CM302Z Management - cvičení

Právnická fakulta
podzim 2011
Rozsah
0/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Ing. Ivan Vágner, CSc., MBA (cvičící)
Bc. Ing. Mojmír Sabolovič, Ph.D. (cvičící)
Ing. Miroslav Weber, CSc. (cvičící)
Ing. Alena Kerlinová, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Eva Tomášková, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Vladimír Šefl, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Ing. Ivan Vágner, CSc., MBA
Katedra finančního práva a národního hospodářství – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Gabriela Medková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CM302Z/01: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každý sudý čtvrtek 11:10–12:40 133, A. Kerlinová, I. Vágner, M. Weber
CM302Z/02: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každý lichý čtvrtek 11:10–12:40 133, A. Kerlinová, I. Vágner, M. Weber
CM302Z/03: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každý sudý čtvrtek 13:30–15:00 133, A. Kerlinová, I. Vágner, M. Weber
CM302Z/04: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každý lichý čtvrtek 13:30–15:00 133, A. Kerlinová, I. Vágner, M. Weber
CM302Z/05: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každý sudý čtvrtek 15:05–16:35 133, A. Kerlinová, I. Vágner, M. Weber
CM302Z/06: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Kerlinová, I. Vágner, M. Weber
Předpoklady
NOW ( CM302Zk Management )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: Popsat a vysvětlit základní metodologické postupy: rozhodování, profilových analýz, motivace (stimulace), formování vizí a cílů, SWOT analýzy, příznaky a diagnostiku krize v organizaci, principy managementu organizace v krizi, úlohu finanční analýzy a časové hodnoty peněz v rámci finančního managementu.
Aplikovat metody: modifikovaného rozhodovacího procesu, rozhodovací anylýzy, matice plánování času, profilových analýz, SMART cílů, SWOT analýzy, diagnostiky krize v organizaci a managementu organizace v krizovém stavu,kalkulace nákladů, investičního rozhodování, finančního plánování.
Analyzovat: přičiny problémů na individuální a organizační úrovni, osobní a pracovní profily, využítí disponibilního času, obsah formulovaných vizí a cílů, příležitosti a hrozby v obecném a oborovém okolí konkrétní organizace a její silné a slabé stránky, přičiny krize jakékoliv organizace, finanční "zdraví" ziskové organizace.
Formulovat: jednoznačné rozhodnutí, soubor motivů a stimulů pro konkrétního člověka, doporučení pro přesun vlastních činností do kvadrantu důležitých a nenaléhavých aktivit, cíle v souladu s požadavky SMART, konkurenční "jádro" pro konkrétní organizaci, protikrizová doporučení pro vrcholový managemnent organizace, podněty k zlepšení finančního "zdraví" organizace.
Zdůvodnit navrhované doporučení nebo podněty (viz bod výše).
Osnova
 • Modul I.: Rozhodování (rozhodovací proces, metoda rozhodovací analýzy, matice plánovaní času).
 • Modul II.: Osobní management (profilové analýzy, stimulace a motivace).
 • Modul III.: Vize - cíle.
 • Modul IV.: Analýza SWOT.
 • Modul V.: Základy krizového managementu.
 • Modul VI.: Základy finančního managementu.
Literatura
  povinná literatura
 • VÁGNER, Ivan. Systém managementu. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 432 s. ISBN 9788021042643. info
 • VÁGNER, Ivan a Miroslav WEBER. Osobní management. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 142 s. ISBN 9788021042650. info
  doporučená literatura
 • FOTR, Jiří, Jiří DĚDINA a Helena HRŮZOVÁ. Manažerské rozhodování. Vyd. 2. upr. a rozš. Praha: Ekopress, 2000, 231 s. ISBN 8086119203. info
 • VALACH, Josef. Finanční řízení podniku. 2. aktualizované a rozší. Praha: Ekopress, 1998, 324 s. ISBN 8086119211. info
 • GROSS, Stefan F. Vztahová inteligence :schopnost a umění získat si lidi. 2. vyd. Praha: Management Press, 2003, 235 s. ISBN 80-7261-076-7. info
 • TEPPER, Bruce B. Manažerské znalosti a dovednosti. 1. vyd. Praha: Grada, 1996, 110 s. ISBN 8071693472. info
 • BĚLOHLÁVEK, František. Jak řídit a vést lidi. 2. doplněné vyd. Praha: Computer Press, 2000, viii, 100. ISBN 8072263080. info
 • KATRŇÁKOVÁ, Hana, Ivan VÁGNER a Miroslav WEBER. Personal management & leadership : multimediální učební text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 104 + CD. (Edice multimediálních pomůcek PrF MU ; č. 17). ISBN 80-210-3935-3. info
 • ŠULEŘ, Oldřich. Manažerské techniky. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2003, 152 s. ISBN 80-85839-87-3. info
Výukové metody
Teoretická příprava před cvičením na základě podkladů v IS MU, týmové řešení úkolů, prezentace výsledků řešení a diskuze.
Metody hodnocení
100% aktivní účast na výuce 6-ti modulů, individuální nebo týmová seminární práce. Ukončení předmětu: Zápočet
Informace učitele
Modulový způsob realizace výuky cvičení znamená, že jednotlivé moduly zabezpečují konkrétní učitelé, kteří jsou specialisté na danou problematiku. U každé seminární skupiny se tedy vystřídá více vyučujících a tudíž seminární skupina nemá svého "kmenového" učitele. Z výše uvedeného vyplývá, že se u tohoto předmětu nelze přihlásit na cvičení ke konkrétnímu učiteli! Povinností studentů je se předem na výuku každého modulu náležitě připravit podle stanovených požadavků! Tyto požadavky a další relevantní informace budou uvedeny v IS MU v rámci "Interaktivních osnov" k předmětu MP302Z od počátku semestru akademického roku 2011/2012.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2011/CM302Z