DIINTER Internacionalizace

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.
Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 28 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je načerpání poznatků spojených s internacionalizačními aktivitami jako povinnou součástí doktorského studia, jak vyplývá z příslušných předpisů. Konkrétní cíle se odvíjí od zvoleného typu aktivity, která tvoří v souladu s pravidly konkrétního studijního programu a případnými pravidly stanovenými oborovou radou náplň předmětu. Může se typicky jednat o zahraniční stáž, případně o účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí, či jinou formu přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci, připouští-li to pravidla daného studijního programu. V různé míře jsou u těchto aktivit dle konkrétního rozpisu v individuálním studijním plánu sledovány zejména cíle: získání poznatků o způsobu vědecké práce na zahraničním pracovišti, získání konkrétních dovedností a znalostí dle specializace daného zahraničního pracoviště, konzultace přístupu k řešení tématu disertace i konzultace dílčích výstupů se zahraničními odborníky a tím využití zahraničních znalostí a zkušeností pro zpracování tématu disertace, získání relevantních zahraničních pramenů a porozumění jim, ale i rozvinutí řady soft skills, které jsou ke zvládnutí aktivní účasti na mezinárodní spolupráci potřebné (odborné, komunikační, jazykové atp.) U studentů prezenční formy doktorského studijního programu se zásadně předpokládá naplnění těchto cílů absolvováním zahrační stáže v minimální souhrnné délce alespoň jednoho měsíce.
Výstupy z učení
Obsah předmětu je silně individualizovaný a odvíjí se od náplně identifikované v individuálním studijním plánu. Od toho odvisí též výstupy z učení. Zpravidla ale díky absolvování předmětu student: získá poznatky o způsobu vědecké práce na zahraničním pracovišti či v zahraničním či mezinárodním vědeckém týmu; rozvine konkrétní dovednosti a znalosti dle specializace daného zahraničního pracoviště či mezinárodního týmu; v závislosti na podobě zapojení obdrží zpětnou vazbu k vlastním výstupům, případně ke způsobu řešení předmětného tématu; rozšíří okruh využitelných odborných pramenů; rozvine soft skills typicky spojené s účastí v mezinárodním vědeckém týmu, s řešením vědeckého projektu, či zvládnutím zahraniční stáže.
Osnova
  • Osnova je zpracována individuálně po dohodě se školitelem v rámci individuálního studijního plánu.
Literatura
  • Literatura určena po dohodě se školitelem dle konkrétní náplně a tématu aktivity (Literature specified in agreement with the supervisor according to the specific content and theme of the activity)
Výukové metody
stáž, konzultace
Metody hodnocení
písemná zpráva o průběhu aktivity s vyhodnocením přínosu (zejm. získané dovednosti a znalosti) zejm. pro další průběh přípravy disertace; následná konzultace se školitelem
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/DIINTER