EN

PrF:BJ301K Občanské právo procesní I - Informace o předmětu

BJ301K Občanské právo procesní pro vyšší justiční úředníky I

Právnická fakulta
podzim 2019
Rozsah
10/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. (přednášející)
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Jaruška Stavinohová, CSc. (přednášející)
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Miloslav Hrdlička (cvičící)
JUDr. Michal Janoušek, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Petr Coufalík, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Matěj Dobeš, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Libor Holý (pomocník)
Mgr. Martin Lebeda, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Tereza Pondikasová (pomocník)
Mgr. Markéta Šlejharová (pomocník)
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. (náhr. zkoušející)
JUDr. Radim Chalupa, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.
Katedra civilního práva procesního - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Alice Dvořáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra civilního práva procesního - Právnická fakulta
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem výuky občanského práva procesního je seznámit studenty se základními pojmy a instituty civilního procesu a současně s charakteristikou jednotlivých druhů civilního procesu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: Porozumět základním pojmům a institutům civilního procesu a vysvětlit je v historických souvislostech; Použít informace o procesních pojmech a institutech k řešení konkrétních procesních situací; Vytvořit samostatně některé procesní úkony (např. žalobu) na zadané téma; Předkládat racionální návrhy na řešení některých procesních situací; Na základě nabytých znalostí aplikovat ustanovení procesních předpisů na konkrétní procesní situace; Interpretovat procesní předpisy v souladu s konstantní judikaturou soudů.
Osnova
 • 1. Pojem, předmět a druhy civilního procesu
 • 2. Právo na spravedlivý proces
 • 3. Základní principy civilního řízení soudního
 • 4. Pravomoc a příslušnost soudů, kompetenční spory
 • 5. Účastníci řízení a zastoupení
 • 6. Procesní podmínky
 • 7. Procesní úkony účastníků
 • 8. Procesní úkony soudu
 • 9. Náklady řízení
 • 10. Předběžná opatření
Literatura
  povinná literatura
 • WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní. 8. vydání. 621 stran. ISBN 9788075020765. info
  doporučená literatura
 • STAVINOHOVÁ, Jaruška a Petr HLAVSA. Civilní proces a organizace soudnictví. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 660 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; sv. 332). ISBN 80-210-3271-5. info
 • ZAHRADNÍKOVÁ, Radka. Civilní právo procesní. 2. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 579 stran. ISBN 9788073805715. info
 • MACUR, Josef. Právo procesní a právo hmotné. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 158 s. ISBN 8021007400. info
 • MACUR, Josef. Povinnost a odpovědnost v občanském právu procesním. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1991. 151 s. ISBN 8021002646. info
 • MACUR, Josef. Důkazní břemeno v civilním soudním řízení. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 172 s. ISBN 8021011610. info
 • MACUR, Josef. Zásada projednací v civilním soudním řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 233 s. ISBN 8021016280. info
 • MACUR, Josef a Jaruška STAVINOHOVÁ. Úvod do teorie občanského práva procesního. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1990. 110 s. ISBN 8021000996. info
 • MACUR, Josef. Problémy vzájemného vztahu práva procesního a hmotného. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 183 s. ISBN 8021008105. info
 • STAVINOHOVÁ, Jaruška. Problém diferenciace řízení sporného a nesporného v socialistickém civilním procesu. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1984. 132 s. info
  neurčeno
 • WINTEROVÁ, Alena a Alena MACKOVÁ. Civilní právo procesní : vysokoškolská učebnice. 7. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2014. 621 s. ISBN 9788072019403. info
Výukové metody
Během semestru probíhají přednášky. Přednášky jsou nepovinné. Při výuce jsou využívány moderní metody výuky - prezentace témat, praktické příklady, výklad judikatury soudů, prezentace doporučené literatury.
Metody hodnocení
Kurz je zakončen kolokviem - písemným testem.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.