BJ303Zk Rodinné právo pro vyšší justiční úředníky

Právnická fakulta
podzim 2018
Rozsah
8/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.
Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Alice Dvořáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Čt 20. 9. 16:00–17:40 257, 18:00–19:40 257, Pá 2. 11. 14:00–15:40 124, 16:00–17:40 124
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem výuky je aktivně získat znalosti a dovednosti z rodinného práva jako základního odvětví soukromého práva. Na konci výuky bude student schopen samostatně vyhledat, nastudovat, analýzovat a komentovat judikaturu Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva, včetně tzv. disentních stanovisek. Tím student získá povědomí o lidskoprávní dimenzi rodinného práva a jeho významu pro člověka jako dítěte, rodiče, manžela, náhradního rodiče apod. Student bude moci porozumět dané problematice v souvislostech. Nahlédnutím do právních řádů jiných zemí se student seznámí s problematikou sbližování a rozcházení rodinných práv v Evropě, s jeho kořeny. Porozumí problematice "common core" a informace využije k formulování "better law". Tím student získá předpoklady pro argumentačně promyšlená a racionální stanoviska ve věci vývoje rodinného práva a jeho tendencí. Pouze správné porozumění dané problematiky v jejich širších souvislostech povede studenta ke správné aplikaci jak platné právní úpravy, tak úpravy rekodifikované. V průběhu výuky student - mimo jiné - aktivně rozebírá případové studie, analyzuje a řeší modelové případy, interpretuje a aplikuje zákon a promyšleně a racionálně argumentuje.
Osnova
  • Význam rodinného práva a jeho postavení v systému práva. Vznik manželství. Manželství neplatné a zdánlivé. Práva a povinnosti manželů. Zánik a zrušení manželství. Vznik partnerství. Práva a povinnosti partnerů. Zánik a zrušení partnerství. Nesezdané soužití. Práva a povinnosti druha a družky. Určování rodičovství. Aktuální otázky mateřství. Domněnky otcovství. Rodičovská zodpovědnost. Vyživovací povinnost. Instituty náhradní rodinné péče: pěstounská péče, osvojení, svěření do výchovy jinému. Opatrovnictví a poručenství. Sociálně-právní ochrana. Práva dítěte. Aktuální otázky rekodifikace.
Literatura
    povinná literatura
  • HRUŠÁKOVÁ, Milana, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Lenka WESTPHALOVÁ a Radovan DÁVID. Rodinné právo. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. xl, 355. ISBN 9788074006449. info
    doporučená literatura
  • Občanský zákoník : komentář. Edited by Milana Hrušáková - Zdeňka Králíčková - Lenka Westphalová - Zd. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014. xxxi, 1349. ISBN 9788074005039. info
  • HRUŠÁKOVÁ, Milana a Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ. Rodinné právo : praktická cvičení. 4. vyd. 4., přeprac. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 139 s. (Edice učebnic Právnické fakulty MU ; č. 359). ISBN 80-210-3719-9. info
Výukové metody
Výukovými metodami jsou zejména přednášky, které poskytují základ pro vytvoření si ucelené představy o rodinném právu a jeho základních institutech. Přednášky jsou doplněny PowerPointovými prezentacemi dostupnými v informančím systému Masarykovy unvierzity a na el-portále Masarykovy univerzity. Předmět je zabezpečen učebnicí. Na přednášky navazují cvičení, pro která jsou vypracovány sylaby strukturované do dvou částí: část teoretická (témata k diskusi) a část praktická (konkrétní příklady). Jedno cvičení je vždy věnováno aktivnímu řešení případové studie. Materiály jsou k dispozici v informačním systému (žaloby, protokoly z jednání, soudní rozhodnutí, různá vyjádření, znalecké posudky). Student rozvíjí dovednostní složky a lépe chápe studijní materii, kterou si tak lépe zapamatuje. Tím získá návyky ke snadné využitelnosti v praktickém životě.
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou přednášek. Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast, zejména zvládnutí praktických příkladů a odevzdání důkladně zpracované jedné domácí práce. Domácí práce musí být prezentována a její výsledky obhájeny. Výuka je dále zaměřena na řešení modelových příkladů a případových studií. Důraz je kladen na klalitní domácí přípravu, její prezentaci, týmovou práci, diskusi, argumentaci. Studenti jsou vedeni k aktivnímu vyhledávání, analýze a komentování judikatury Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva, včetně tzv. disentů, k diskusi, argumentaci, k řešení kolizních situací. Tyto interaktivní didaktické metody navazují na předchozí teoreticko-systematické výklady na přednáškách, doplněných PowerPointovými prezentacemi, a na samostudium. Detailní podmínky stanoví příslušný vyučující. Studenti s uděleným ISP se musí dostavit k individuálním konzultacím, zejména k zadaným příkladům, a odevzdat a obhájit jednu domácí práci. V ostatním platí příslušný pokyn děkana. Zkouška je ústní. Student aktivně řeší jeden praktický příklad a odpovídá na dvě otázky. Zkoušející hodnotí znalosti v souvislostech. Neznalost jedné ze složek vede k hodnocení nevyhovující. Uvedené metody slouží k ověření, zda bylo dosaženo plánovaných výsledků výuky.
Informace učitele
Podmínkou pro udělení zápočtu pro posluchače s ISP je úspěšné zvládnutí vybraných příkladů a odevzdání a obhájení domácí práce zadané vyučujícím v rámci konzultací v konzultačních hodinách ve výukovém období. V dalším platí příslušný pokyn děkana. ÚZ Rodinné právo
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2018/BJ303Zk

Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 9. 2018 16:56, 39. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému