BZ307K Základy správního práva procesního I

Právnická fakulta
podzim 2021
Rozsah
12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester. 6 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Alena Kliková, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (přednášející)
JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Veronika Smutná, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Svoboda, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Jan Ferfecký (pomocník)
JUDr. Kamil Jelínek, Ph.D. (pomocník)
Mgr. et Mgr. Kamil Vařeka (pomocník)
Garance
JUDr. Alena Kliková, Ph.D.
Katedra správní vědy a správního práva – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra správní vědy a správního práva – Právnická fakulta
Rozvrh
Pá 17. 9. 8:00–9:40 030, 8:00–9:40 034, 10:00–11:40 034, 10:00–11:40 030, 16:00–17:40 030, 16:00–17:40 034, 18:00–19:40 030, 18:00–19:40 034, Pá 15. 10. 8:00–9:40 030, 8:00–9:40 034, 10:00–11:40 030, 10:00–11:40 034
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 50 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout teoretický základ problematiky správního procesu, a to jak z pohledu teoretického, tak praktického včetně aktuálních změn. Hlavní témata budou vyučována se zohledněním procesu probíhajících reforem veřejné správy. V rámci tohoto předmětu bude pozornost zaměřena na vysvětlení základních pojmů správního práva procesního, jednotlivých postupů správních orgánů dle správního řádu, a to se zaměřením na jednotlivé procesní formy činnosti správních orgánů. Dále bude pozornost věnována základním otázkám vztahu obecné úpravy procesů obsažených ve správním řádu a jejich vztah ke zvláštním úpravám.
Výstupy z učení
Student po úspěšném absolvování předmětu Správní právo procesní I: - rozumí povaze a účelu správního práva procesního jako součásti správního práva, - zná teoretické i praktické poznatky o základech a konkrétní úpravě jednotlivých procesních forem činnosti správních orgánů, - je schopen vysvětlit vztah obecné úpravy procesů obsažených ve správním řádu a jejich vztah ke zvláštním úpravám, - má znalost o systematice správního řádu, - je schopen aplikovat základní zásady činnosti správních orgánů pro postupy podle konkrétních ustanovení zákona.
Osnova
 • Pojem a podstata správního procesu a správního práva procesního. Obecná a zvláštní úprava postupů správních oprgánů. Základní zásady činnosti správních orgánů. Systematika správního řádu. Pojem a právní úprava správního řízení, subjekty správního řízení, zahájení a průběh správního řízení, správní rozhodnuti. opatření proti nečinnosti.
Literatura
  doporučená literatura
 • PRŮCHA, Petr, Správní řád s poznámkami a judikaturou, Praha: Leges, 2012, ISBN 978-80-8757-635-9
 • VEDRAL, Josef. Správní řád :komentář. Vyd. 1. Praha: Ivana Hexnerová - Bova Polygon, 2012
  neurčeno
 • KLIKOVÁ, Alena, Petr HAVLAN, Marek CHADIMA, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA, Petr PRŮCHA, Stanislav SEDLÁČEK, Soňa SKULOVÁ a Jiří VENCLÍČEK. Správní řád. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016, 652 s. Meritum. ISBN 978-80-7478-943-4. info
 • Správní řád : komentář. Edited by Luboš Jemelka - Klára Pondělíčková - David Bohadlo. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008, xxiv, 592. ISBN 9788071797845. info
 • PRŮCHA, Petr. Správní řád s poznámkami a judikaturou. 3. aktualizovan. Praha: Praha, Leges, 2017,, 2017, 519 s. ISBN 978-80-7502-202-8. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Podmínkou udělení kolokvia je zpracování písemné práce spočívající v sepsání správního rozhodnutí v modelovém případě, který bude zadán prostřednictvím IS MU, a hodnocení této písemné práce na úrovni „prospěl/a“. Práce, resp. sepsané rozhodnutí, musí splňovat požadavky kladené na správní rozhodnutí právními předpisy, přičemž student se v práci neomezí jen na popis jednotlivých zákonných ustanovení, ale zvolené řešení musí odůvodnit na základě právní argumentace.
Informace učitele
Podmínkou udělení kolokvia je zpracování písemné práce spočívající v sepsání správního rozhodnutí v modelovém případě, a hodnocení této písemné práce na úrovni „prospěl/a“. Práce, resp. sepsané rozhodnutí, musí splňovat požadavky kladené na správní rozhodnutí právními předpisy, přičemž student se v práci neomezí jen na popis jednotlivých zákonných ustanovení, ale zvolené řešení musí odůvodnit na základě právní argumentace.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2021/BZ307K