DIINTER Internacionalizace

Právnická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.
Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 36 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je načerpání poznatků spojených s internacionalizačními aktivitami jako povinnou součástí doktorského studia, jak vyplývá z příslušných předpisů. Konkrétní cíle se odvíjí od zvoleného typu aktivity, která tvoří v souladu s pravidly konkrétního studijního programu a případnými pravidly stanovenými oborovou radou náplň předmětu. Může se typicky jednat o zahraniční stáž, případně o účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí, či jinou formu přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci, připouští-li to pravidla daného studijního programu. V různé míře jsou u těchto aktivit dle konkrétního rozpisu v individuálním studijním plánu sledovány zejména cíle: získání poznatků o způsobu vědecké práce na zahraničním pracovišti, získání konkrétních dovedností a znalostí dle specializace daného zahraničního pracoviště, konzultace přístupu k řešení tématu disertace i konzultace dílčích výstupů se zahraničními odborníky a tím využití zahraničních znalostí a zkušeností pro zpracování tématu disertace, získání relevantních zahraničních pramenů a porozumění jim, ale i rozvinutí řady soft skills, které jsou ke zvládnutí aktivní účasti na mezinárodní spolupráci potřebné (odborné, komunikační, jazykové atp.) U studentů prezenční formy doktorského studijního programu se zásadně předpokládá naplnění těchto cílů absolvováním zahrační stáže v minimální souhrnné délce alespoň jednoho měsíce. U studentů kombinované formy lze připustit i rozdělení zásadně na dvě části.
Výstupy z učení
Obsah předmětu je silně individualizovaný a odvíjí se od náplně identifikované v individuálním studijním plánu. Od toho odvisí též výstupy z učení. Zpravidla ale díky absolvování předmětu student: získá poznatky o způsobu vědecké práce na zahraničním pracovišti či v zahraničním či mezinárodním vědeckém týmu; rozvine konkrétní dovednosti a znalosti dle specializace daného zahraničního pracoviště či mezinárodního týmu; v závislosti na podobě zapojení obdrží zpětnou vazbu k vlastním výstupům, případně ke způsobu řešení předmětného tématu; rozšíří okruh využitelných odborných pramenů; rozvine soft skills typicky spojené s účastí v mezinárodním vědeckém týmu, s řešením vědeckého projektu, či zvládnutím zahraniční stáže.
Osnova
  • Osnova je zpracována individuálně po dohodě se školitelem v rámci individuálního studijního plánu.
Literatura
  • Literatura určena po dohodě se školitelem dle konkrétní náplně a tématu aktivity (Literature specified in agreement with the supervisor according to the specific content and theme of the activity)
Výukové metody
stáž, konzultace
Metody hodnocení
Pro absolvování předmětu je třeba, aby byl
1) zahraniční pobyt evidován v IS podle příslušných instrukcí: https://www.law.muni.cz/content/cs/student/pruvodce-studiem/doktorske-studium/#item57198 a
2) vyhodnocen přínos pobytu a prokonzultován se školitelem. Student tedy spolu s dokumenty nezbytnými pro evidenciv IS odevzdá též písemnou zprávu o průběhu zahraniční cesty, ze které je patrné, s jakou obsahovou náplní se stáž uskutečnila a jaké měla přínosy ve vztahu k výzkumnému zaměření disertace, a to i s vyjádřením školitele, se kterým by obsah a přínosy stáže měly být prokonzultovány.
Pro uznání předmětu musí stáž dosahovat celkové délky nejméně 1 měsíc (anebo alespoň 2x 14 dní u studentů v kombinované formě studia).
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.