PSYb2870 Konstruktivistické metody v psychologii

Fakulta sociálních studií
podzim 2024
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Miroslav Filip, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Miroslav Filip, Ph.D.
Katedra psychologie – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
( PSY102 Psychologie osobnosti || PSYb1020 Psychologie osobnosti )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 46/30
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cíl předmětu je seznámit studenty se dvěma konstruktivistickými metodami: test repertoárových mřížek (repertory grid technique), perceiver-element grid ("kvalitativní" rep-test) a dialogická narativní analýza. Konstruktivistické metody představují alternativu k běžnějším metodám (dotazníky, testy). Jsou citlivé k individualitě participantů, jejich výstupy ale umožňují i zobecnění a empirické testování; dále také organicky kombinují kvalitativní (interpretativní) přístup s kvantifikací. Kurz je koncipován jako cyklus seminářů. Po úvodu do konstruktivistických teorií budou studenti prezentovat a konzultovat vlastní výzkumné projekty a výzkumy s jednou z uvedených metod. Kurz tak mohou využít při přípravě výzkumu k bakalářské či diplomové práci.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni použít konstruktivistivké metody v psychologickém výzkumu (test repertovárových mřížek, kvalitativní rep-test), včetně návrhu konkrétní varianty metody, sběru dat a interpretace výsledků. Znalosti budou umět uplatnit ve vlastním výzkumu.
Osnova
  • 0. Obsah kurzu, očekávání od něj, vyjasnění "konstruktivistického" stylu výuky. 1. Teorie osobních konstruktů: pojem "konstrukt" a "konstruování", konstruktivistická výuka, konstrukční alternativizmus, osobní konstrukt, konstrukční systém, validizace a invalidizace konstrukčního systému; mapování konstrukčního systému testem repertoárových mřížek. 2. Reflexe a sebezkušenost - osobní konstrukty v příbězích, pohádkách, snech. 3. Test repertoárových mřížek, fáze "rep grid interview": specifikace problému, sestavení elementů, elicitace konstruktů, analýza a interpretace konstruktů. 4. Nástroj pro analýzu dat testu repertoárových mřížek OpenRepGrid package pro R: instalace, formátování a import dat, analýza dat (distance mezi konstrukty, dimenzionální a hierarchické modely konstrukčního systému, indexy "kognitivní komplexity" a jejich interpretace, bootstrapová hierarchická klastrová analýza a její interpretace). 5. Kvalitativní varianta testu repertoárových mřížek (perceiver-element grid); vztahová povaha konstruování, socialita. 6. Prezentace a diskuze literatury: každý tým bude mít za úkol nastudovat některou konstruktivistickou studii (kazuistiku, výzkumnou studii, teoretickou studii, ukázku aplikace ve vzdělávání apod.); její obsah budou prezentovat ostatním. 7. Prezentace vlastních projektů: účastníci semináře provedou v týmech malý výzkum s použitím některé konstruktivistické metody; téma je možné zvolit z nabídky nebo vymyslet vlastní.
Literatura
  • Filip, M., Lukavská, K., & Poláčková Šolcová, I. (2019). Dialogical and integrated self in late adulthood: Examining two adaptive ways of growing old. International Journal of Aging and Human Development, 1-26.
  • Strobachová, B., & Filip, M. (2016). School is our common world - A constructivist-phenomenological study of the construing of the Roma pupils ... In D. Winter, N. Reed (Eds.),The Wiley handbook of personal construct psychology, pp. 388-396.
  • Dimaggio, G., Hermans, H.J.M., & Lysaker, P.H. (2010). Health and adaptation in a multiple self. Theory & Psychology, 20, 379-399.
  • Sarangi, S., Canter, D., Youngs, D. (2013). Themes of radicalisation revealed through the personal constructs of Jihadi terrorists. Personal Construct Theory & Practice, 10, 40- 60.
  • Hermans, H. J. M. (2006). The self as a theater of voices: Disorganization and reorganization of a position repertoire. Journal of Constructivist Psychology, 19, 147-169
  • Lysaker, P. H., & Lysaker, J. T. (2004). Schizophrenia as dialogue at the ends of its tether: The relationship of disruptions in identity with positive and negative symptoms. Journal of Constructivist Psychology, 17, 105-119.
Výukové metody
"flipped classroom", prezentace pilotních studií, skupinová diskuze, studium literatury
Metody hodnocení
docházka odevzdání krátkých úkolů (přibližně jeden úkol na týden), krátké prezentace v rámci týmů i) konstruktivistické studie ii) vlastního výzkumu
Informace učitele
Výuka v tomto předmětu nesleduje obvyklé schéma od prezentace tématu k jeho procvičování a testování. Kurz se skládá z aktivit, v jejichž rámci mají studenti možnost konstruovat dané téma po svém a své porozemění diskutovat s ostatními. Studenti by měli počítat s tím, že výuka je někdy méně strukturovaná a že záleží na jejich vlastním zapojení.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2024/PSYb2870