MP302Zk Management

Právnická fakulta
podzim 2011
Rozsah
2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Ing. Ivan Vágner, CSc., MBA (přednášející)
Ing. Miroslav Weber, CSc. (přednášející)
prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Eva Tomášková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Vladimír Šefl, Ph.D. (přednášející)
Ing. Alena Kerlinová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Ivan Vágner, CSc., MBA
Katedra finančního práva a národního hospodářství – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Gabriela Medková
Rozvrh
Čt 9:35–11:05 030, Čt 9:35–11:05 136
Předpoklady
NOW ( MP302Z Management - cvičeni ) || MP302Z Management - cvičeni || CM302Z Management cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: Popsat a vysvětlit: formování a fungování systému managementu (sestávajícího ze 3 pilířů: osobní management, všeobecný management, vůdcovství); co je předmětem vědy o managementu, k jakým posunům paradigmatu v managementu dochází; obsah a účel jednotlivých manažerských komponent (okolní prostředí, plánování, organizování, rozhodování, manažerské procesy, kontrolování, informace a komunikace, lidské zdroje a lidský potenciál, individuální nebo skupinová nebo organizační kultura); obsah a účel strategického managementu, znalostního managementu, finančního managementu
Interpretovat systém managementu pro 3 úrovně aplikace: individuální, skupinovou a organizační
Rozlišit různá pojetí obsahu všeobecného managementu a strategického managementu
Posoudit, zda osobnostní předpoklady a způsobilosti konkrétního člověka vyhovují požadavkům na kvalitní výkon funkce manažera, resp. i vůdce
Navrhnout doporučení ke zkvalitnění systému managementu konkrétního objektu (jedince, zájmové skupiny, organizace) a tato doporučení obhájit
Argumentovat ve prospěch širšího využití teoretických poznatků v manažerské praxi
Osnova
 • Systém managementu a vazby mezi jeho třemi pilíři, pojetí obsahu všeobecného managementu
 • Manažerský systém – osobní odpovědnost
 • Věda o managementu, vědecké přístupy, předmět vědy o managementu, manažerské techniky
 • Úvod do osobního managementu
 • Manažerské komponenty okolní prostředí a plánování
 • Komponenta organizování
 • Komponenta “Lidské zdroje”
 • Manažerský systém v praxi
 • Strategický management I (východiska strategických aktivit, přehled a vývoj strategických aktivit, základní model klasického strategického managementu)
 • Strategický management II (analýza interního prostředí, SWOT a konkurenční jádro, volba strategie, problematika implementace)
 • Základy finančního managementu
 • Základy znalostního managementu
 • Základy vůdcovství a příklady inspirativních vůdců
Literatura
  povinná literatura
 • VÁGNER, Ivan. Systém managementu. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 432 s. ISBN 9788021042643. info
 • VÁGNER, Ivan a Miroslav WEBER. Osobní management. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 142 s. ISBN 9788021042650. info
  doporučená literatura
 • Blažek, L. Management - Organizování, rozhodování, ovlivňování. Praha : Grada Publishing, a.s., 2011, 191 s. ISBN 978-80-247-3275-6.
 • VODÁČEK, Leo a Oľga VODÁČKOVÁ. Moderní management v teorii a praxi. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2006, 295 s. ISBN 8072611437. info
 • Provazník Ján and coll. Holistic Management. Bratislava : IRIS, 2008. 447 p. ISBN 978-80-89256-11-2.
 • Provazník Ján. Celostný manažment, Piliere kompetentnosti v manažmente. Vyd. 3. přep. Bratislava : BVŠP, 2007. 539 s. ISBN 978-80-88931-73-7.
 • VEBER, Jaromír. Management :základy, prosperita, globalizace. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2006, 700 s. ISBN 80-7261-029-5. info
 • TRUNEČEK, Jan. Management v informační společnosti : učební texty pro bakalářské studium. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1997, 228 s. ISBN 8070792019. info
 • WEIHRICH, Heinz a Harold KOONTZ. Management. Translated by Václav Dolanský. Praha: East publishing, 1998, 659 s. ISBN 80-7219-014-8. info
 • DRUCKER, Peter F. Výzvy managementu pro 21. století. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2000, 187 s. ISBN 80-7261-021-X. info
 • DRUCKER, Peter F. To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2002, 300 s. ISBN 80-7261-066-X. info
 • KEŘKOVSKÝ, Miloslav a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení : teorie pro praxi. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2002, xii, 172. ISBN 807179578X. info
 • KATRŇÁKOVÁ, Hana, Ivan VÁGNER a Miroslav WEBER. Personal management & leadership : multimediální učební text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 104 + CD. (Edice multimediálních pomůcek PrF MU ; č. 17). ISBN 80-210-3935-3. info
Výukové metody
Přednášky a interaktivní diskuze
Metody hodnocení
Zkouška (řádný termín): písemná část sestávající z testu a úkolů k řešení + prezentace studentem vybraného tématu ve vazbě na předmět seminární práce; Zkouška (opravný termín): písemná část sestávající z 10 testových otázek a 10 úkolů k řešení + ústní přezkoušení.
Informace učitele
Přednáškový cyklus obsahuje rovněž přednášky renomovaných externích odborníků z praxe. Veškeré relevantní informace o výuce, samostudiu, úspěšném ukončení studia nalezne student v ISu MU "Interaktivní osnovy" k předmětu MP302Zk Management počátkem zimního semestru ak. roku 2011/2012.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2011/MP302Zk