jako na orientaci ve zdrojích, s nimiž lze při řešení podobných etických problémů pracovat. Komplexnost předmětu vychází z požadavků aplikační sféry, jak byly zpracovány v analýze trhu práce.
Výstupy z učení
Orientace v aktuálních tématech etiky médií, schopnost samostatně je kriticky řešit, aplikace oborových hodnot a norem, kritická reflexe oborových východisek, orientace ve zdrojích a normách.
Osnova
 • Výběrová témata: 1. Úvodní hodina. 2. Axiologická východiska kurzu. 3. Soukromí a lidská důstojnost. 4. Násilí a jeho estetizace. 5. Dehumanizace. 6. Stigmatizace. 7. Smrt a terorismus. 8. Střet zájmů. 9. Angažovanost žurnalistiky. 10. Geopolitický kontext žurnalistiky. 11. Volby a předvolební žurnalistika. 12. Novináři na sociálních sítích.
Literatura
  povinná literatura
 • MOTAL, Jan. Dehumanization of Refugees in Media as a Case of Moral Disengagement. Ethics & Bioethics (in Central Europe). 2015, roč. 5, 3-4, s. 183-196. ISSN 1338-5615. info
 • MOTAL, Jan. „Not Man for the Sabbath“: Professional Dignity and Ethical Codes. Ethics and Bioethics. Prešov: Vydavatelstvo Prešovskej univerzity, 2014, roč. 4, 3-4, s. 117-122. ISSN 1338-5615. info
 • Media ethics : a philosophical approach. Edited by Matthew Kieran. 1st pub. Westport: Praeger, 1997. ix, 168. ISBN 0275966941. info
  doporučená literatura
 • • NAWKOVÁ, Lucie et al. Vyobrazení osob s duševním onemocněním v českých, chorvatských a slovenských tištěných médiích. In Česká a slovenská psychiatrie 106/6 (2010), pp. 351-356.
 • • STRÖMBÄCK, Jesper. In Search of Standard: Four Models of Democracy and Their Normative Implications for Journalism. In Journalism Studies, vol. 6, no. 3, 2005, pp. 331–345.
 • ROZEHNAL, Aleš. Mediální právo. 2. rozšířené vydání. Pzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 463 stran. ISBN 9788073805494. info
 • CHRISTIANS, Clifford G., Mark FACKLER a Kim B. ROTZOLL. Media ethics : cases & moral reasoning. 4th ed. New York: Longman, 1995. xiv, 350. ISBN 0801311861. info
Výukové metody
Diskuze na seminářích, příprava na hodiny, individuální prezentace, seminární práce (reflexe vlastních tezí).
Metody hodnocení
Zápočet za aktivitu ve výuce a splnění zadaných úkolů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.