VPLn8898 Metodologie závěrečné práce

Fakulta sociálních studií
podzim 2024
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Markéta Horáková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! VPL898 Metodologie závěrečné práce && ! NOWANY ( VPL898 Metodologie závěrečné práce ) && ( SEMESTR ( 2 ) || SOUHLAS )
Předmět VPLn8898 zapisují studenti tři semestry před ukončením standardní doby studia (tj. obvykle ve 2. semestru magisterského studia). Výuka předmětu probíhá dle stanoveného harmonogramu: jedno setkání s vyučujícími na začátku semestru (2 vyučovací hodiny) a individualizované konzultace s vyučujícími kurzu v polovině semestru. Na začátku semestru si studenti zvolí vedoucího práce, s nímž průběžně konzultují téma a cíle práce. Dle stanoveného harmonogramu zpracují tzv. Šablonu pro tvorbu závěrečné práce, podle níž vedoucí práce zanese téma do informačního systému a vloží zadání závěrečné práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je: 1) seznámit studenty s postupem psaní závěrečné práce a s teoretickými, metodologickými a formálními požadavky, které jsou na závěrečnou práci kladeny; 2) poskytnout studentům podporu při formulaci konkrétního záměru (projektu) závěrečné práce.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu budou studenti: - mít domluveného vedoucího práce, - mít formulován cíl své závěrečné práce a tím vytvořeny předpoklady pro absolvování předmětu Konceptualizace v následujícím semestru, - chápat podstatu procesu psaní závěrečné práce, - mít základní orientaci v klíčových prvcích závěrečné práce, - znát očekávání všech vyučujících (garantů předmětu i vedoucích prací) ohledně obsahu a formy závěrečné práce.
Osnova
 • Předmět je věnován následujícím tématům:
 • 1. Formální procedura přípravy závěrečné práce: předměty závěrečné práce, nalezení vedoucího závěrečné práce a postup spolupráce, formulace cílů práce prostřednictvím tzv. šablony.
 • 2. Charakteristiky závěrečné práce: typy závěrečných prací, kritéria hodnocení závěrečných prací, struktura a design závěrečné práce, etika výzkumu a anonymizace, prevence plagiátorství, formální náležitosti práce.
Literatura
 • BABBIE, Earl R. The practice of social research. Fourteenth edition. Boston: Cengage Learning, 2016, xxiv, 566. ISBN 9781305104945. info
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2008, 407 s. ISBN 9788073674854. info
 • BRYMAN, Alan. Social research methods. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2008, xiii, 748. ISBN 9780199202959. info
 • PUNCH, K. F. Úspěšný návrh výzkumu. 1. vyd. Praha: Portál, 2008, 230 s. ISBN 978-80-7367-468-7. info
 • NEUMAN, W.L. Basics of Social Research. Qualitative and Quantitative Approaches. Boston: Pearson Education, 2006. ISBN 978-0-205-48437-9. info
 • ALSTON, Margaret a Wendy BOWLES. Research for social workers : an introduction to methods. 2nd ed. London: Routledge, 2003, ix, 334. ISBN 0415307236. info
 • PATTON, Michael Quinn. Qualitative research & evaluation methods. 3rd ed. Thousand Oaks: Sage Publications, 2002, xxiv, 598. ISBN 0761919716. info
 • Jak se vyrábí sociologická znalost :příručka pro uživatele. Edited by Miroslav Disman. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000, 374 s. ISBN 80-246-0139-7. info
Výukové metody
Předmět zahrnuje počáteční přednášku a seminář seznamující studenty a) s procesem tvorby závěrečné práce a b) s charakteristikami závěrečné práce. Dále v předmětu probíhají individualizované konzultace s vyučujícími (v polovině semestru) a vedoucími závěrečných prací (průběžně).
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem. Předpokladem absolvování je účast na počáteční přednášce a semináři (dvě vyučovací hodiny), průběžné konzultování záměru závěrečné práce s vedoucím a odevzdání tématu a cílů závěrečné práce v podobě tzv. šablony. V ní studenti formulují sociální/organizační problém, který chtějí prostřednictvím své závěrečné práce řešit, naznačí aktuální stav poznání tohoto problému a navrhnou a zdůvodní poznávací cíl své závěrečné práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2024/VPLn8898