BN507K Základy pozemkového práva I

Právnická fakulta
podzim 2021
Rozsah
12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
JUDr. Jana Dudová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jakub Hanák, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc. (přednášející)
JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Dominik Židek, Ph.D. (přednášející)
Garance
JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D.
Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Dodavatelské pracoviště: Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva - Právnická fakulta
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 25 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními instituty obecné části pozemkového práva a jejich vazbami na soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty související s výkonem veřejné správy. Po úspěšném ukončení předmětu je student schopen vyjmenovat a interpretovat základní prameny obecné části pozemkového práva. Bude schopen vysvětlit instituty obecné části pozemkového práva a aplikovat získané znalosti v praxi.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vyjmenovat a interpretovat prameny právní úpravy obecné části pozemkového práva;
- popsat a vysvětlit základní instituty obecné části pozemkového práva;
- aplikovat obecně získané poznatky v aplikační praxi.
Osnova
 • Předmět, subjekty, systém a prameny pozemkového práva. Metoda právní regulace pozemkově-právních vztahů. Pojmy.
 • Kategorizace a evidence pozemků.
 • Oceňování pozemků.
 • Specifika pozemkového vlastnictví a jeho omezení.
 • Pozemkové vlastnictví obcí, krajů a státu.
 • Územní plánování a rozhodování o změnách v území.
 • Pozemkové úpravy.
Literatura
  povinná literatura
 • PEKÁREK, Milan, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Ivana PRŮCHOVÁ a Jana TKÁČIKOVÁ. Pozemkové právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 488 s. Učebnice -516. ISBN 978-80-210-7536-8.
 • HANÁK, J., TKÁČIKOVÁ, J. PRŮCHOVÁ, I., DUDOVÁ, J.,PEKÁREK, M. Praktikum z pozemkového práva, MU 2018
  doporučená literatura
 •  BAUDYŠ, Petr: Katastrální zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2014, 421 s., ISBN 978-80-7400-525-1.
 • KABELKOVÁ, Eva:. Věcná břemena v novém občanském zákoníku. Komentář. 1. Vydání. Praha: C.H. Beck, 2013, ISBN 978-80-7400-461-2
 •  JANŮ, Petra, ŠUSTEROVÁ, Daniela, VRCHA, Pavel: Nový katastrální zákon, poznámkové vydání s judikaturou, Linde Praha, 2014,336 s., ISBN 978-80-7201-934-2.
 •  HANDRLICA, J.: Právní úprava věcných břemen je subsidiární k institutu veřejnoprávních omezení. Jurisprudence, 2006, č. 6
 •  Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem, Eliáš, K. a kolektiv, nakladatelství Sagit, a.s., 2012. ISBN 978-80-7208-922-2.
 •  Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních vztahů k pozemkům, Spáčil, J. Spáčil, M. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011, s. 764. ISBN 978-80-7357-688-2.
 • DROBNÍK, JAROSLAV, DVOŘÁK, PETR. Lesní zákon. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, ISBN 978-80-7357-425-3
 • ADAMOVÁ, Hana, Luboš BRIM, Petr COUFALÍK, Eva DOBROVOLNÁ, Jakub HANÁK a Anna PEKAŘOVÁ. Pozemkové vlastnictví. Praha: Wolters Kluwer, 2020. 832 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-690-0. info
 • PRŮCHA, Petr a Alena KLIKOVÁ. Veřejné stavební právo. 2., aktualizované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 189 s. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 547. ISBN 978-80-210-9362-1. info
 • HURDÍK, Jan a Lenka DOBEŠOVÁ. Občanské právo hmotné : obecná část, absolutní majetková práva. 3. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. 302 stran. ISBN 9788073807184. info
  neurčeno
 • Zákon o vyvlastnění : praktický komentář. Edited by Jakub Hanák - Dominik Židek - Robert Černocký. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2020. xi, 190. ISBN 9788075986344. info
Výukové metody
Přednášky dle osnovy. Práce s právními předpisy, odbornou literaturou, judikaturou a dalšími relevantními zdroji.
Metody hodnocení
Zpracování kolokviální práce dle zadání. Rozprava k tématu kolokviální práce a souvisejícím institutům pozemkového práva.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.