BM505Zk Základy správní vědy

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
12/0/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
JUDr. Radislav Bražina, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc. (přednášející)
JUDr. Alena Kliková, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (přednášející)
JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Svoboda, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Markéta Bednářová (pomocník)
JUDr. Kamil Jelínek (pomocník)
Mgr. Monika Krejčová (pomocník)
Mgr. Michal Šašek (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Pá 2. 10. 16:00–17:40 133, 18:00–19:40 133, Pá 30. 10. 16:00–17:40 215, 18:00–19:40 215, Pá 13. 11. 8:00–9:40 215, 10:00–11:40 215
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 31 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student po úspěšném absolvování předmětu Správní věda - disponuje hlubšími poznatky o faktické struktuře a fungování veřejné správy jako řídícího společenského systému, - je schopen orientace v základních aspektech a problémech moderní veřejné správy v podmínkách demokratického právního státu a v Evropském správním prostoru, - má znalosti o rozhodovacích procesech ve veřejné správě ( včetně principů dobré správy), o problematice personálního základu veřejné správy a státní služby, o principech etiky a etických kodexech, - orientuje se v informační politice a standardech veřejné správy, - umí navrhnout východiska a konkrétní řešení problémových otázek souvisejících s organizací a činností veřejné správy, zejména v procesech reformních změn, - dokáže zprostředkovat poznatky z nejnovějšího vývoje a trendů v systémech evropské veřejné správy pro přípravu modernizačních postupů ve veřejné správě.
Osnova
 • Pojem a předmět správní vědy, historie zkoumání veřejné správy, přístupy ke zkoumání veřejné správy, organizace veřejné správy a organizační principy, rozhodování ve veřejné správě a jeho faktory a principy, kritérium efektivnosti veřejné správy, transparentnost, odpovědnost a kontrola veřejné správy, informační politika a standardy veřejné správy, personální stránka veřejné správy a institut státní služby, etika veřejné správy, význam zkoumání veřejné správy v moderním demokratickém a právním státě, hodnoty a principy tzv. Evropského správního prostoru a jeho vytváření, reformní procesy ve veřejné správě.
Literatura
 • HENDRYCH, Dušan. Správní věda : teorie veřejné správy. 3., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. 231 s. ISBN 9788073574581. info
 • POMAHAČ, Richard a Olga VIDLÁKOVÁ. Veřejná správa. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2002. xii, 278. ISBN 8071797480. info
 • POMAHAČ, Richard. Průvodce veřejnou správou. Vyd. 1. Praha: ISV, 1999. 246 s. ISBN 80-85866-42-0. info
 • Místní správa v liberálních demokraciích : úvodní náčrt. Edited by J. A. Chandler. Vyd. 1. Brno: Doplněk, 1998. 264 s. ISBN 8072390236. info
 • SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Jan SVATOŇ a Petr MRKÝVKA. Základy správní vědy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 234 s. ISBN 8021018283. info
 • BAKEŠ, Milan. Veřejná správa a právo : pocta prof. JUDr. Dušanu Hendrychovi k 70. narozeninám. Edited by Vladimír Mikule - Vladimír Sládeček - Vladimír Vopálka - Dušan. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 1997. vii, 378. ISBN 8071791911. info
 • SKULOVÁ, Soňa. Rozhodování ve veřejné správě. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 173 s. ISBN 802101458X. info
 • VESELÁ, Monika. Státní služba [Veselá, 1996]. Brno, 1996. 137 listů. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Ústní zkouška.Student si losuje 2 otázky. Pokud u jedné z nich neuspěl, neuspěl v rámci celé zkoušky.
Informace učitele
Bakalářské studium Veřejná správa, 6. semestr Zkušební otázky - "Správní věda pro bakaláře" 1. Vývoj a přístupy ke zkoumání veřejné správy. 2. Pojem, předmět, metody a účel správní vědy. 3. Vztah správní vědy a vědy správního práva, rozdíly a společné znaky obou oborů. 4. Pojem správa. Správa soukromá a správa veřejná, shodné znaky a rozdíly. Management a veřejná správa. 5. Základní vymezení veřejné správy jako systému (systémový přístup). Vnitřní členění systému veřejné správy. 6. Pojem organizace veřejné správy. Organizační principy veřejné správy. 7. Organizace veřejné správy ve formálním a neformálním pojetí. Systémy řízení – organizační modely. 8. Funkce veřejné správy ve společnosti, metody působení veřejné správy. 9. Formy činnosti veřejné správy. Hlavní činnosti v procesu řízení. 10. Rozhodovací procesy ve veřejné správě (pojem, členění, stadia). Princip omezené racionality. 11. Podíl občanů na rozhodování veřejné správy. 12. Princip otevřenosti a transparentnosti veřejné správy. 13. Principy dobré správy. Evropský správní prostor – pojem, význam. 14. Pojem „veřejná služba“, formy veřejné služby. 15. Předpoklady pro výkon služby. Povinnosti pracovníka veřejné správy. 16. Výběr pracovníků veřejné správy. 17. Etika veřejné správy. Etické kodexy. Etická infrastruktura. 18. Hodnocení veřejné správy. Kritérium efektivnosti veřejné správy. 19. Reformy veřejné správy. Reforma veřejné správy v ČR.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/BM505Zk