BN605Zk Základy pozemkového práva II

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
12/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
JUDr. Jana Dudová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jakub Hanák, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D. (přednášející), doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc. (zástupce)
doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc. (přednášející)
JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Dominik Židek, Ph.D. (přednášející)
Garance
JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D.
Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Dodavatelské pracoviště: Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Čt 25. 2. 12:00–13:40 126, 14:00–15:40 126, Pá 5. 3. 12:00–13:40 315, 14:00–15:40 315, Pá 19. 3. 12:00–13:40 315, 14:00–15:40 315
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními instituty zvláštní části pozemkového práva a jejich vazbami na instituty obecné části pozemkového práva a na soukromoprávní a veřejnoprávní aspekty souvisejícími s výkonem veřejné správy. Po úspěšném ukončení předmětu je student schopen vyjmenovat a interpretovat základní prameny zvláštní části v souvislosti s prameny obecné části pozemkového práva a vysvětlit instituty obecné a zvláštní části pozemkového práva a získané znalosti využít k vytváření právních stanovisek k modelovým příkladům, určit dotčené subjekty a jejich postavení, včetně subjektu příslušného k rozhodování v daných případech a sepsat potřebné právní podání.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vyjmenovat a interpretovat prameny právní úpravy pozemkového práva (obecné i zvláštní části);
- popsat a vysvětlit základní instituty pozemkového práva;
- aplikovat obecně získané poznatky v aplikační praxi.
Osnova
 • 1. Právní režim zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa.
 • 2. Právní režim pozemků sloužících vodnímu hospodářství.
 • 3. Právní režim pozemků sloužících ochraně přírody.
 • 4. Právní režim pozemků sloužících vyhledávání a dobývání nerostů.
 • 5. Stavba a pozemek. Právní režim stavebních pozemků.
 • 6. Právní režim pozemních komunikacích. Právní režim veřejných prostranství.
Literatura
  povinná literatura
 • PEKÁREK, Milan, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Ivana PRŮCHOVÁ a Jana TKÁČIKOVÁ. Pozemkové právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 488 s. ISBN 978-80-210-7536-8.
 • HANÁK, J., TKÁČIKOVÁ, J. PRŮCHOVÁ, I., DUDOVÁ, J.,PEKÁREK, M. Praktikum z pozemkového práva, MU 2018
  doporučená literatura
 • Franková, M. a kol.: Úvod do pozemkového práva. 1. vyd.,Beroun: nakladatelství Eva Rozkotová Publishing 2014. 240 s. ISBN 978-80-87488-19-5.
 • Stavební zákon : komentář. Edited by Jana Machačková. 3. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2018. xvi, 1199. ISBN 9788074005589. info
 • VOMÁČKA, Vojtěch, Jaroslav KNOTEK, Michaela KONEČNÁ, Jakub HANÁK, Filip DIENSTBIER a Ivana PRŮCHOVÁ. Zákon o ochraně přírody a krajiny. Komentář. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2017. 676 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-675-3. info
 • Lesní zákon : komentář. Edited by Jaroslav Drobník - Petr Dvořák. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. xii, 290. ISBN 9788073574253. info
Výukové metody
Přednášky podle uvedené osnovy a samostudium.
Metody hodnocení
Ústní zkouška, při které student prokazuje svoje znalosti z vylosovaných témat (jedno z obecné a jedno ze zvláštní části pozemkového práva), které odpovídají přednášeným tématům a literatuře zadané ke studiu. Hodnocení provádí vyučující na základě správnosti a úplnosti odpovědí.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/BN605Zk