BZ507Zk Basics of Criminal Law Substantive and Procedural Criminal Law

Faculty of Law
Autumn 2019
Extent and Intensity
0/0. 7 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. (lecturer)
Mgr. David Čep, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Katarína Kandová, Ph.D. (lecturer)
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc. (lecturer)
JUDr. Jan Provazník, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D. (alternate examiner)
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. (alternate examiner)
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (alternate examiner)
Guaranteed by
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
Department of Criminal Law - Faculty of Law
Contact Person: Jana Dopitová
Supplier department: Department of Criminal Law - Faculty of Law
Prerequisites
( BZ407Z Criminal Law Substant I || CBT404Z Criminal Law Substantive I || BT404Z Criminal Law Substant I ) && ( BZ408Z Procedural Criminal Law I || CBT405Z Procedural Criminal Law I || BT405Z Procedural criminal law I ) && ! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Criminal substantive law I and II (general and special part) Criminal process law I and II (general and special part)
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 12 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Oral examination: including criminal substantive and process law, general and special part; students should by able to understand the foundations of the criminal substantive and process law for application practice.
Syllabus
 • Basic concepts: crime, offence, punishment, protective measures, measures for juveniles. Special part of the criminal substantive law. Basic concepts: criminal procedure, police, prosecutor, court,evidence, ensurence of persons and things for criminal procedure. Special part of the criminal process law.
Literature
  required literature
 • FRYŠTÁK, MAREK and ŽATECKÁ,EVA. Trestní právo hmotné, obecná část. : Key Publishing, 2010. info
 • FRYŠTÁK, Marek. Trestní právo hmotné - zvláštní část. Vyd. 2. zcela přeprac. a do. Ostrava: Key Publishing, 2009. 170 s. ISBN 9788074180408. info
 • FRYŠTÁK, Marek. Trestní právo procesní. Vyd. 2. přeprac. Ostrava: Key Publishing, 2009. 265 s. ISBN 9788074180415. info
  recommended literature
 • FENYK, Jaroslav, Roman HÁJEK, Igor STŘÍŽ and Přemysl POLÁK. Trestní zákoník a trestní řád, průvodce trestněprávními předpisy a judikaturou, 1. díl - Trestní zákoník (Criminal Code and Criminal Procedure Code, guidebook through criminal acts and jurisprudence). 1. vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2010. 1317 pp. Edice Komentované zákony. ISBN 978-80-7201-802-4. info
 • STŘÍŽ, Igor, Přemysl POLÁK, Jaroslav FENYK and Roman HÁJEK. Trestní zákoník a trestní řád, průvodce trestněprávními předpisy a judikaturou, 2. díl - trestní řád (Criminal Code and Criminal Procedure Code, guidebook through criminal legislation and jurisprudence, 2. volume - Criminal Procedure). 1. vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2010. 1185 pp. Edice komentované zákony. ISBN 978-80-7201-803-1. info
 • KRATOCHVÍL, Vladimír. Kurs trestního práva : trestní právo hmotné : obecná část. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. xxxvii, 79. ISBN 9788074000423. info
 • KUCHTA, Josef. Kurs trestního práva : trestní právo hmotné : zvláštní část. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. xxxix, 617. ISBN 9788074000478. info
 • SOLNAŘ, Vladimír, Jaroslav FENYK, Dagmar CÍSAŘOVÁ and Marie VANDUCHOVÁ. Systém českého trestního práva (The system of the Czech criminal law). 1.vydání. Praha: Novatrix, s.r.o., 2009. 942 pp. ISBN 978-80-254-4033-9. info
 • ŽATECKÁ, Eva. Trestní právo hmotné a procesní. Obecná část. Multimediální učební text. 2.,doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 94 pp. Edice multimediálních učebních textů PrF MU č. 49. ISBN 978-80-210-5054-9. info
 • ŽATECKÁ, Eva. Trestní právo hmotné a procesní. Zvláštní část. Multimediální učební text. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 86 pp. Edice multimediálních učebních textů PrF MU č. 56. ISBN 978-80-210-5094-5. info
 • FENYK, Jaroslav, Dagmar CÍSAŘOVÁ, Tomáš GŘIVNA, Jan HLAVÁČEK, Světlana KLOUČKOVÁ, Pavel KROULÍK, Václav MANDÁK, František PÚRY and Bohumil REPÍK. Trestní právo procesní (Criminal Procedure). 1. vydání. Praha: ASPI, a.s., 2008. 822 pp. učebnice. ISBN 978-80-7357-348-5. info
Teaching methods
Criminal Law and Procedure are positive legal disciplines. They can exist only in mutual interaction. Education needs use of theoretical - practical methods, based on presentation of theoretical provision and its explanation as a practical example within active student involvement. This enable to teacher to evaluate the level of knowledge and at the same time the method provides background on ability of students to apply theoretical information in concrete case.
Assessment methods
The students have to study at home (individual study of law, cases, literature, and power point presentations) beside the attendance at lectures. The students have to solve the problems and argue during the oral exam.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/autumn2019/BZ507Zk