ENSb1115 Úvod do filosofie

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Müllerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 16:00–17:40 P22
Předpoklady
! ENS115 Úvod do filosofie &&! NOW ( ENS115 Úvod do filosofie )
Žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Kurz se otevírá při 5 a více přihlášených studentech.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
A. Předat studentům znalost vývoje evropské filosofie na pozadí kulturního vývoje Evropy, nabídnout různé formy myšlení i načrtnout filosofické východiska různých proudů v environmentálním myšlení. B. Seznámit studenty se základy vědeckého myšlení.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen se orientovat v základech filosofie a filosofie vědy a nacházet jejich spojitosti a inspirace pro environmentální myšlení. Bude schopen klasifikovat a diskutovat různé myšlenkové koncepce a přístupy.
Osnova
  • Struktura přednášek a seminářů – Filosofie pro environmentalisty 1. Úvod (negativní charakteristika filosofie), vznik antické filosofie, pojem přírody v antice, myšlení přírodních národů). 2. Presokratikové, Sókratés, 3. Platón (Platónův ideální svět ve fyzice, etice a politice. 4. Aristotelés (základy aristotelské ontologie, etiky a vědy). 5. Helénistické filosofické školy (epikurejci, stoici, skeppse) a pozdní antika (Plotínos, východ a západ v pozdně antické raně křestanské filosofii) 6. raně a vrcholně středověká filosofie (zejm. sv. Augustin x sv. Tomáš). 7. Renesanční filosofie 8. Novověká (základní charakteristika zlomu v novověké filosofii, dvojkolejnost novověké filosofie - empirismus a racionalismus. Velké postavy novověku.) René Descartes. Osvícenství (základní charakteristika osvícenství, principy rozumu ve společenských vědách, problém rozumu a emocí). 9. Nové pohledy na vztah přírody a civilizace - J. J. Rousseau. Filosofie I. Kanta. 10. Základy vědeckého myšlení - filosofie vědy v 19. a 20. století 11. Vybrané směry filosofie 19.-20. století. 12. Vybrané směry filosofie 20. století - Existencionalismus, Heidegger - kritika techniky. 13. Vybrané směry filosofie 20. století - postmoderní filosofie.
Literatura
    doporučená literatura
  • TRETERA, Ivo. Nástin dějin evropského myšlení : od Thaléta k Rousseauovi. 5. vyd. Praha: Paseka, 2006. 374 s. ISBN 8071858196. info
  • STÖRIG, Hans Joachim. Malé dějiny filosofie. Edited by Petr Rezek, Translated by Miroslav Petříček - Karel Šprunk. 7., přeprac. a rozš. vyd.,. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000. 630 s. ISBN 8071925004. info
  • JASPERS, Karl. Úvod do filosofie : dvanáct rozhlasových přednášek. Praha: Oikoymenh, 1996. 119 s. ISBN 8086005054. info
  • KRATOCHVÍL, Zdeněk. Mýtus, filosofie, věda. 2. nezměn. vyd. Praha: Hrnčířství a nakladatelství Michal Jůza & Eva Jůzová, 1995. 314 s. +. ISBN 80-7111-021-3. info
    neurčeno
  • RUSSELL, Bertrand. A history of western philosophy. New York: Touchstone Book, 1972. xxiii, 895. ISBN 0671201581. info
Výukové metody
K výukovým metodám kurzu patří klasické přednášky (nyní on-line real time v aplikaci Zoom), přednášky na základě powerpointových prezentací, součástí je též samostatná četba doporučených textů, ústní zkoušení a diskuse nad probranou látkou. Přednášky budou doplněny kopírovanými přeloženými texty světových filosofů dle probírané látky.
Metody hodnocení
Ústní zkouška založená na probrané látce a doplněná v případě potřeby doporučenou literaturou.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2023.