DI3DIS03 Disertace - plnění individuálního studijního plánu III

Právnická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 16 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Garance
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.
Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 36 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Konkrétní náplň předmětu a požadavky na jeho ukončení vychází vždy z individuálního studijního plánu a jsou uvedeny v jeho semestrální náplni. Stanoví se podle zásad stanovených oborovou radou příslušného programu. Není-li tímto postupem stanoveno jinak, zahrnuje obsah předmětu zpravidla pokračování ve studiu relevantních zdrojů (a vyhledávání dalších). V návaznosti na vymezené cíle a otázky jsou hledány vhodné metody jejich řešení (nebyly-li již definitivně vymezeny dříve) a vytvářena konkrétní koncepce řešení, včetně promýšlení vhodné struktury práce, to přitom se zohledněním zpětné vazby, která byla získána při diskusním setkání v předchozím semestru. Předmět cílí na dosažení pokroku v těchto oblastech, přičemž jsou rozvíjeny odpovídající dovednosti studenta.
Výstupy z učení
Konkrétní výstupy vychází vždy z individuálního studijního plánu a jeho semestrální náplně. Stanoví se podle zásad stanovených oborovou radou příslušného programu. Není-li tímto postupem stanoveno jinak, patří mezi výstupy zpravidla:
- pokročilá znalost současného stavu poznání v oblasti výzkumného zaměření na základě studia literatury
- vyhledání dalších zdrojů
- konkrétnější představu o metodách řešení vymezených otázek a celkové koncepce práce, včetně její vhodné struktury
- zohlednění získané zpětné vazby a i s pomocí ní rozvoj odpovídajících dovedností
- příprava písemných výstupů (dílčích publikačních, či pracovních textů, včetně přípravy na zpracování tezí disertační práce)
Osnova
  • Osnova je zpracována individuálně po dohodě se školitelem v rámci semestrální náplně individuálního studijního plánu. Zahrnuje zpravidla pokračování ve studiu relevantních zdrojů a vyhledávání dalších, konkretizaci metody řešení vymezených otázek (nebyly-li již definitivně specifikovány dříve) a vytváření konkrétní koncepce řešení, včetně promýšlení vhodné struktury práce, to přitom se zohledněním zpětné vazby, která byla získána při diskusním setkání v předchozím semestru. K tomu probíhají konzultace se školitelem a dalšími osobami. Konzultovány jsou prozatímní teze a hlavní myšlenky. Dle okolností je vyžadováno již i vytvoření části pracovního textu – např. jedné z (úvodních) kapitol či její části, což bývá vhodně propojeno se souběžným plněním publikačních povinností (či jejich přípravou).
Literatura
  • Literatura je samostatně vyhledána studentem na základě případných doporučení školitele a dalších osob. Odvíjí se od tématu disertační práce. (Literature is independently searched by the student based on possible recommendations of the supervisor)
Výukové metody
konzultace
Metody hodnocení
předmět je ukončen kolokviem, v jehož rámci je vyhodnoceno splnění semestrální náplně individálního studijního plánu, jakož i požadavky uvedené v individuálním studijním plánu samotném.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2023/DI3DIS03